30-01-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
30-01-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw maakt melding van een situatie van betonrot in het zwembad. Hij stuurt daarover deze week een raadsmemo. 2. Hij doet verslag van het Provinciaal Vervoersoverleg op 29 januari jl. De portefeuillehouders Verkeer van beide Krimpenerwaardgemeenten hebben er een presentatie gegeven van de Algera-problematiek. 3. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in de planvorming voor renovatie respectievelijk uitbreiding van de scholen Groeiplaneet en Mozaïek. 4. Wethouder Oosterwijk doet verslag van het gesprek met mevrouw Carla Peijs over de bestuurlijke verkenning van de mogelijkheden tot overdracht van waterwaterstaatswegen. De raad wordt per RIB geïnformeerd. 5. Hij heeft een plan in voorbereiding voor het aanbrengen van een – door veel inwoners gewenste – klok aan de gevel van het Raadhuis. Een meer uitgewerkt voorstel komt in het college terug. 6. Het college geeft zich rekenschap van de stand van zaken in het dossier-BLICK. In het Capelse debat over dit dossier, op 29 januari jl, is het Krimpense standpunt niet altijd correct ter sprake gebracht. Het college zal hierop attenderen richting B&W van Capelle. 7. De gemeente secretaris stelt het college op de hoogte hoe de Arbeidsinspectie heeft gereageerd op het ongeval in het raadhuis op 5 januari jl. De werkgever wordt geen verwijt gemaakt; er komt daarom ook geen boete. 8. Het college geeft zich rekenschap van de agendering door het Presidium van de voor deze raadsperiode nog resterende commissie- en raadsvergaderingen. Alle voorbereidingen daarvoor zijn (nagenoeg) voltooid. 9. Het college stemt in met het aanpassen van het raadsvoorstel tot het benoemen van leden van de Welstandscommissie (duur benoemingstermijn) , alsmede met het aanpassen van de eerste begrotingswijziging 2018 (correctie bijdrage aan GR IJsselgemeenten).

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De beide agenda’s worden besproken en de afvaardiging naar beide vergadering geregeld.

   Document(en)
  • 005. Actualiseren van moties en toezeggingen

   Besluit Het college actualiseert de stand van zaken in de afdoening van moties en toezeggingen. De raad wordt hiervan per RIB op de hoogte gesteld.

   Document(en)
  • 006. Kaderbrief IJsselgemeenten 2018

   1. De kaders voor de uitvoering van de Participatiewet door de GR IJsselgemeenten vast te stellen als omschreven in de bijgaande conceptbrief met bijlagen; 2. De GR IJsselgemeenten te informeren door verzending van de brief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Overlast door nijlganzen populatie

   1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de motie omtrent overlast door nijlganzen in de gemeente.

   Besluit Wordt aangehouden wegens absentie van de portefeuillehouder.

   Document(en)
  • 008. Wijziging vraagstelling risicoanalyse VP

   1. In te stemmen met de wijzigingen van de vraagstelling betreffende de risicoanalyse van verbonden partijen, zoals opgenomen in de Nota Verbonden Partijen; 2. De Raad te adviseren om te besluiten conform voorstel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Subsidieaanvraag Stichting Vier Het Leven 2018

   Het subsidieverzoek van Stichting Vier Het Leven voor 2018 af te wijzen, omdat het organiseren van sociaal-culturele activiteiten al is belegd bij KrimpenWijzer

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Krimpen

   1. De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018, met ingang van 1 februari 2018, vast te stellen. 2. De mandatering aan de directeur van de afdeling Samenleving tot het uitvoeren van dit handhaving- en sanctiebeleid voort te zetten. 3. De instellingen voor kinderopvang in Krimpen aan den IJssel te informeren over dit besluit. 4. De gemeenteraad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Financieel afwegingskader sociaal domein.

   1. Kennis te nemen van de notitie ‘Financieel afwegingskader sociaal domein’. 2. De notitie ‘‘Financieel afwegingskader sociaal domein’ via bijgevoegde RIB aan te bieden aan de Raad.

   Besluit Over de notitie vindt een eerste beraad plaats. Het college is content met de gepresenteerde wijze van bestuurlijke en financiële informatie, alsmede met de aangegeven bandbreedtes waarbinnen in de (nabije) toekomst keuzen gemaakt moeten worden. Komende week komt het stuk terug in B&W, voorzien van een RIB, waarin de hoofdvragen waar een nieuwe raad zich met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voor geplaatst ziet, worden verwoord.

   Document(en)
  • 012. Beantwoording schriftelijke vragen SGP fractie

   1. In te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SGP zoals verwoord in bijgevoegde raadsinformatie brief. 2. De RIB te verzenden naar de Raad.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Vanuit deze vergadering zijn geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.