Raadscommissievergadering in het raadhuis

28 november 2018

Vergadering gemeenteraad

Op 29 november en 6 december vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 

Besluitvoorbereidende commissie 29 november

Op donderdag 29 november om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Ter bespreking tijdens deze commissievergadering raadsvoorstellen over:

  • Beschikbaar stellen krediet voor de volgende fase reconstructie Grote Kruising.
  • Controleprotocol jaarrekening 2018
  • Belasting- en tariefvoorstellen 2019 en de belastingverordeningen 2019
  • 1e wijziging regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Besluitvoorbereidende commissie 6 december 

Op donderdag 6 december om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Ter bespreking tijdens deze commissievergadering een raadsvoorstel over: Alle winkeliers in Krimpen aan den IJssel de vrijheid geven om op alle zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur hun winkels voor publiek te openen.

Raadsvergadering op 13 december 2018

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.