29-03-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
29-03-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag.

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt kennis van de definitieve onderzoeksopzet van de Rekenkamer naar het minimabeleid. 2. Het college beslist tot verzending van een RIB over de (on-)mogelijkheid van uitvoering van de raadsmotie betreffende kwijtschelding voor minima van het tarief voor ophalen van grof vuil. 3. De gemeentesecretaris meldt, dat op 31 maart a.s. de HCG het rapport over de evaluatie van het eerste jaar van de GR IJsselgemeenten presenteert. Een bestuurlijke lijn van bespreking, beoordeling, c.a. van het rapport wordt voorbereid. 4. Het college van Ridderkerk wordt uitgenodigd voor een collegiaal bezoek, in het voorjaar. 5. Wethouder Oosterwijk informeert het college over de actuele stand van zaken met betrekking tot (de wijze van) afslanking van het bedrijf IHC. 6. Hij meldt dat de vier wethouders in gesprek zijn over een midterm review op basis van het coalitieakkoord. Het college zal spoedig over het resultaat worden geinformeerd.

 2. 002. Besluitenlijst.

  Besluitenlijst van de vergadering van 22 maart 2016.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 22 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen.

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH.

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden,

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De burgemeester informeert het college over de recente stand van zaken met betrekking tot de positie van De Stuw. Een voor hedenmorgen gepland overleg met COA moet inzicht in nadere bijzonderheden opleveren.

   • 006. Evaluatie raadsvergadering 24 maart 2016

    Besluit De raadsvergadering van 24 maart jl. wordt geevalueerd.

   • 007. Voorbereiden raadsvergadering 31 maart 2016

    Besluit De raadsvergadering van 31 maart a.s. wordt voorbereid.

   • 008. Presentatie door het RIEC

    Presentatie door het Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

    Besluit Ter vergadering geven de heren Hans Lesscher en Steve Hostmann een presentatie over het functioneren van het RIEC. Op 25 april a.s. is er een bewustwordingstraining voor het gemeentelijk personeel.

   • 009. Monitor Sociaal Domein

    Toelichting door Pim de Glas en Anna Trouwborst op de Monitor Sociaal Domein .

    Besluit Ter vergadering presenteren Pim de Glas en Anna Trouwborst de jaarresultaten 2015 van het Sociaal Domein, ook in financieel opzicht. Het college spreekt waardering uit voor hoe in dit eerste jaar het Sociaal Domein onder verantwoordelijkheid van de gemeente heeft gefunctioneerd. Op 12 april a.s. wordt de raad, in een daarop specifiek afgestemde vorm, erbij betrokken.

   • 010. Jaarrapportage Sociaal Domein 2015.

    1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage Sociaal Domein 2015. 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat zowel de Monitor als de uitgaande RIB redactioneel een aanpassing ondergaan..

    Document(en)
   • 011. Beleidsaanpassingen IJsselgemeenten

    1. In principe de volgende beleidsaanpassingen vast te stellen: a. Inkomstenvrijlating Participatiewet, loaw en loaz b. Aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud aan jongeren van 18 tot 21 jaar c. Terugvordering en invordering en verhaal 2. De Adviesraad Sociaal Domein om advies vragen. 3. Een definitief besluit te nemen na ontvangst van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Proeftuin “Een levensbrede aanpak bij ASS"

    1. De gemeenteraad voor te stellen proeftuin “Een levensbrede aanpak bij Autisme-Spectrumstoornissen (ASS) Krimpen aan den IJssel” 2. Budget ter hoogte van € 36.480,- te verlenen voor de kosten van het project en hiervoor de reserve Sociaal domein aan te wenden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Projectsubsidie “Samen bewegen motiveert”

    Aan de Zorggroep Krimpen voor 2016 een subsidie van € 6.066,- te verlenen voor het project “Samen bewegen motiveert”.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. SchuldHulpMaatje 2016

    Aan Stichting SchuldHulpMaatje Krimpen aan den IJssel voor 2016 een projectsubsidie van € 9.500,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Schuldhulpmaatje”

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Afvalstoffenverordening

    1. De raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel vast te stellen; 2. De raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening 2011 in te trekken.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Beantwoording vragen fractie PvdA artikel 42 RvO

    1. De door de raadsfractie van de PvdA gestelde vragen ex artikel 42 RvO betreffende de opzet van de evaluatie van IJSSELgemeenten te beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.

    Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing van de uitgaande brief.

    Document(en)
   • 017. CAR-UWO: Verplaatsingskosten verhuisplichtigen

    1. Vast te stellen de wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 2. Dit besluit in werking te laten treden de dag na de bekendmaking en terug te laten werken tot 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 018. Individueel loopbaanbudget

    Te besluiten om het individueel loopbaanbudget (voortaan het ILB) voort te zetten voor de duur van drie jaar. Het sparen van het ILB door de medewerker te vergemakkelijken door elk jaar aan het eind van het jaar het reststand van het decentrale afdelingsbudget ILB over te hevelen naar het volgend jaar en de medewerker niet meer te vragen om dit individueel administratief te regelen. De lokale regeling “opleiding en ontwikkeling” (tekstueel) aan te passen aan bovenstaande. Hiermee ontstaat een nieuwe regeling opleiding en ontwikkeling.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 019. Wet flexibel Werken, Wet werken na AOW leeftijd

    1. Vast te stellen de wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgaand besluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 027. Communicatie

    Besluit Het college zoekt actieve perscommunicatie over de agendapunten 10 (Jaarrapportage Sociaal Domein 2015) en 12 (Proeftuin aanpak ASS)