28-07-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-07-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn deelt mee dat mevrouw Van Leeuwen de fractie van Leefbaar Krimpen verlaat en toetreedt tot de fractie van de VVD. 2. Hij is op een aantal plekken in de wijk geweest en deelt mee dat de problemen rondom de (nieuwe) speelplek in de Doornenbuurt worden opgelost.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 juli 2015

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen uitnodigingenlijst aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 28 juli t/m maandag 10 augustus 2015

   Besluit Wethouder Boudesteijn is t/m 2 augustus bereikbaar. Daarna is wethouder Oosterwijk bereikbaar.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er vinden de komende weken geen vergaderingen in Stadregionaal verband plaats.

  • 006. Reistijdmetingen Algeracorridor

   1. de NDW opdracht te verlenen voor het laten verrichten vande nodige werkzaamheden teneinde reistijdmetingen te verrichten op de Algeracorridor met inbegrip van de aanvullende wensen van de gemeente; 2. bij de MRDH een subsidieverzoek in te dienen conform bijgevoegde ontwerp-brief

   Besluit Conform advies besloten. De exacte locaties voor de meetpunten (m.n. die op de Industrieweg) worden in overleg met NDW bepaald. De financiële paragraaf wordt zo begrepen dat de kosten door de MRDH gesubsidieerd zullen worden. eventuele niet subsidiabele kosten kunnen ten laste van het budget Beter Benutten worden gebracht.

   Document(en)
  • 007. Vaststellen subsidie Context 2014

   1. De aan Context verleende projectsubsidie 2014 voor het uitvoeren van verschillende activiteiten op het gebied van collectieve preventie, door toepassing van de hardheidsclausule, vast te stellen op een bedrag van € 18.399,-. 2. Een bedrag van € 225,- terug te vorderen omdat er minder uren ingezet zijn dan vooraf was begroot.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Verzoek sponsoring Stichting Breath for kids

   1. De subsidieaanvraag voor een bijdrage in de druk-, promotie- en presentatiekosten van het boek Passie aan de IJssel af te wijzen, omdat de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de gemeente en in de gemeentebegroting 2015 geen middelen zijn opgenomen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Communicatie

   Besluit Het besluit om de bestaande reistijdmetingen op de Algeracorridor (N210) te continueren en uit te breiden (Nieuwe Tiendweg en Industrieweg) zal actief worden gecommuniceerd.