28-08-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-08-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, A. Boele, A. Prins, , drs. A. Hofstra Afwezig: J.H. Blankenberg 1.Wethouder Prins meldt dat hij het overleg heeft geopend met de Stadsregio Rotterdam over medefinanciering van een nieuw verkeersplein ter plekke van de grote kruising C.G. Roosweg/Nieuwe Tiendweg. 2. Voorts constateert hij dat het debat met raadsleden over een verkeer- en vervoersplan reeds voor aanstaande donderdag is geagendeerd (informatieve commissie). Het college zal het presidium verzoeken dit onderwerp te verschuiven, teneinde een ordentelijke voorbereiding te kunnen doen. 3. Wethouder Hofstra zegt dat hij op 10 september a.s. het Besturenoverleg met het basisonderwijs voert. Het zal vooral staan in het teken van de leerlingenprognoses die een dalende trend laten zien. 4. Voorts meldt hij dat hij is uitgenodigd de openingshandeling te verrichten van de nieuwbouw van de Admiraal De Ruyterschool, op 14 september a.s. 5. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het proces voor de totstandkoming van een Metropoolregio. 6. Wethouder Prins informeert het college over de stand van zaken bij de begrotingsvoorbereidingen, zowel op het punt van de jaarexploitatie als wat betreft de liquiditeitspositie. Het college gaat op 18 september a.s. met het MT in retraite, ten einde tot finale besluitvorming te komen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijsten van de vergaderingen van 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus 2012.

  Besluit De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 28 augustus t/m maandag 3 september 2012.

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Lidmaatschap commissie bezwaarschriften

  Te besluiten om 1. Eervol ontslag te verlenen aan de leden A. van den Bor en M. Bac – Engels; 2. Mevrouw M. Bac – Engels te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie bezwaarschriften tot de dag van aftreden van het college; 3. De heer R.M.A. Barkey te benoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften tot de dag van aftreden van het college.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 7. 007. Logopedische screening 2012 - 2013

  Te besluiten om De logopedische screening vanaf schooljaar 2012 – 2013 te continueren en evenals vorig jaar te laten uitvoeren door Logopediepraktijk Lek & IJssel;

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
  • 008. Projectsubsidie Bijzondere Buurtgenoten

   Te besluiten om 1. Een projectsubsidie van € 1.500,- te verlenen voor de uitvoering van het project Bijzondere Buurtgenoten waaraan 10 cliënten van de Zwaluwhof (Pameijer) deelnemen. 2. Pameijer schriftelijke te informeren van het besluit.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
   • 009. Afdoen motie muziekschool

    Te besluiten om 1. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de leden van de gemeenteraad, waarmee de ‘motie betreffende de verordening regelende de tarieven door de gemeentelijke muziekschool’ (26 april 2012) wordt afgedaan.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
    • 010. Nota handhavingsbeleid omgevingsrecht 2012-2016.

     1.Vast te stellen de nota handhavingsbeleid omgevingsrecht 2012 – 2016. 2.Vast te stellen het handhaving uitvoering programma van het TBK. 3.De nota handhavingsbeleid en het handhaving uitvoeringsprogramma ter kennisgeving toe te zenden aan de gemeenteraad.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)