29-11-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
29-11-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat in de Stuurgroep afvalinzameling is besloten reeds nu, vanaf 15 december a.s. te starten met verhoging van de inzamelfrequentie voor verpakkingsmateriaal. In de begroting voor de MAK is voorzien in kosten. 2. Op voorstel van wethouder Blankenberg doet onze gemeente mee aan een lobby richting Den Haag van wethouders SoZa ter vergroting c.q. herverdeling van het rijksbudget voor de BUIG-gelden. 3. Wethouder De Leeuw meldt, dat met betrekking tot de invulling van Het Onderdak wordt ingezet op huisvesting van het Krimpenerwaardcollege voor drie lokalen vanaf het nieuw schooljaar, alsmede van Synerkri vanaf 1 maart a.s. 4. Het college ziet met voldoening terug op de opening van de vernieuwde Tuyter op 26 november jl. 5. De Buitengewone Ledenvergadering van de VNG op 30 november a.s. wordt namens onze gemeente bijgewoond door wethouder Oosterwijk. 6. De secretaris meldt, dat onze gemeente nu is opgenomen in de Basisregistratie Gebouwen en Topografie. De raad wordt geïnformeerd per RIB. 7. De burgemeester zegt, dat de raadsvergadering van 15 december a.s. wordt voorafgegaan door een ontmoeting van de raden van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, bij welke gelegenheid mevrouw Riek Bakker haar project zal uiteenzetten.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
 4. 004. Vergadercyclus MRDH

  Besluit De agenda’s worden voor de komende B&W-vergadering opnieuw geagendeerd.

  Document(en)
 5. 005. Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2016

  Tjabel Kruithof en Pim de Glas geven een toelichting op de Monitor Sociaal Domein Gevraagd wordt om: 1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2016 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

  Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van het volgende. De incidentele meevaller als gevolg van de afrekening van de jaren 2014 en 2015 van Promen, alsmede de gecalculeerde vangnetuitkering als gevolg van tekortschietende BUIG-gelden voor 2016, worden als afzonderlijke posten in de monitor gepresenteerd. Voorts wordt de toelichtende tekst in de monitor op enkele punten aangevuld. Eindredactie: wethouders Oosterwijk, Blankenberg en De Leeuw. De RIB gaat gelijktijdig met de begrotingswijziging voor december 2016 (punt 23 van deze agenda) aan de raad aangeboden worden

  Document(en)
 6. 006. Uitvoeringsprogramma "Het Jonge Kind 2017"

  1. Het Uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind 2017” vast te stellen, impliciet: a. Verlaging van de ouderbijdrage met 25% t.o.v. 2016 b. Ophoging van het modaal inkomen (t.b.v. berekening ouderbijdragen) overeenkomstig landelijke cijfers. c. Subsidieverhoging van 1% t.o.v. 2016 d. Financiële ruimte in het subsidieplafond gebruiken voor uitbreiding van het aantal peuterplekken 2. De raad informeren, over het uitvoeringsplan “Het Jonge Kind 2017”, middels een raadsinformatiebrief.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 7. 007. Vaststelling subsidie Krimpen Festival 2016

  1. De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor het Krimpen Festival vast te stellen op € 33.897,51. 2. Aan Stichting Krimpen Presents een bedrag € 8.897,51 aan subsidie betaalbaar te stellen.

  Besluit Conform advies besloten. Het college ziet een inhoudelijke evaluatie van het festival tegemoet, mede met het oog op de vraag hoe het festival wordt ingevuld voor het komende jaar en welke gemeentelijke bijdrage daarvoor nodig zou zijn.

  Document(en)
 8. 008. Verlenging Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst

  1. In te stemmen met verlenging van bijgevoegde Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 2015 t/m 2016 per 1-1-2017 voor de duur van 1 jaar. 2. In te stemmen met verlenging van het bijbehorende mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit per 1-1-2017 eveneens voor de duur van een jaar.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. Krimpenerwaard Food Kaart

  Aan Stichting Promotie Krimpenerwaard een aanvullende subsidie van € 1200,- te verlenen voor het ontwikkelen van de “Krimpenerwaard Food Kaart”.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. Continuering EED en GB-GGZ zorg in 2017 en 2018.

  1. De niet gegunde zorgaanbieders op het terrein van EED en GB-GGZ schriftelijk te bevestigen dat zij de in 2016 gestarte trajecten in 2017 (en mogelijk 2018) kunnen continueren en afronden onder de thans geldende condities.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 011. Interbestuurlijk Toezicht 2015

  De raad te informeren over de resultaten van de gemeente Krimpen aan den IJssel in het rapport Interbestuurlijk Toezicht 2015 middels een raadsinformatiebrief.

  Besluit Wordt aangehouden.

  Document(en)
 12. 012. Prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting

  De prijsindexen van de in de verordening “Voorzieningen huisvesting onderwijs Krimpen aan den IJssel 2015” opgenomen bedragen vast te stellen op de conform door de VNG bekend gemaakte cijfers resp. Voor 2016: nieuwbouw en uitbreiding 1,0215 eerste inrichting en meubilair 1,0067 materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs 1,0020 Voor 2017: nieuwbouw en uitbreiding 0,9644 eerste inrichting en meubilair 0,9966 materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs 1,0020

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 13. 013. Septembercirculaire 2016

  1. Kennis te nemen van de effecten van de septembercirculaire 2016 2. De financiële gevolgen voor 2016-2020 te verwerken via de begrotingswijziging in de raad van 15 december 2016 3. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de effecten van de septembercirculaire 2016

  Besluit Conform advies besloten. De RIB ondergaat nog een aanpassing. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

  Document(en)
 14. 014. Gebiedsontwikkelingsovereenkomst Prinsessenpark

  1. In te stemmen met de inhoud van de gebiedsontwikkelingsovereenkomst Prinsessenpark; 2. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet met QuaWonen de gebiedsontwikkelingsovereenkomst Prinsessenpark aan te gaan; 3. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeester aan wethouder De Leeuw volmacht te laten verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomst.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 15. 015. Pilot graffitimuur

  1. Een graffitimuur te plaatsen met als locatie het Zwaneneiland. 2. Dit te doen in de vorm van een pilot, voor de duur van één jaar. 3. De overlast van graffiti te monitoren aan de hand van het bijhouden van een overzicht van geplaatste en verwijderde graffiti. 4. Na afloop van de pilot te evalueren en te besluiten tot het al dan niet permanent vestigen van een graffitimuur.

  Besluit Conform advies besloten. JJMH wordt benaderd om zorg te dragen voor de wijze waarop met de graffitimuur wordt omgegaan. De precieze locatie wordt bepaald in overleg met de portefeuillehouder. Het document gaat als RIB naar de raad.

  Document(en)
 16. 016. Huishoudelijke Hulp Toelage

  1. De resterende HHT-middelen over 2016 toe te voegen aan de stelpost Sociaal Domein; 2. De HHT-regeling in de huidige vorm in 2017 te continueren en deze in het derde kwartaal van 2017 te evalueren; 3. Via de begrotingswijziging van december 2016 € 100.000,- te begroten voor 2017 en verder, ten laste van de stelpost Sociaal Domein; 4. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 17. 017. Wijziging IKB aanpassing CAR-UWO

  1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 18. 018. Veranderingen werkgroep kunstzaken

  1. De taak van de werkgroep Kunstzaken ten aanzien van het organiseren van exposities in de Tuyter over te dragen aan de KrimpenerKunstWaard. 2. Te stoppen met de jaarlijkse Kunstuitleen. 3. De kunstwerken uit de Kunstuitleen te verkopen aan de trouwe leden en de overige werken te gebruiken door de gemeente zelf. 4. Werkgroep Kunstzaken voorlopig in stand te houden.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 19. 019. Wijziging CAR-UWO i.v.m. FLO en brandweer

  1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit in werking te laten de dag na de bekendmaking en terug te laten werken tot 1 januari 2016.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 20. 020. Subsidiebeleidsregel Beheer Binnensport

  1. De subsidiebeleidsregel 3.13 "Beheer Binnensportaccommodaties” vast te stellen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 21. 021. Garantstelling lening Stichting Gezondheidscentrum

  1. Garantstelling te verlenen voor een lening van € 2,1 miljoen, ter verstrekken door de BNG aan de Stichting Gezondheidscentrum Krimpen. 2. Met de Stichting Gezondheidscentrum een overeenkomst van positieve en negatieve hypotheekverklaring aan te gaan.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 22. 022. Zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB QuaWonen

  1. een positieve zienswijze aan QuaWonen af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. QuaWonen door middel van bijgevoegde brief te informeren over uw positieve zienswijze.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 23. 023. Begrotingswijziging december 2016

  De wijzigingen in de begrotingswijziging december te autoriseren.

  Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat er geen overheveling naar 2017 plaatsvindt van niet-bestede middelen voor het KCC. Over de mutatie met betrekking tot de ondersteuning van vrijwilligers komt nog nadere informatie van de portefeuillehouder. De eindredactie van het raadsvoorstel ligt in handen van wethouder De Leeuw.

  Document(en)