28-03-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-03-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college geeft zich rekenschap van het geschil dat gerezen is tussen buurgemeente Capelle aan den IJssel en de directie van BLICK over het al dan niet opheffen van een nevenvestiging van een Capelse openbare school. Vooralsnog lijkt de impasse voort te duren. De portefeuillehouder blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 2. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit zijn gesprek met QuaWonen op 27 maart over de energieambities van het renovatieproject-Lijsterstraat e.o. Ambitie: realisering van deels A-label, deels "nul op de meter". 3. Het college bereidt het bezoek van het gemeentebestuur van Alblasserdam op 11 april a.s. voor. Zo mogelijk vormt daarvan onderdeel een bezoek aan het bedrijf Zwijnenburg. 4. Het college neemt met voldoening kennis van (de wijze van totstandkoming van) het ontwerp van een de zienswijze van de raad op het provinciaal programma voor de situering van windmolens. Het document gaat nu het besluitvormingsproces in. 5. De burgemeester meldt, dat prof. Riek Bakker op 3 april het gesprek met het college voert over de eindversie van haar rapport. Op 10 april krijgen de raden van de beide gemeenten in de Krimpenerwaard een voorpresentatie en op 11 april is er de eindpresentatie, waaronder de overhandiging aan de Waardcommissie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Vakantieschema College en MT 2017

   Besluit Het college neemt kennis van het schema.

   Document(en)
   • 006. Actualiseren overzichten moties en amendementen

    Besluit Afspraken worden gemaakt over actualisering van beide lijsten. De raad wordt geïnformeerd bij RIB

    Document(en)
   • 007. Afwikkeling btw re-integratietrajecten 2007-2013

    1. Kennis te nemen vna het compromis metde Belastingdienst (BD) inzake omzetbelasting op re-integratietrajecten 2. Als gemeente actief de jaren 2014 en 2015 afwikkelen op basis van dit compromis en de afspraken tussen de gemeente Capelle voor de GR IJsselgemeenten 3. Het uiteindelijke voordelige saldo ten gunste brengen van de exploitatie 2017

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Subsidiebeheer

    1. het nieuwe subsidieprotocol gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. vaststelling subsidie taalcoaching 2016

    1. De subsidie taalcoaching 2016 voor ContourdeTwern vast te stellen op € 26.726.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Mandatering bevoegdheden Beheerverordening begraaf

    De Adjunct-directeur van de afdeling Ruimte conform bijgevoegd concept-besluit het mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de in het besluit aangeduide bevoegdheden

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. CAR-UWO wijziging bedragen verplaatsingskosten

    1. Vast te stellen wijzigingen CAR-UWO overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Toekomst Promen

    Het college van B&W besluit de volgende, in gezamenlijkheid tot stand gekomen, uitgangspunten en vragen te hanteren voor de toekomst van Promen op de termijn 2025: 1. Alle deelnemende gemeenten continueren hun Wsw dienstverlening bij Promen in de huidige Gemeenschappelijke Regeling. 2. De dienstverlening Participatiewet wordt volledig vraaggericht vormgegeven in een één op één relatie tussen gemeenten en het bedrijf Promen, waarbij voor de dienstverlening een realistische kostprijs wordt gehanteerd die transparant tot stand is gekomen. 3. Er wordt een juridische en financiële scheiding aangebracht tussen de dienstverlening onder de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, met daarbij in ogenschouw genomen dat beschut werk voor alle gemeenten wordt gepositioneerd binnen de dienstverlening Participatiewet en daarmee financieel wordt geïsoleerd van de GR, waarbij de schaalvoordelen van het bedrijf Promen benut blijven en de gemeenten voor dit specifieke onderdeel bereid zijn om een nader in te vullen instroomgarantie af te spreken voor de periode tot 2025. 4. De dienstverlening Participatiewet kan de afbouw van de Wsw slechts gedeeltelijk compenseren waardoor het bedrijf Promen gedeeltelijk moet worden ingekrompen. 5. Te besluiten om vanaf 1-1-2018 te werken met vraaggerichte dienstverlening voor de Participatiewet en de garanties uit het modulair model los te laten, waardoor vanaf 1-1-2018 een inkrimping van het bedrijf in werking kan worden gesteld. We verzoeken Promen om de voorbereidingen hierop direct ter hand te nemen. 6. Gemeenten zijn bereid een financiële bandbreedte voor de dienstverlening Participatiewet te bieden voor de periode 2018 – 2025, waarbij de reikwijdte van de bandbreedte volledig vraaggericht door de individuele gemeenten wordt vastgesteld. Aan Promen vragen we op welke wijze dit ingevuld kan worden. 7. Uitsluitend voor het kalenderjaar 2018 wordt een financiële bandbreedte gehanteerd met als ondergrens het niveau van het jaar 2016 zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2016 en als bovengrens het niveau van het jaar 2018, zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2017. 8. Daartoe vragen de gezamenlijke colleges aan Promen om de volgende punten in beeld te brengen en op te leveren eind april 2017: a. Hoe kan Promen juridisch en organisatorisch invulling geven aan de gewenste constructie ten aanzien van de Wsw en de vraaggerichte één op één relatie voor de dienstverlening Participatiewet. b. Voor welk deel en tegen welke kosten moet inkrimping van het bedrijf Promen plaatsvinden, waarbij de horizon ligt op 2025 en geef daarbij aan op welke wijze de inkrimping binnen de eigen middelen en mogelijkheden gerealiseerd kan worden. c. Welke duur, vorm en bandbreedte van garanties heeft Promen nodig van gemeenten om het bedrijf op een verantwoorde wijze in te kunnen krimpen. We vragen Promen hierbij een beeld te geven van de frictiekosten. 9. De deelnemende gemeente stellen de gezamenlijke communicatiestrategie vast aan de hand waarvan alle deelnemende gemeenten eensluidend communiceren over het genomen besluit.

    Besluit Conform advies besloten. Het college is content met het gelopen proces, hetgeen heeft geleid tot een eensluidende uitvraag aan de directie van Promen.

    Document(en)
   • 013. Beschut werk Participatiewet

    1. De bij besluit d.d. 3 november 2015 vastgestelde pilot Beschut Werk GR IJsselgemeenten vroegtijdig te beëindigen. 2. De gemeenteraad voor te stellen om met betrekking tot de voorziening beschut werk in de Participatiewet: a. beschut werk open te stellen voor alle personen met een positief advies beschut werk; b. voor de hoeveelheid te realiseren beschut werkplaatsen aan te sluiten bij het bij ministerieel besluit vastgestelde aantal (in 2017 3 plaatsen, in 2018 -cumulatief- 6); c. de mogelijkheid van de voorzieningen loonkostensubsidie, no-risk polis, werkplekaanpassingen en begeleiding open te stellen voor personen met een beschut werkplek; d. In geval het aantal verplichte beschut werkplaatsen (zie onder b.) is gerealiseerd, de voorzieningen zoals deze zijn opgenomen in de re-integratieverordening voor een geïndiceerde kandidaat beschikbaar te stellen en daarbij maatwerk toe te passen; e. deze keuzes vast te leggen door vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 conform het bijgaande concept, waarin tevens een aantal technische wijzigingen is verwerkt. 3. De uitvoering van beschut werk vooralsnog onder te brengen bij Promen. 4. Het hoofd Sociale Zaken van GR IJsselgemeenten te mandateren om het met Promen af te sluiten contract inzake beschut werk te ondertekenen. 5. De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de betreffende verordening door de raad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie PW

    1. in te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel conform concept. 2. de Adviesraad Sociaal Domein verzoeken advies uit te brengen over de concept verordening. 3. Na ontvangst van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein een definitief besluit nemen inzake het voorleggen van het voorstel aan de raad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 020. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.