31-01-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-01-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het DB van het Technisch Bureau van de Krimpenerwaard. Inmiddels heeft Mart Toet een concept voor een plan van aanpak voor de beoogde organisatieontwikkeling gereed. 2. Wethouder Blankenberg refereert aan de start van de eerste fase van renovatie van de Molukse kerk, op 29 januari jl. Hij geeft hiervan kennis aan de raad per memo. 3. Wethouder De Leeuw geeft informatie over de bijeenkomst op 30 januari jl. van stakeholders bij het toekomstige onderhoud van de Algerabrug. Onze gemeente vervulde de rol van gastheer. 4. Op 30 januari jl is in de aandeelhoudersvergadering van Eneco officieel tot splitsing van het energiebedrijf. In maart a.s. wordt de discussie gevoerd over de mogelijkheid de gemeentelijke aandelen in het (nieuwe) energieleveringsbedrijf te verkopen. 5. De secretaris meldt dat door het Presidium voor de informatieve commissie van 9 februari a.s. ter bespreking is geagendeerd de onderwerpen Omgevingswet en Windenergie. Respectievelijk de burgemeester en wethouder Oosterwijlk bereiden zich op dit gesprek voor. 6. Voor de commissievergadering van 16 februari a.s. wordt de RIB over de tussenbalans van het coalitieakkoord geagendeerd. De burgemeester en de wethouders zullen bij de bespreking aanwezig zijn. 7. Op 9 februari a.s. vindt een gesprek plaats tussen het gehele college en raadsleden over het initiatief dat mevrouw Riek Bakker heeft genomen, zulks ter voorbereiding op het gesprek tussen haar en raadsleden, op 16 februari a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Het college bespreekt de agenda’s van beide MRDH-bestuurscommissies. De vergaderingen worden bijgewoond door achtereenvolgens de wethouders De Leeuw en Oosterwijk.

   Document(en)
  • 005. Voorbereiden raadvergadering 2 februari 2017

   Besluit Het college bereidt de raadsvergadering van 2 februari a.s. voor.

  • 006. Programma Investeringen 2017

   Zoals aangekondigd in de begroting 2017 zal aan de raad in het eerste kwartaal 2017 een programma van investeringen worden aangeboden. Het college wordt gevraagd daaraan nu een (eerste) bespreking te wijden. Arjan Bosker woont deze bespreking bij.

   Besluit Het college geeft zich rekenschap van de aangedragen lijst van mogelijk investeringen, onderverdeeld naar een zevental hoofdthema’s. Het college wordt geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe wijze van afschrijving van investeringen in maatschappelijk vastgoed. Afgesproken wordt, dat dit punt voor de komende vergadering opnieuw wordt geagendeerd, zulks met het oog op de totstandkoming van een bestuurlijke positiebepaling. De inzet is in het eerste kwartaal 2017 tot een voorstel richting raad te komen.

   Document(en)
  • 007. Overgangsplan 2017 Tennisclub Krimpen

   1. De bijgevoegde overeenkomst geheten ‘Overgangsplan 2017 Tennisclub Krimpen ’ vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Ontwerp-vervoerplannen 2018

   1. kennis te nemen van de ontwerp-vervoerplannen 2018; 2. de MRDH conform de bijgevoegde conceptbrief een reactie te sturen; 3. de raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde RIB

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de RIB wordt aangevuld met de inhoudelijke argumentatie. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 009. Thuisbezorgen reisdocumenten.

   1. Vooralsnog niet te starten met het thuisbezorgen van reisdocumenten en de raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de argumentatie in de RIB nog een aanvulling ondergaat. Eindredactie: de burgemeester.

   Document(en)
  • 010. stemdistricten en stembureauleden

   1. voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 stemdistricten vast te stellen en 18 stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangegeven; 2. 72 stembureauleden en 16 reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de 18 stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven en; 3. 72 plaatsvervangende stembureauleden (tellers) en 7 reservetellers te benoemen die het hoofd van de afdeling publiekscentrum op de 18 stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling publiekscentrum machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen. 5. het hoofd van de afdeling publiekscentrum mandateren voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus en het aanwijzen van stemlokalen in het vervolg voor alle verkiezingen en referenda zelfstandig af te doen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Vervanging ledverlichting Oud Krimpen/Stormpolder

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder. De raad voor te stellen het krediet van € 802.200 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve afschrijvingen maatschappelijk nut.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat het raadsvoorstel wordt aangevuld met nadere informatie over de dekking van de investering en dat de erin opgenomen tekening wordt aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 012. Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

   Vaststellen van het raadsvoorstel en de concept Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor externe perscommunicatie aangedragen.