30-08-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
30-08-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk doet verslag van zijn gesprek met Post NL, op 23 augustus jl, over de locatie van postbussen; het bedrijf heeft die verplaatst naar Krimpen aan den Lek. 2. Hij meldt dat op 20 september a.s. de evaluatie van de uitvoering van het groot onderhoud aan de Algerabrug in het college aan de orde komt. 3. De wethouders Oosterwijk en Boudesteijn hebben, op het probleem geattendeerd door een uitzending van Hart voor Nederland, een plan in voorbereiding voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, ter hoogte van het dijkvak dat recentelijk versterkt is. 4. De secretaris stelt het college op de hoogte van het besluit van de gemeente Krimpenerwaard om (vooralsnog) niet aan te sluiten bij de GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van Sociale Zaken; over een jaar vindt heroverweging plaats. 5. Hij meldt dat op 31 oktober a.s. weer een dagdeel wordt gereserveerd voor een bestuurlijke oefening Rampenbestrijding.

 2. 002. Besluitenlijsten

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 juli, 26 juli, 23 augustus 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 augustus 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 006. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 007. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

   • 008. Wijziging BBV

    Presentatie door Martin Vermaat over wijziging BBV

    Besluit Martin Vermaat houdt een presentatie van de wijzigingen in het BBV en de gevolgen daarvan voor de gemeentebegroting 2017. Afgesproken wordt dat de consequenties van de verplichte activering van investeringen in maatschappelijk nut in beeld worden gebracht door de wethouders De Leeuw en Oosterwijk, in combinatie met voorstellen hoe het een en ander kan neerslaan in de meerjarenbegroting 2017-2020.

   • 009. Presentatie Tussenbalans uitvoering Coalitieakkoord

    Leendert Vermeulen gaat met het college in gesprek over ideeën daarover.

    Besluit Wordt uitgesteld tot de vergadering van 6 september a.s.

   • 010. Rapport onderzoek infectieziektenbestrijding IGZ

    1. Kennis te nemen van deze rapportage; 2. Het rapport ,door middel van bijgevoegde raadsinformatie brief, ter kennisname aan te bieden bij de raad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

    1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Acceptatie bod QuaWonen op gemeentelijke woonvisie

    1. het door QuaWonen ingediende bod op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 te accepteren als voldoende basis voor het vanaf 1 september te doorlopen proces om eind 2016 te komen tot een actualisering van de Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Wel-zijn 2015-2018. 2. een werkgroep te vormen, zoals beschreven in het voorstel, die een voorzet gaat doen voor uitwerking van het bod in een actualisering van de prestatieafspraken. 3. de door de Minister voor Wonen en Rijksdienst recent beschikbaar gestelde Indicatieve Bestedingsruimte voor QuaWonen en de nog voort te zetten discussie met QuaWonen a.d.h.v. de Transparantietool niet te betrekken bij het dit jaar te doorlopen proces ‘bod->actualisering prestatieafspraken’, maar wel bij het volgend jaar wederom te doorlopen, vergelijkbare proces.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Vervoerplan 2017 Hoekse Lijn + Vervoerplannen 2018

    1. kennis te nemen van de voorgenomen procedure v.w.b. de vervoerplannen 2017 Hoekse Lijn en de vervoerplannen 2018

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Huisvesting obs de Groeiplaneet

    1. Instemmen met het uitvoeren van nader onderzoek naar de huisvesting van obs de Groeiplaneet. 2. De raad via de begrotingswijziging van september voor te stellen het budget van € 22.000 ter beschikking te stellen voor het onderzoek naar de huisvesting van obs de Groeiplaneet en deze kosten te dekken uit de reserve maatschappelijk vastgoed. 3. Vooruitlopend op het raadsbesluit met de begrotingswijziging in september de opdracht aan stichting mevrouw Meijer en de stedenbouwkundige te verlenen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 021. Communicatie

    Besluit Er zijn geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie.