Vergaderingen gemeenteraad

9 januari 2018

Vergadering gemeenteraad begroting 2018

Op donderdag 18 januari en donderdag 25 januari vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht.

Besluitvoorbereidende commissie op 18 januari 2018 (gewijzigde agenda)

De commissie bespreekt het Speelruimtebeleidsplan 2018-2022. De Kindergemeenteraad is betrokken geweest bij de voorbereiding en aanwezig bij dit agendapunt.
De commissie bereidt voorts besluitvorming voor over de volgende onderwerpen: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2018 en de Verordening 213a en onderzoeksplan ‘zelfonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid’.

Besluitvoorbereidende commissie op 25 januari 2018 (gewijzigde agenda)

De commissie maakt kennis met de directeur rekenkamer, de heer Paul Hofstra. Vervolgens bereidt de commissie besluitvorming voor over de volgende onderwerpen: Verordening rekenkamerfunctie Krimpen aan den IJssel 2018 en benoeming directeur en plaatsvervangend directeur, Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2018, Beschikbaar stellen budget Plan van Aanpak verkenner S. Dekker en Wijziging statuten Fonds 1813 en herbenoemen bestuursleden.

Raadsvergadering op 8 februari 2018

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur in het raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.