29-11-2012 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
29-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter vraagt aandacht voor het raadsbezoek aan het Meldpunt op 6 december.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit De besluitenlijst van 1 november schuift door naar de volgende vergadering.

 4. 004. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

  De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er vindt discussie plaats ten aanzien van de ratio van het weerstandsvermogen. Ook worden vragen gesteld over het kwalificeren van de risico’s. De wethouder beantwoord de gestelde vragen. De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de Raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 5. 005. Kosten herstructurering Promen

  Te besluiten om: 1. voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van € 420.218 ten laste van de post onvoorzien 2012 en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota 2012.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er worden enkele vragen gesteld betreffende de herstructurering, gebondenheid aan de gemeenschappelijke regeling en inzet van medewerkers in het reguliere bedrijfsleven. Het college wordt gevraagd de vinger aan de pols te houden. De wethouder beantwoordt de gestelde vragen. De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de Raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Begroting 2013 OPOCK

  Te besluiten om: 1. De begroting 2013 van de Stichting OPOCK goed te keuren.

  Besluit De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de Raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Statutenwijziging en benoeming RvT OPOCK

  Te besluiten om: 1. de nieuwe statuten van de stichting OPOCK goed te keuren. 2. de voordracht van de stichting OPOCK over te nemen om 7 personen te benoemen als leden in de raad van toezicht.

  Besluit De wethouder merkt op dat de opmerking in het raadsvoorstel dat er een gezamenlijke commissievergadering met Capelle aan den IJssel is geweest niet juist is en dat het raadsvoorstel daarop wordt aangepast. De commissie bespreekt het voorstel. Er worden enkele vragen gesteld over de samenstelling van het college van bestuur, de juridische toetsing van de statuten en het verschuiven van bevoegdheden. De wethouder beantwoordt de vragen en zegt toe de opmerking over de juridische toetsing van de statuten toe te voegen aan het raadsvoorstel. De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de Raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 8. 008. Najaarsnota

  Document(en)
  • 008. Najaarsnota 2012

   1. De Najaarsnota 2012 vast te stellen. 2. In te stemmen met de financiële gevolgen voor de jaren 2013-2016.

   Besluit De commissie bespreekt de najaarsnota. Het College wordt vanuit de commissie dringend verzocht volgend jaar invulling te geven aan het monumentenbeleid. Voorts worden er vragen gesteld over o.a. het verwerven van gronden N210, het zwembad, de duurzaamheidsbudgetten, relatie met de voorzieningendiscussie, de WMO, IAU 2011, de straatverlichting, schoolhekken en de pensioenvoorziening van de wethouders. De heer Neeleman vraagt om de resultaatsbestemming per programma uit te splitsen. De wethouder zegt toe schriftelijk te antwoorden of dit mogelijk is. Voorts vraagt de heer Neeleman naar het resultaat van de budgetoverheveling van het vorige jaar. Wethouder Prins geeft de toezegging volgend jaar bij de najaarsnota aandacht te geven aan het resultaat van de budgetoverheveling. De wethouders beantwoorden de overige gestelde vragen. Wethouder Prins zegt toe de vragen over grondverwerving voor de rotonde en het zwembad schriftelijk te beantwoorden. De commissie adviseert de Raad om het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering

   Document(en)
  • 009. Afspraken/Toezeggingen

   Besluit Er zijn geen te bespreken afspraken en toezeggingen

  • 010. Rondvraag

   Besluit (concept) - Mevrouw Hofs vraagt aandacht voor de veiligheid op (kleuter)scholen ten aanzien van het ongehinderd binnenlopen van onbevoegden. Wethouder Hofstra zegt toe dit onder de aandacht van het Bestuursoverleg te brengen. - De heer Boudesteijn merkt in reactie op de opmerking van mevrouw Hofs op dat er vanuit een Krimpense school adequaat gereageerd wordt op verdachte situaties. - Mevrouw Jaarsma en de heer Zweers stellen vragen over de raadsmemo inzake het WMO-vervoer na faillissement van de firma Stoppelenburg. Wethouder Hofstra beantwoordt de gestelde vragen. - Mevrouw Van ’t Hoogerhuijs vraagt aandacht voor de procedure van agendering van raadsinfomatiebrieven en raadsmemo’s. De voorzitter zegt toe dit verder in het Presidium te bespreken. - De heer Moerland maakt het college complimenten voor de recent gehouden wijkschouw. - Wethouder Blankenberg stelt de raadscommissie op de hoogte van een incident dat zich recent in Sporthal De Populier heeft voorgedaan.