28-10-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij met wethouder De Leeuw gesproken heeft met Via Futura, over de ontwikkelingen bij deze organisatie, o.a. op het punt van achterblijvende aanmeldingen, alsmede over de consequenties daarvan voor de huurrelatie met bestaande accommodaties. 2. Hij zegt voorts in gesprek te zullen gaan met de grootste eigenaar binnen het winkelcentrum Crimpenhof, o.a. over frequente mutaties in het winkelbestand en de uitstraling daarvan op het totale brancheaanbod. 3. Hij meldt dat op 22 november a.s. staatssecretaris Van Rijn een bezoek aan onze gemeente brengt en dan geïnformeerd zal worden over het project “De Kracht van Krimpen”. 4. Het college komt donderdag a.s. in een extra vergadering bijeen ter vaststelling van de Beleidsagenda 2015-2019 en ter bespreking van een RIB over de maatschappelijke voorzieningen.. 5. Hij attendeert op een aan hem gerichte brief van de fractie van Stem van Krimpen over de openingsfrequentie van de Algerabrug. Afgesproken wordt dat die brief door het college zal worden beantwoord. 6. Wethouder De Leeuw meldt dat hij in gesprek is geweest met de tennisvereniging TCK, o.a. over teruglopend aantal leden en de consequenties daarvan voor het toekomstig functioneren van de vereniging. 7. Hij meldt dat een adviescommissie wordt ingesteld om te oordelen over de acceptatie van het eindbod van de gemeente aan KOAG voor de nieuwe velden en kantine. 8. Voorts meldt hij dat een zgn. fusie effectrapportage is uitgebracht over de voorgenomen fusie van OPOCK met het en IJsselcollege. Besluitvorming in het college komt volgende week aan de orde. In ieder geval is een goedkeuringsbesluit van de raad nodig om tot fusie te kunnen komen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 28 oktober t/m maandag 3 november 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er zijn deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Beantwoording technische vragen begroting 2015

    De beantwoording van de technische vragen over de begroting 2015 middels een raadsinformatiebrief aan te bieden.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de redactie van enkele antwoorden nog enigermate wordt aangepoast. De antwoorden gaan hedenmiddag naar de raad.

    Document(en)
   • 008. Verordeningen Participatiewet

    1.De gemeenteraad voor te stellen om de verordeningen vast te stellen, dan wel in te trekken, conform het raadsvoorstel. 2. De verordeningen ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

    Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel wordt nog enigermate aangepast, ten einde het informatieve karakter ervan nog iets te versterken.

    Document(en)
   • 009. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

    1. De beleidsregels Eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen. 2. De gemeenteraad te informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)