31-07-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-07-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Timm meldt dat het kunstwerk voor Mourad el Moussati op 20 augustus door kunstenaar Vincent Huibers gemaakt wordt (bij voorkeur buiten op het Raadhuisplein of Tuyterplein) Naar een geschikte definitieve locatie voor plaatsing wordt gezocht. Mourad vraagt (als eigenaar) vergunning aan. Hij deelt de tussenstand taakstelling huisvesting vergunninghouders: met de plaatsing in het najaar van een gezin van 9 personen door gezinshereniging in 2 woningen lopen we 3 personen voor op de taakstelling. Hij meldt dat de Rijksoverheid extra gelden beschikbaar stelt voor 'een leven lang leren'. Hij meldt dat Promen verwacht in het 4e kwartaal duidelijkheid te kunnen geven over de nieuwe pensioenvoorziening voor werknemers van Sterwork (staf en leidinggevenden) Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Wethouder Neeleman geeft aan dat het “project” Snippergroen naar verwachting in het 3e kwartaal wordt afgerond. Voor de Lepelaarsingel volgt over een paar weken een infoavond. Daarnaast resteren nog 2 meer complexe casussen. Hij meldt dat hij voornemens is in het collegewerkprogramma op te nemen een plan voor de buitensportaccommodaties (met een looptijd van 20 jaar) en een nieuw Integraal (onderwijs-)Huisvestingsplan, waarin ook het voortgezet onderwijs, gymzalen en kinderdagverblijven worden opgenomen. Wethouder Janson meldt dat de extra hondendispensers positief zijn ontvangen. Wethouder Jaarsma gaat na of het gewenst is er nog meer te plaatsen. Ook gaat zij na wat de stand van zaken is voor wat betreft de vrije uitloopzones. Wethouder Janson meldt dat een BOJ in verband met (aanstootgevende) graffiti (eenmalig) door Promen wordt overgeschilderd. Hij en wethouder Jaarsma zullen met JJMH bespreken wat hierin een gewenste aanpak is. Ook zullen zij de door omwonenden rondom het GIO Court ervaren overlast bespreken met het jongerenwerk. Wethouders Jaarsma en Timm worden vandaag door Arjan Bosker bijgepraat over het Van Duyvendijkterrein. Wethouder Jaarsma uit haar zorgen dat de verkoop van kavels locatie de Wilgen niet snel verloopt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 juli 2018

  Besluit Wordt na de zomerperiode vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Doorgegeven aan collegesecretariaat

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband plaats.

  • 005. Stand van zaken BLICK

   Besluit Naar aanleiding van een artikel in het AD van 24 juli waarin 4 “klokkenluiders” de gemeenteraden oproepen tot actie, wordt stilgestaan bij de gesprekken die in september gepland staan tussen wethouders Neeleman en van Sluis en de RvT en het CvB van BLICK. De klankbordgroep uit de gemeenteraden van Capelle en Krimpen hebben de gezamenlijke zorgpunten gedeeld.

  • 006. Vaststelling erkenningsubsidies 2017

   1. Tien erkenningsubsidies 2017 hoger dan € 5.000,- vast te stellen op het verleende bedrag, waarvan 3 instellingen met toepassing van de hardheidsclausule wegens het te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2017. 2. Met betrekking tot de erkenningsubsidie aan de Adviesraad Sociaal Domein een bedrag van € 4.507 terug te vorderen en de subsidie vast te stellen op € 1.473. 3. Met betrekking tot de erkenningsubsidie aan de Sportraad een bedrag van € 1.604 terug te vorderen, een bedrag van € 825 te laten storten in de egalisatiereserve en de subsidie vast te stellen op € 3.896.

   Besluit Conform advies besloten. Het college wenst te zijner tijd een gedachtewisseling over subsidiëring (subsidiecriteria)

   Document(en)
  • 007. Subsidieaanvraag Stichting Vier Het Leven 2019

   Het subsidieverzoek van Stichting Vier Het Leven voor 2019 af te wijzen, omdat het organiseren van sociaal-culturele activiteiten al is belegd bij KrimpenWijzer.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling veeg-bestemmingsplannen KL, LL en LZ

   De raad voor te stellen om: 1. de zienswijzen met betrekking tot de ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid ontvankelijk te verklaren en voor kennisgeving aan te nemen, waarbij de zienswijze met betrekking tot het binnen het veeg-bestemmingsplan Kortland gelegen perceel Kortlandstraat 2a ontvankelijk en gegrond wordt verklaard; 2. vast te stellen de nota's van zienswijzen met betrekking de ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid; 3. vast te stellen de nota’s van aanpassingen van de veeg-bestemmingsplanen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid waarin de wijzigingen worden aangegeven ten opzichte van de ontwerp veeg-bestemmingsplannen zoals die ter inzage hebben gelegen; 4. de veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de ontwerp veeg-bestemmingsplannen zoals die ter inzage hebben gelegen; 5. het veeg-bestemmingsplannen Kortland, kenmerk NL.IMRO.0542.BPKLVP-va01, het veeg-bestemmingsplan Langeland: kenmerk NL.IMRO.0542.BPLLVP-va01 en het veegbestemmingsplan Lansingh-Zuid, kenmerk NL.IMRO.0542.BPLZVP-va01; digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt; de volledige verbeelding van de veeg-bestemmingsplannen op papier vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3 (artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juncto artikel 1.2.3 Bro); 6. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen voor de veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid; 7. de vastgestelde veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid overeenkomstig artikel 3.8 van de Wro bekend te maken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Jongeren aan zet in inclusie & diversiteit

   In te stemmen met de offerte van JSO voor de uitvoering van het project “Jongeren aan zet in inclusie, diversiteit en gezondheid”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Communicatie

   Besluit Persbericht Jongeren aan zet: hiermee wordt uitvoering geven aan moties en coalitieakkoord.