Commissievergaderingen februari

13 februari 2018

Vergadering gemeenteraad begroting 2018

Op donderdag 15 februari, donderdag 22 februari en donderdag 8 maart vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht.

Informatieve commissie op 15 februari 2018

De commissie laat zich informeren over het belevingsonderzoek/inrichting Ouverturelaan, het reilen en zeilen van de Kinderboerderij na de verzelfstandiging en over de evaluatie Sociaal Domein.

Besluitvoorbereidende commissie op 22 februari 2018

De commissie bespreekt het voorstel voor de benoeming van de plaatsvervangend (kinder)ombudsman, de Algemene Subsidieverordening 2018 en de toekomst afvalinzameling en beheer. 

Besluitvoorbereidende commissie op 8 maart 2018

De commissie bespreekt het raadsvoorstel voor het ter beschikking stellen van krediet voor verkeerskundige maatregelen naar aanleiding van het belevingsonderzoek Lansingh-Zuid en spreekt over het voorstel voor de Algemene Plaatselijke Verordening 2018.

De commissie bereidt voorts besluitvorming voor over:

  • Controleprotocol jaarrekening 2017
  • Nota reserves en voorzieningen
  • Nota vaste activa
  • Herziene vraagstelling arrangementen verbonden partijen
  • Begrotingswijziging maart 2018

Raadsvergadering op 15 maart 2018

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.