Raadsvergadering in het raadhuis

13 maart 2018

Vergadering gemeenteraad begroting 2018

Op 15 maart vindt een raadsvergadering plaats. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht.
 
De raadsleden spreken over de Algemene Subsidieverordening, de benoeming van de plv (kinder)ombudsman, toekomst van de afvalinzameling en beheer, het ter beschikking stellen van het budget voor verkeerskundige maatregelen Ouverturelaan, de Algemene Plaatselijke Verordening, de vraagstelling over de verbonden partijen, controleprotocol, nota reserves en voorzieningen, nota vaste activa en de begrotingswijziging. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.