28-11-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-11-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college verleent wethouder Oosterwijk volmacht om onze gemeente te vertegenwoordigen op de BALV van de VNG op 1 december. 2. Wethouder Blankenberg heeft met de Cultuurwerkplaats overlegd over de programmering in De Tuyter. Gemeentelijke subsidiëring eindigt eind 2018. Voor het cultureel programma voor het seizoen 2018/2019 zijn echter aanvullende middelen nodig. Hij kondigt daar een voorstel over aan. 3. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de start van het biedingsproces voor de 10 kavels van het project De Wilgen. Tot 22 december hebben belangstellende gelegenheid een bod op een kavel uit te brengen. 4. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de aandeelhoudersvergadering van de MAK. Komende maand wordt duidelijk hoe de beoogde nieuwe wijze van organiseren van de afvalinzameling uitpakt en wat daarvan de consequenties voor de MAK zijn. 5. Hij meldt dat het weer goed gaat met TCK: het ledental is sterk gegroeid en er is weer een substantieel getal jeugdleden. De vereniging wil weer toe naar het huren van de beschikbare zes banen. 6. De gemeentesecretaris deelt met het college de voorbereidingen die getroffen worden om te komen tot een plan van aanpak voor de totstandkoming van een Strategische Agenda voor ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Wethouder De Leeuw zal namens onze gemeente aan de Tafel van Verkenning aanschuiven.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 november 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 23 november 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Ontwikkelingen Eneco

   Wethouder De Leeuw informeert het college over en vraagt reflectie op de ontwikkelingen met betrekking tot (de aandelen) van Eneco

   Besluit Het college geeft zich rekenschap van de door wethouder De Leeuw ter vergadering geschetste ontwikkelingen.

  • 007. Begeleiding statushouders

   1.Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland opdracht te verlenen voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding van statushouders inclusief de participatieverklaringstrajecten voor statushouders en gezinsmigranten in 2018. 2.Vluchtelingenwerk de opdracht te geven om het juridisch spreekuur voor statushouders te continueren in 2018.

   Besluit Conform advies besloten. Wethouder Blankenberg zal de raad informeren per Raadsmemo.

   Document(en)
  • 008. RIB Bestand 3e kwartaal en vangnetuitkering 2016

   De raad door toezending van de bijgaande raadinformatiebrief op de hoogte te stellen van de recente bestandsontwikkeling en het besluit op de aanvraag vangnetuitkering 2016.

   Besluit Conform advies besloten, zulks met inachtneming van een redactionele aanpassing van de RIB.

   Document(en)
  • 009. Uitvoeringsprogramma "Het Jonge Kind 2018"

   1. Het uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind 2018” vast te stellen, impliciet: a. Verlaging van de ouderbijdrage met 25% t.o.v. 2017 b. Ophoging van het modaal inkomen (ten behoeve van berekening ouderbijdragen) overeenkomstig landelijke cijfers. 2. De raad informeren, over het uitvoeringsplan “Het Jonge Kind 2018”, middels een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. omgevingsvergunning Waardhuis - Olympiade 3

   1.Op grond van artikel 83, 2e lid, van de Wet geluidhinder voor het bouwplan Waardhuis hogere waarden vast te stellen conform bijgevoegd hogere waarden besluit. 2.Omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen, verbouwen en gedeeltelijk uitbreiden van het pand tot 3 grondgebonden woningen en 6 appartementen voor de volgende activiteiten: a.Activiteit bouwen Wettelijke grondslag: artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 2.10 van de Wabo. b.Activiteit gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan Wettelijke grondslag: artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo in samenhang met artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo, met artikel 4, onderdelen1, 4 en 9 en artikel 5, lid, onderdeel c, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. GR IJsselgemeenten (2e Begrotingswijziging)

   Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging. De raad informeren aan de hand van een RIB.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB een nog aanstaande begrotingswijziging in het vooruitzicht gesteld wordt.

   Document(en)
  • 012. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein

   De gemeenteraad aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Scoaail Domein Kracht van Krimpen

   Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt nog enigermate aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de onderwerpen waarover vanuit deze vergadering actief zal worden gecommuniceerd.