31-05-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-05-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Op voorstel van wethouder Oosterwijk wordt ingestemd met de aangereikte beantwoording van de vragen van de VVD-fractie inzake over het beheer en onderhoud van het plaatselijke wegenareaal. 2. De wethouders De Leeuw en Blankenberg zullen namens het college het gesprek voeren met het Presidium over de procedure voor de bestuurlijke behandeling van Rekenkameronderzoeken. 3. Leendert Vermeulen geeft een presentatie over het fenomeen wijkwethouderschap: hoe is het tot nu toe ingevuld en hoe zou dat in de toekomst tot een verdere ontwikkeling kunnen komen. Met inachtneming van opmerkingen die vanuit het college gemaakt worden, wordt een samenhangend document aan het college voorgelegd, aan de hand waarvan concrete besluitvorming zal plaatsvinden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 006. Subsidieverlening Krimpen Festival 2016

   1. De aanvraag voor een projectsubsidie van € 25.000,- voor het Krimpen Festival op dit moment nog niet te verlenen in verband met het ontbreken van een sluitende begroting. 2. Het subsidiebedrag van € 25.000,- te beschouwen als maximum bijdrage en niet garant te staan voor eventuele tekorten. 3. Om met toepassing van de hardheidsclausule de organisatie een voorschot te verschaffen van € 5.000,- onder voorwaarde van het indienen van een aangepaste aanvraag met sluitende begroting voor 20 juni 2016. 4. Inzetten nieuw beleid uit de begroting 2016 voor de uitvoering van het evenementenbeleid. 5. De Raad voor te stellen bij de eerstkomende begrotingswijziging het subsidieplafond voor evenementen te verhogen met € 25.000,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Reparatie aan hoofdriool Allegro

   1.Kennis te nemen van en in te stemmen met het repareren van een gedeelte van de hoofdriolering in de Allegro 2.De kosten ad € 25.000,00 ten laste te laten komen van de reserve riolering

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling projectsubsidie Schuldhulpmaatje 2015

   Door toepassing van de hardheidsclausule de aan Stichting Schuldhulpmaatje Krimpen aan den IJssel verleende projectsubsidie 2015 vast te stellen op het verleende bedrag van € 11.625,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. projectsubsidie Popup Foodfestival

   1. De projectsubsidie (van € 2.500,-) voor het ‘Popup Festival ‘Proef de Krimpenerwaard’ met toepassing van de hardheidsclausule te verlenen en gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Bevolkingsprognose 2016-2020

   De bevolkingsprognose vast te stellen.

   Besluit Het college neemt kennis van de gepresenteerde prognoses. Zij verzoekt aanvullende informatie over zowel de prognoses voor bepaalde leeftijdscategorieën, als over de vergelijking van deze prognose met die van voorgaande jaren.

   Document(en)
  • 011. Ontwerpbegroting MRDH 2017

   De raad mee te delen dat uw college geen aanleiding ziet om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Jaarst'15, 2e BegrWijz'16, Begr'17 Groenalliantie

   De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Jaarstukken 2015, Begroting 2017 Koepelschap

   De gemeentraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Conceptbegroting 2017 Streekarchief Midden-Holland

   1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2015, Conceptbegroting 2017 en de Meerjarenbegroting 2017-2020 van het Streekarchief Midden-Holland. 2. Geen zienswijze op de Conceptbegroting 2017 van SAMH in te dienen en dit besluit kenbaar te maken aan de SAMH.

   Besluit Wordt aangehouden, met het oog op de behoefte aan aanvullende informatie.

   Document(en)
  • 015. Jaarstukken Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

   De jaarstukken voor kennisgeving aannemen.

   Besluit Conform advies besloten .

   Document(en)
  • 016. Programmabegroting 2017-2020 TBK

   De raad mee te delen dat uw college geen aanleiding ziet om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. conceptbegroting 2017 DCMR

   1. De gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de conceptbegroting 2017 van de DCMR

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. begroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016 VRR

   1. De gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016 van de veiligfheidsgregio Rotterdam-Rijnmond.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.