28-06-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-06-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk blikt met het college terug op een week van hevige regenval en daardoor veroorzaakte wateroverlast, hier en daar. De algemene opinie is dat er adequaat is opgetreden. 2. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het overleg hedenmorgen over de bestuurlijke afstemming van de laatste voorbereidingen voor de komende afsluiting van de Algerabrug in week 30. 3. Wethouder De Leeuw meldt dat naar huidig inzicht de vloer van De Boog vervangen gaat worden. Ingezet wordt op uitvoering deze zomer. Het kan worden uitgevoerd binnen de (financiële) onderhoudsplanning. De raad wordt op de hoogte gesteld bij raadsmemo. 4. Hij stemt met het college af, dat vandaag een addendum op de jaarstukken naar de raad gaat, met betrekking tot de IBS locaties. Voorts gaat er vandaag een memo van wethouder De Leeuw met nog enkele openstaande vragen. 5. Wethouder Boudesteijn meldt dat er overeenstemming tot stand is gekomen over de overdracht van de opstallen van de Manage aan de huidige gebruikers. 6. Hij deelt met het college de stand van zaken met betrekking tot de beoogde opheffing van het Koepelschap, alsmede met de voorgenomen uittreding van de Provincie uit de Groenalliantie. 7. De secretaris koppelt terug vanuit een bijeenkomst van gemeentesecretarissen met de secretaris generaal BZK op 27 juni jl. over de inrichting van het openbaar bestuur. Afgesproken wordt dat we met betrekking tot de VNG-rapportage van de commissie Van der Donk over meervoudige democratie, in onze gemeente een themabijeenkomst gaan organiseren. 8. Hij doet verslag van de lunchbespreking op 23 juni jl. met de directie van de Rabobank, o.a. over ontwikkelingen binnen de bank c.q. het bankwezen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Er zijn deze week geen uitnodigingen alleen een ToDo list

   Besluit Het college neemt kennis van de lijst van activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken en de afvaardiging naar de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit geregeld.

   Document(en)
  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

  • 006. Presentatie inzake het KCC

   Presentatie door Paul Berkers inzake het KCC

   Besluit Het college neemt met voldoening kennis van de werkzaamheden en de ontwikkelingen binnen het KCC.

  • 007. Voorbereiden raadsvergadering 30 juni 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

   Document(en)
  • 008. Vorobereiding raadsdebat over de Kadernota

   Besluit Het college blikt vooruit op de aanstaande algemene beschouwingen over de Kadernota. Vandaag worden naar de raad verzonden de antwoorden op de technische vragen ver de Kadernota.

  • 009. Subsidie herdruk Krimpenerwaard paspoort

   1. De subsidieaanvraag voor de herdruk van het Krimpenerwaard paspoort te honoreren voor het aangevraagde bedrag van € 2.250 en deze gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. raadsinformatiebrief risicoinventarisatie

   in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Beantwoording Schriftelijke vragen horeca Tuyter

   1. De fractie van de Stem van Krimpen te antwoorden conform bijgaande brief en een kopie te doen toekomen aan de gehele gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Wijziging btw-regime gebouw De Tuyter

   1. Toch NIET te opteren voor "verhuur plus" bij de verhuur van zalen in de vernieuwde Tuyter

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Overgangsplan 2017 Tennisclub Krimpen

   TCK door middel van het ontwikkelen van een overgangsplan in 2017 te ondersteunen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Deelname HartVeiligWonen

   De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

   Besluit Conform advies besloten. Aan de RIB wordt toegevoegd een passage over het werven van vrijwilligers op wie de alarmering zich (mede) kan richten.

   Document(en)
  • 015. Wateroverlast Lekdijk 166-192

   1.Kennis te nemen van en in te stemmen met de riooltechnische maatregelen om wateroverlast problemen Lekdijk 166-192 te verminderen. 2.De kosten ad € 95.000,00 ten laste te laten komen van de voorziening riolering waarvoor in het project relinen lekdijk nog budget beschikbaar is

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB wordt aangepast: de passage over DCV gaat er uit.

   Document(en)
  • 016. Nadere regels en voorschriften begraafplaatsen

   De nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de beheerverordening 2016 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Benoeming en beëindiging lid Adviesraad

   1. De heer K. van der Linden met terugwerkende kracht per 1 juni 2016 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. Het lidmaatschap van mevrouw M. Bac-Engels als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 juni 2016 op eigen verzoek te beëindigen. 3. Het lidmaatschap van mevrouw M. Tromp-de Graaff als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 september 2016 te beëindigen omdat haar zittingsduur is afgelopen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Vaststelling inspraakrapport RK-kerk

   De inspraakprocedure voor het inrichtingsplan buitenruimte Rooms-Katholieke kerk en appartementengebouw Memlinghof af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en verwerkt.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Uitvoeringsregeling Afvalsoffenverordening

   Te besluiten om: 1. De uitvoeringsregeling Afvasloffenverordening Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Muziekschool: analyse verh. leeftijd en tarieven

   1. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief, waarin een toezegging aan de raad omtrent een analyse naar de tarieven van de muziekschool wordt afgedaan en waarin de nieuwe tarieven worden medegedeeld, te verzenden aan de raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 024. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de agendapunten 12, 14 en 15, alsmede over de komende te houden bijeenkomst over Buurtpreventie.