30-10-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
30-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt dat Qua Wonen plannen heeft voor duurzame verlenging van de levensduur van 240 woningen, waarvoor drie consortiums van aannemers worden uitgenodigd een prijs in te dienen. De wethouder doet mee aan de selectie. 2. Wethouder Prins meldt dat hij met een ambtgelijke vertegenwoordiging een bezoek heeft gebracht aan het kantoor van Deloitte te Rotterdam, bij welke gelegenheid de door de accountant uitgebrachte Managementletter is besproken. 3. Het college geeft zich rekenschap van de antwoorden die vanuit de organisatie zijn aangeleverd op de technische vragen van de raad over de gemeentebegroting. Zij zullen op 1 november a.s. aan de raad worden verzonden. 4. Het college staat stil bij het juist dezer dagen gepresenteerde regeerakkoord, in z’n consequenties voor zowel de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente, als het project van de Metropoolregio.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 oktober 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 30 oktober t/m maandag 5 november 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Gebruikersperiode tennisverenigingen (herfstcompet

   1. Aan Team Vastgoed de opdracht te geven om de huidige huurovereenkomsten van TC Krimpen, TV Langeland en MyHealthclub te actualiseren conform bereikt eindvoorstel.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 007. Gebruikersperiode tennis (schriftelijke vragen SvK

   1. De schriftelijke vragen van Stem van Krimpen conform concept te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. raadsvragen van de fractie van Leefbaar Krimpen

   de raadsfractie van Leefbaar Krimpen antwoord te geven op hun vragen over de dijkverzwaring, verhoging binnen Krimpen aan den IJssel

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Lichthinder veldverlichting voetbalvereniging DCV

   1. De opdrachtverlening aan Oostendorp Nederland om de veldverlichting aan te passen te bevestigen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Kosten herstructurering Promen

   de raad voor te stellen voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van € 420.218 ten laste van de post onvoorzien 2012 en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota 2012.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. HNW bouwkundige aspecten

   1. in te stemmen met een kleinschalige verbouwing voor de realisering van de HNWruimtes ten behoeve van de pilot; 2. daartoe de post calamiteitenonderhoud binnen de voorziening onderhoud kapitaalgoederen aan te wenden.

   Besluit Conform advies besloten. Alvorens het restant van de Post calamiteitenonderhoud over te hevelen aan de Reserve toekomst huisvesting, wil het college geïnformeerd worden over de consequenties daarvoor voor de bestedingsmogelijkheden.

   Document(en)