29-08-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
29-08-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk rapporteert over de inloopbijeenkomst voor het project-Veerdam. Het proces voor de omgevingsvergunning krijgt z'n voortgang. Reeds nu blijkt dat voor verkoop van de woningen veel belangstelling bestaat. 2. Hij meldt dat de Nationale Groendag, op 20 september, is voorbereid. Op die dag wordt bekend wie de opvolgende gemeente is die als "groenste" wordt gekwalificeerd. Het programma voor de dag is gereed. 3. Hij meldt dat de Alliantie Duurzaam Rijnmond dit jaar afloopt. Het gesprek vindt plaats over een nieuwe wijze van samenwerken, waarbij de verbinding wordt gezocht met de schaal van de MRDH? 4. Het college geeft zich rekenschap van het initiatief van de fractie van Leefbaar Krimpen, zoals gepresenteerd op 24 augustus jl., met betrekking tot een transferium nabij de locatie Big Bear. 5. Het college besluit tot aankoop van de woning Lekdijk 71, met het oog op de herinrichting van de openbare ruimte op dit deel van de dijk. Voor komende week wordt een voorstel voor de wijze van financiële dekking c.a. verwacht.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijsten van de vergadering van 25 juli, 1,15 en 22 augustus 2017

  Besluit De besluitenlijsten van de vergadering van 25 juli, 1 augustus en 15 augustus 2017 worden ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande, dat het genotuleerde onder punt 1.8 van de vergadering van 15 augustus 2017 naar de vertrouwelijkheid wordt overgeheveld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Bijstellen regeling briefadres

    Om de beleidsregels m.b.t. de aangifte van een briefadres, eerder vastgesteld op 10 april 2013, bij te stellen, waardoor er meer mogelijkheden zijn om oneigenlijk gebruik van een briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres.

    Besluit Wordt aangehouden..

    Document(en)
   • 006. Projectsubsidie Sporten voor iedereen

    1. De projectsubsidie van € 7.000 voor het project ‘Sporten voor iedereen’ aan stichting SYnerKri te verlenen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Vervolg consultatieproces aandeelhouderschap Eneco

    1. Op voorstel van de AHC de aandelen van de Eneco Groep N.V. af te bouwen 2. De raad voorstellen het principebesluit te nemen tot het afbouwen van het aandeelhouderschap Eneco Groep N.V

    Besluit Conform advies besloten. Er worden enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.

    Document(en)
   • 008. Start en samenwerking muziekschool

    1. Het startdocument conform bijlage vast te stellen 2. De samenwerkingsovereenkomst conform bijlage opnieuw vast te stellen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Begrotingswijziging 14 september 2017

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Toewijzen verzoek om handhaving

    1. Het verzoek om handhaving betreffende het handelen in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toe te wijzen. 2. Een handhavingstraject te starten door Dekker, eigenaar van de woning aan de Allegro 31 te Krimpen aan den IJssel, aan te schrijven met het verzoek een vergunning aan te vragen dan wel de onvergunde situatie op te heffen door het verwijderen van de geplaatste airco-unit.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Taalniveau 3F pedagogisch medewerkers in de Voorsc

    1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de toetsing en scholing taalniveau 3F bij pedagogisch medewerkers in de Voorschoolse Educatie. 2. De pedagogisch medewerkers de gelegenheid te geven om ook de niet verplichte eis van 2F op schriftelijke vaardigheden te behalen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Technische wijzigingen CAR-UWO

    1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017 en werkt terug tot 1 januari 2017.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Instellen hoger beroep

    1. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank omtrent verrekening van omzetbelasting op de exploitatie van begraafplaatsen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.