30-09-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
30-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het werkbezoek op 29 september jl. van de bewindslieden Van Rijn en Plasterk over de thematiek van de drie decentralisaties. Zij hebben een door alle portefeuillehouders uit de regio ondertekende brief met enkele zorgpunten meegekregen. 2. In de commissie GROM van 24 september jl. van de stadsregio is gesproken over de locaties van windmolens: Krimpen aan den IJssel zit in de zogenaamde tweede tranche. Nader locatieonderzoek volgt. 3. Op voorstel van wethouder Boudesteijn stemt het college in met verzending van een RIB over de stand van zaken in het project wijkwethouderschap. In de collegevergadering van 7 oktober a.s. volgt een presentatie van voorgenomen vervolgstappen. 4. De gemeentesecretaris memoreert de formele oprichting van de GR IJsselgemeenten op 25 september jl. 5. Wethouder De Leeuw kondigt aan dat hij met de Sportraad kernpunten voor nieuw sportbeleid zal gaan ontwikkelen; de termijn van de huidige sportnota loopt af. 6. Hij heeft gesproken met zijn Capelse collega portefeuillehouder Onderwijs over thema's als OPOCK (w.o. fusie met IJsselcollege) en beleidsafstemming met betrekking tot nieuwbouwbeleid voor schoolgebouwen. 7. Hij zegt zich samen met wethouder Boudesteijn te oriënteren op nieuwe vormen van beheer van sport- en maatschappelijke accommodaties, mede in het licht van de ambities vanuit de voorzieningendiscussie. 8. Hij meldt dat hij in gesprek gaat met de huidige gebruiker van de Manege over de mogelijkheden tot verkoop van het gebouw, mede in relatie tot een woningbouwplanontwikkeling in de nabijheid. 9. De burgemeester deelt met het college haar zienswijze met betrekking tot de wijze van viering van Sinterklaas, komende december.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 september 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 30 september t/m maandag 6 oktober 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Agenda PHO Verkeer en Vervoer 1 oktober 2014

   Besluit Kennis wordt genomen van de agenda. Er is deze keer geen vertegenwoordiging vanuit onze gemeente.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. 4e tussenstand begroting 2015

   Besluit Het college neemt kennis van deze vierde tussenstand en maakt hernieuwde afspraken over het proces om te komen tot de uiteindelijke versie van de begroting 2015. Inhoudelijk wordt afgesproken dat met betrekking tot de WWB-ramingen wordt volstaan met de bedragen die in de huidige begrotingsversie zijn opgenomen (inclusief een aanpassing van de risicoparagraaf), alsmede dat in de meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met een investering voor het verbouwplan van De Tuyter.

  • 008. Vaststellen bestemmingsplan Symfonia fase 2

   De raad voor te stellen: 1. de drie zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Symfonia fase 2 ontvankelijk te verklaren; 2. de drie zienswijzen ongegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota Zienswijzen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 3. in te stemmen met de aanpassingen in het bestemmingsplan Symfonia fase 2, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 4. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de aanpassingen in de toelichting en de verbeelding, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 5. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 met identificatienummer NL. MRO.0542.BPKLZ Symfonia2-va01 digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. Tevens wordt de volledige verbeelding van het bestemmingsplan Symfonia fase 2 op papier vastgesteld, zoals opgenomen in een bijlage (artikel 1.2.1 Bro juncto artikel 1.2.3 Bro) 6. de indieners van de zienswijzen in kennis stellen van de besluiten 1 tot en met 5; 7. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Meerjarenplanning Buitenruimte 2015-2024

   1. in te stemmen met de nieuwe integrale meerjarenplanning voor het beheer van de buitenruimte voor de periode 2015-2024 en de daarbij behorende financiële vertaalslag; 2. de raad te informeren door middel van een informatiebrief.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 010. Beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken

   1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2014-2019 vast te stellen. 2. Een structurele budget verhoging van € 19.000,00 vanaf 2016 ten behoeve van onderhoud kleine civiele kunstwerken. 3. De gemeenteraad hierover te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Onderhoud Stormpolder- en Algerabrug

   1.Kennis te nemen van het inspectierapport van de Algerabrug en de technische inspectie- en sterkteberekening van de Stormpolderbrug 2.De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde Raadsinformatiebrief

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 012. Vaststelling budgetsubsidies 2e tranche

   1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2013 van de 2e tranche, t.w. Kwadraad en de Bibliotheek (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. De bestemmingsreserve van Kwadraad t.b.v. de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum voor aanschaf van een registratiesysteem terug te vorderen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Herziene begroting van de GR jeugdhulp Rijnmond.

   1. In te stemmen met de herziene begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2. De gemeenteraad de gelegenheid te geven om uiterlijk 13 november aanstaande een eventuele zienswijze te geven.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Beleidsplan “Kracht van Krimpen” en verordeningen

   1. In te stemmen met het concept Beleidsplan Sociaal Domein ‘Kracht van Krimpen”; 2. In te stemmen met de concept verordening Jeugdhulp Gemeente Krimpen aan den IJssel 2015. 3. In te stemmen met de concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Krimpen aan den IJssel 2015. 4. In te stemmen met het communicatieplan “Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel”. 5. De gemeenteraad informeren over het concept beleidsplan ”Kracht van Krimpen” en de concept verordeningen “Sociaal Domein”. 6. De inspraakprocedure en het op overeenstemming gericht overleg met het onderwijs te starten voor het beleidsplan en de verordeningen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Stormschade pcbs Het Kompas

   1. Aan het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle – Krimpen te Capelle aan den IJssel een vergoeding te betalen van € 4.279,70 ter vervanging en herstel van een deurkozijn, dubbelglas en belettering van pcbs Het Kompas, locatie Patrijzenstraat te Krimpen aan den IJssel, die beschadigd zijn tijdens de storm van 28 oktober 2013.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)