28-05-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
28-05-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Timm.

 2. 002. Mededelingen

 3. 003. Besluitenlijst

  De commissie stelt de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissievergadering van 16 april 2015 vast.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich hiervoor aan te melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl) onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de commissie-agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. De exacte bepalingen rondom het spreekrecht kunt u nalezen in de commissieverordening: http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Verordening_op_de_raadscommissies.pdf

 5. 005. Sportagenda 2015-2019

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. De sportagenda 2015-2019 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de evaluatie Sportnota 2009-2012 (2012-2014 verlengd )

  Document(en)
 6. 006. Lokaal referendum

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de mogelijkheid tot het houden van raadgevende en/of raadplegende niet-bindende referenda; 2. De Tijdelijke referendumverordening 2002 in te trekken; 3. De Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

  Document(en)
 7. 007. Vaststellen verordening Woonruimtebemiddeling 2015

  Te besluiten om: 1. de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 vast te stellen conform het voorliggende ontwerp. 2. Kennis te nemen van de bestuursovereenkomst en het voornemen van het college om via het aangaan van deze bestuursovereenkomst met de andere 13 regiogemeenten de samenwerking op het beleidsterrein Wonen, waaronder ook de woonruimtebemiddeling, binnen de eigen bevoegdheden vorm te geven.

  Document(en)
 8. 008. Verordening muziekschool cursusjaar 2015/2016

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. De Ā‘Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJsselĀ’ voor het jaar lopend van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016 vast te stellen.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken / toezeggingen

  De raad wordt voorgesteld om tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2015 de volgende toezeggingen af te handelen: - Pfh zegt 2-12-13 toe dat uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een fietsopstelstrook bij Stad en Landschap. 16-04-15 bvb cie: wh Boudesteijn meldt dat het kruispunt wordt aangepast bij de werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg. Afhandelen raad 11 juni 2015 (Boudesteijn) - Pfh zegt 12-6-14 RIB toe over garantstellingen naar aanleiding van advies auditcie. Afhandelen raad 150611. RIB is 11 mei verzonden (de Leeuw) - Pfh zegt 17-7-14 Plan van Aanpak toe over afvalscheiding. Besluitvorming in raad 11 juni 2015. Vervolgens afhandelen. (Oosterwijk) - Pfh zegt 15-1-15 toe in het kader van de drie decentralisaties met kengetallen te komen. Deze zal hij via RIB aan de raad sturen. Afhandelen. RIB over monitoring sociaal domein is op 30 april 2015 aan de raad verzonden (De Leeuw). De raad wordt verder voorgesteld om de toezegging van 22-2-15 over informatie over het gebruik van Beschermd Wonen in de toegangsrapprtage Sociaal Domein te combineren met de toezegging over kwartaalrapportages over het Sociaal Domein.

  Document(en)
 10. 010. Rondvraag