30-01-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
30-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heren Butter en Luijendijk zijn afwezig.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter verzoekt alle raads-en burgerleden om (met partners) ook de avond van 26 maart te reserveren vanwege het afscheid van de raad. Zij vermeldt tevens dat het presidium heeft besloten het eerste deel van de Algemene Beschouwingen te verplaatsen van maandag 14 juli naar donderdag 10 juli. De grote zaal is op 14 juli niet beschikbaar. Wethouder Blankenberg geeft een toelichting op de raadsinformatiebrief over samenwerkingsafspraken wonen en geeft daarbij aan dat er sprake is van een reductie van 40%, waarbij plannen niet geannuleerd, maar uitgesteld worden. Hij zegt toe dat documenten die in het Algemeen Bestuur worden vastgesteld aan de raad te verstrekken. De voorzitter stelt voor om in commissieverband nader te spreken over het woonruimteverdeelplan. Wethouder Prins geeft aan dat de berichtgeving in het AD over de redenen van de gemeente Zuidplas om de besluitvorming over de samenwerking uit te stellen niet klopt. Daarnaast geeft hij aan dat de door GroenLinks gestelde schriftelijke vragen over de Middenwetering ambtelijk telefonisch zijn afgehandeld naar tevredenheid van de indiener. De raad stemt in om de vragen hiermee als afgehandeld te beschouwen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2013 vaststellen.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Evaluatie pilot rkc

   1. De samenwerking op rekenkamergebied met Capelle aan den IJssel met in elk geval een jaar te verlengen tot 31 december 2014. 2. Voor de personele invulling gebruik te maken van een bureau of instelling die aan het rekenkamerwerk vorm en inhoud kan geven door middel van het directeurenmodel. 3. Dit directeurenmodel voor Krimpen aan den IJssel voor 2 jaar aan te gaan 4. Een begeleidingsgroep van 3 raadsleden per gemeente in te stellen. 5. Direct na de verkiezingen de discussie starten hoe verder te gaan met de rekenkamerfunctie per 1 januari 2016

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 005. Planning & Controlcyclus 2014

   1. De P&C-cyclus 2014 vast te stellen, waarbij in 2014 (weer) tijdelijk wordt afgeweken van de Financiƫle verordening 2012.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 006. 20e wijziging gemeenschappelijke regeling DCMR

   1. In te stemmen met de 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 007. Afhandelen moties

   De moties met nummer 42 en 43 afhandelen.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 008. Budgetautorisatie

   De aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 009. Vragenhalfuur actualiteit

   Besluit Op vragen van Leefbaar Krimpen over asbest bij de sloop van het voormalige gemeentehuis geeft de burgemeester aan dat alle asbest is verwijderd en er geen extra kosten zijn. Wethouder Prins gaat in op de vraag van de fractie van Leefbaar Krimpen over straatverlichting bij de Jan Steenstraat / Van Ostadelaan en verzoekt de fractie om dit soort zaken te melden bij de afdeling Buitenruimte.