29-01-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
29-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter deelt mede dat mevrouw Snel (CDA) wegens ziekte afwezig is. Verder brengt zij de gemeenteraad op de hoogte dat de vergadering waarin de profielschets wordt vastgesteld is verplaatst van 2 april naar 15 april. De vergadering kan dan in het nieuwe gemeentehuis plaatsvinden

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2014 dient te worden vastgesteld. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden ingediend.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 december wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Oplegnotitie mobiliteitstoets KWC

  Te besluiten om: 1. De oplegnotitie mobiliteitstoets Krimpenerwaard College als aanvulling op en als onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan Krimpenerwaard College vast te stellen. 2. De VVE appartementen Groenendaal en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op de hoogte te stellen van uw besluit

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel. De fractie van Stem van Krimpen betreurt de ontstane situatie en vraagt zich af of de communicatie beter had gekund. De fractie roept op tot een meer participatieve bestuursstijl en een evaluatie na zes maanden na uitvoering. Ook de fractie van de ChristenUnie is van mening dat de communicatie beter had gekund. Wethouder Blankenberg schetst het proces, en geeft aan dat de gemeenteraad destijds heeft ingestemd met het besluit. Hij zegt een evaluatie toe na aanleg van de velden van KOAG en gereed komen van de buitenruimte. Vervolgens wordt de behandeling van het voorstel afgesloten; de gemeenteraad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met het voorstel.

  Document(en)
 5. 005. Aanpassen verordening raadscommissies

  Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast te stellen. 2. De verordening uit 2011 in te trekken.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder bespreking unaniem in met het voorstel.

  Document(en)
 6. 006. Opheffing Stadsregio Rotterdam

  Te besluiten om: 1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, conform bijgevoegd ontwerpbesluit; 2. Het algemeen bestuur van de Stadsregio Rotterdam schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder bespreking unaniem in met het voorstel.

  Document(en)
 7. 007. Verordening Voorzieningenfonds 2015

  Te besluiten om: 1. De verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. De verordening Voorzieningenfonds 2008 per 1 januari 2015 in te trekken.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder bespreking unaniem in met het voorstel

  Document(en)
 8. 008. Motie-overzicht

  Te besluiten om: 1. Moties met lijstnummers 59 en 60 af te handelen.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder bespreking unaniem in met het voorstel

  Document(en)
 9. 009. Budgetautorisatie januari 2015

  Te besluiten om: 1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder bespreking unaniem in met het voorstel.

  Document(en)
 10. 010. Vragenhalfuur actualiteit

  Aanvragen voor het vragenhalfuur actualiteit kunnen tot 48 uur voor aanvang bij de voorzitter worden ingediend (via de griffier). De voorzitter beoordeelt de aanvragen en beslist over het toestaan van een verzoek

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.