31-03-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat onze gemeente de audit voor het keurmerk Veilig Ondernemen goed is doorgekomen. 2. Hij heeft op 27 maart jl. een miniconferentie eenzaamheid bij de GGD bijgewoond. Er komt op 17 juni a.s. ook een lokale conferentie over dit thema. 3. Hij deelt met het college zijn aanpak van een gedragsoverschrijdende groep jongeren, met wie op 7 april a.s. een gesprek plaats vindt. 4. Hedenmorgen heeft hij, samen met wethouder De Leeuw, een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de Van Herk Groep over de bestaande situatie in Crimpenhof en de beoogde ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum. 5. Het college besluit tot beantwoording van de CDA-vragen over de plaatselijke Manage, overeenkomstig het aangeleverde ontwerp. 6. Het college neemt kennis van het opschonen door het Presidium van de lijst van toezeggingen aan de raad. De stand van zaken van enkele nog openstaande toezeggingen wordt in een gecombineerde RIB met de raad gecommuniceerd. 7. Wethouder Boudesteijn doet mededeling van zijn gesprek op 30 maart jl. met de exploitant van de horecaonderneming in De Tuyter, mede in het licht van de plannen voor de toekomst van het ontmoetingscentrum. 8. Wethouder De Leeuw meldt dat plannen voor renovatie van de Rudolf Steinerschool gereed zijn. Binnenkort wordt bestuurlijke besluitvorming gevraagd. 9. Hij refereert aan het aanhouden door B&W van het voorstel voor ontwikkeling van de locatie-De Wilgen, in de informatieve commissie van 26 maart jl. 10. Op voorstel van de burgemeester wordt een nu nog in wording zijn discussiedocument over de mogelijkheden van een plaatselijk referendum, via haar, op 2 april a.s. naar de raad gezonden, ter bespreking tijdens een informatieve commissie op 9 april a.s. Het stuk wordt voor het college geagendeerd voor 8 april a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 maart 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 31 maart t/m maandag 6 april 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH

    Besluit Het college neemt kennis van de agenda. Wethouder Boudesteijn zal de vergadering bijwonen. Hij neemt samen met wethouder Oosterwijk het initiatief om te spreken met de leden van de adviescommissies van de MRDH, met het oog op wederzijdse afstemming en informatie.

    Document(en)
    • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

     Besluit De gemeentesecretaris deelt met het college het programma voor de ontvangst van de medewerkers in het nieuwe raadhuis op 7 april om 9.00 uur.

    • 007. Voorbereiden raadsvergadering 2 april 2015

     Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    • 008. Presentatie van de vernieuwde website door Michiel Groeneveld en Mark Wulffraat

     Besluit Het college ontvangt deze presentatie met waardering en instemming.

    • 009. Raadsinformatiebrief opvang zwerfdieren

     1 In te stemmen met de aangepaste raadsinformatiebrief en deze te verzenden aan de raad.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Vaststellen projectsubsidie VoorleesExpress 2014

     De projectsubsidie voor activiteiten VoorleesExpress in 2014 aan stichting Woordwijs vast te stellen op het verleende bedrag van € 2.380,-.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Afronding inspraakprocedure

     1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerpplan voor het vernieuwen van de riolering in het ophogen en asfalteren van de Nieuwe Tiendweg, het gedeelte tussen Burgemeester Aalberslaan – Groenendaal, dit plan op een enkel punt aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd ontwerpplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin/-op de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein

     1. Mevrouw M. Bac-Engels per 1 april 2015 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. uitslagengids Provinciale Staten verkiezingen 2015

     kennis te nemen van de uitslagengids 'Provinciale Staten 2015' en besluiten een exemplaar te verstrekken aan de plaatselijke politieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Uitslagengids Waterschapsverkiezingen 2015

     Gegevens over de gehouden verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen 2015 zijn vastgelegd in een uitslagengids. Geadviseerd wordt hiervan kennis te nemen en te besluiten tot verstrekking van een exemplaar aan belanghebbenden zoals raadsleden, burgerleden en politieke partijen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 015. Bevolkingsprognose 2015-2019

     1. De bevolkingsprognose als volgt vast te stellen;

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)