Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020

Status: Beschikking
Startdatum: 19-01-2021
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, gelezen het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond van 2 juli 2015 besloten.

gelet op:

  • artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  • overwegende dat:
  • het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel (het college) verantwoordelijk is voor beleid omtrent en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
  • het college tevens gehouden is personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo;
  • ervoor is gekozen om het voornoemde toezicht regionaal te organiseren en te beleggen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond;
  • dit toezicht feitelijk wordt uitgevoerd door de daartoe aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam;
  • het college van Krimpen aan den IJssel ook gebruik wenst te maken van regionaal georganiseerde toezicht;
  • het college van Krimpen aan den IJssel hiertoe voornoemde toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam aanwijst om mede namens het college van Krimpen aan den IJssel toezicht te houden;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020

Artikel 1         Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

toezicht: het (houden van) toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

toezichthouder(s):

persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2         Aanwijzing

Als toezichthouder wordt aangewezen:

  • de toezichthouders aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam bij ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Rotterdam 2019’, of bij een in plaats daarvan getreden opvolgend aanwijzingsbesluit.

Artikel 3         Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020.

Artikel 4         Intrekking oud Aanwijzingsbesluit

Met inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit wordt het voorgaande aanwijzingsbesluit Wmo ingetrokken.

Artikel 5         Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld op 27 november 2020.