31-10-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-10-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het Bestuurlijk platform Algeracorridor op 26 oktober. Speciale aandacht is nodig voor het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat. 2. Het college geeft zich rekenschap van de bouwkundige situatie van de constructie het Krimpenerwaardcollege en de dingen die daarover in de achterliggende dagen zijn gepasseerd. 3. Op voorstel van wethouder Blankenberg stemt het college – in het kader van het woonruimteonderzoek – in met het in de GBA raadplegen van een aantal adressen, waar inwoners van 65 jaar en ouder staan ingeschreven. 4. Het college neemt in ogenschouw wat in de achterliggende dagen is gepasseerd met betrekking tot het Capelse ambtelijke standpunt over de verdere ontwikkeling van de GR. Wethouder Blankenberg spreekt hierover op 8 november met zijn Capelse collega en de beide gemeentesecretarissen, samen met de voorzitter van de GR. 5. Wethouder Oosterwijk deelt met het college enkele recente ontwikkelingen in het proces tot sanering van het EMK-terrein. Omwonenden hebben aangegeven zich nog niet voldoende gekend te weten in het aanbestedingsproces. Komende week vinden met hen gesprekken plaats. 6. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de voorbereidingen die de Verkenner voor het project Strategische Visie Krimpenerwaard, mevrouw Sybilla Dekker, nu treft. 7. De burgemeester koppelt terug vanuit de ontmoeting van burgemeesters van gemeenten met een jumelageband met een Hongaarse gemeente, met de ambassadeur van Hongarije op 24 oktober.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 oktober 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Stand van zaken ingebruikneming vleugel raadhuis

   “Wesley Duits en Wilco Mastenbroek gaan hierover met het college in gesprek

   Besluit Het college neemt kennis van de stand van zaken. Zij vraagt aandacht voor vergroting van de gebruiksmogelijkheden van het “zitje” nabij de vergaderkamer De Haven. De binnenhuisarchitect die destijds de inrichting van het raadhuis heeft ontworpen, zal hierover worden geraadpleegd.

  • 006. Actualisatie beleidsplan spelen

   Imre Grootendorst geeft een toelichting op de actualisatie van het beleidsplan spelen

   Besluit Het college neemt kennis van de stand van zaken in de actualisatie van het Beleidsplan Spelen.

   Document(en)
  • 007. Benoeming (plv) leden hoofd- en centraal stemburea

   1. de volgende personen te benoemen tot lid en plaatsvervangend lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2021: ? leden: de heren A.J. de Leeuw (wnd. voorzitter), J.H. Blankenberg, M. Wulffraat en mevrouw M.S.M. Klis; ? plaatsvervangend leden: de heren P.J. Berkers, en L.C. Otterspeer en mevrouw C.M. Kool, mevrouw E.M.E. van Doorn; 2. de vergaderruimte de Haven van het Raadhuis aan te wijzen als plaats waar het hoofdstembureau en het centraal stembureau zijn zittingen houdt; 3. de volgende data te reserveren voor de verplichte zittingen: 6 februari 2018 (16.00 uur); 9 februari 2018 (16.00 uur) en 23 maart 2018 (10.00 uur).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen 2018-2020

   1. In te stemmen met Het Regionaal Beleidsplan 2018 – 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 2. Het Regionaal Beleidsplan ter vaststelling aan gemeenteraad voorleggen. 3. De maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen te mandateren/machtigen aan het college van de gemeente Rotterdam met de mogelijkheid van ondermandaat/-machtiging. 4. Het Regionale Beleidsplan ter kennisname aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Beleidsregels terugvordering en invordering

   1. De Beleidsregels terugvordering en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ en invordering bestuurlijke boete 2017 vast te stellen conform concept; 2. Richtlijn 720 in te trekken 3. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze te publiceren; 4. Afdeling Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de vaststelling en de datum van inwerkingtreding.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Prest.afspr. Havensteder-gem. Krimpen ad IJ. 2018

   Het activiteitenoverzicht Havensteder 2018 tevens te beschouwen als het bod Havensteder 2018 op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken Havensteder-gemeente Krimpen aan den IJssel 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Stormschade Comenius College

   1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 2.248,85 ter vervanging / herstel van screendoek in verband met stormschade.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 012. Logopedische screening 2017 - 2018

   1. De logopedische screening vanaf 2017 – 2018 te continueren en te laten uitvoeren door logopediepraktijk “Lek en IJssel”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Randstad Koopstromenonderzoek 2016

   1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 2. De raad conform bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over het persmoment op 2 november.