Uitkomsten belevingsonderzoek Lansingh-Zuid

14 juli 2017

Belevingsonderzoek

De uitkomsten van het belevingsonderzoek van de wijk Lansingh-Zuid zijn bekend. Met het belevingsonderzoek hebben veel inwoners enthousiast meegedacht over de openbare ruimte in Lansingh-Zuid. Het onderzoek geeft een beeld hoe de inwoners hun wijk ervaren op de terreinen verkeersveiligheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid, gevoel van veiligheid (sociale veiligheid), gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid en begaanbaarheid. Op vrijwel alle thema’s kan worden geconcludeerd dat de bewoners van Lansingh-Zuid (zeer) tevreden zijn over hun wijk: groen, waterrijk, het onderhoud op orde en goed bereikbaar. Een belangrijk  aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid, wat met name is gericht op het deel van de Ouverturelaan tussen de Vijverlaan - Stad en Landschap.

Het belevingsonderzoek toont ook aan dat er een aantal aandachtspunten zijn waar de gemeente iets mee kan. Hierbij is de verkeersveiligheid het grootste aandachtspunt met de laagste score (2,73 op een schaal van 5). Het gaat daarbij met name over het forse aantal verkeersbewegingen en de inrichting van kruisingen. Om te komen tot effectieve maatregelen is het aan te bevelen om eerst de voor de gemeente haalbare maatregelen (technisch, verkeerskundig- en financieel) in kaart te brengen. Uit deze maatregelen kan vervolgens in overleg met de bewoners een geschikte oplossing worden gekozen. Parallel daaraan dient er akoestisch onderzoek aan de Ouverturelaan plaats te vinden.

Ten aanzien van het parkeren in de wijk geeft het merendeel van de bewoners aan goed in Lansingh-Zuid te kunnen parkeren. Gekeken naar de hele wijk (zowel fysiek als gerelateerd aan de normen) is er ruim voldoende parkeergelegenheid voor iedere inwoner van de wijk en bezoekers. De parkeerdruk in specifieke straten  wordt waarschijnlijk bepaald door lokale verschillen in de verhouding tussen vraag en aanbod. Op de andere thema’s zijn diverse concrete, waardevolle opmerkingen naar voren gekomen. Deze opmerkingen hebben onder andere betrekking hebbend op speeltoestellen, het versterken van natuurwaarden, LED-verlichting en zitgelegenheid. Bij het oppakken van deze vraagstukken zullen de inwoners van Lansingh-Zuid op verschillende manieren worden betrokken. Wilt u meer weten? Bekijk dan het hele onderzoeksrapport onder het kopje 'documenten'.

Waarom dit onderzoek?

In 1995 is begonnen met de bouw van de woonwijk Lansingh-Zuid. De laatste fase van deze wijk is inmiddels voltooid. Dit was een goed moment om een evaluatieonderzoek te doen naar de oorspronkelijke plannen ten opzichte van de realiteit. Het doel van het onderzoek naar de beleving van de inwoners van Lansingh-Zuid is tweeledig opgezet:

  • Een onafhankelijk onderzoek door experts waarin de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie en de voorgestelde inrichting zijn getoetst aan wat daadwerkelijk is gerealiseerd. Aan de hand van ambitie-thema’s is de openbare ruimte door de inwoners beoordeeld op voorzieningen, structuren en kwaliteitsniveau.
  • Een onderzoek naar de beleving van de openbare ruimte door inwoners van de wijk. Beleving is het resultaat van hoe verwachtingen en ervaringen tot elkaar in verhouding staan. De beleving is vervolgens vergeleken met objectieve data om een realistisch beeld te schetsen.

Hoe nu verder

Het college heeft opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te laten voeren naar de verkeersregulering en de geluidsbelasting op de Ouverturelaan. Verder is meegegeven dat er met een open blik naar de resultaten wordt gekeken en er op voorhand geen maatregelen worden uitgesloten. Na de zomervakantie starten de vervolgonderzoeken.