28-02-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-02-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit In aansluiting op het beraad dat hierover gevoerd is in de collegevergadering van 14 februari 2017 beslist het college met betrekking tot het Krimpen Festival 2017 dat voor deze derde editie een projectsubsidie aan Krimpen Presents wordt verleend ter grootte van € 40.000,00, dat daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat Krimpen Presents zich inspant eigen inkomsten te verwerven en dat na de derde editie een evaluatie wordt gehouden gericht op de vraag naar de betekenis, de toegevoegde waarden en de mate van maatschappelijke verworteling van dit festival.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Aanwijzen 'Krimpen Wijzer' als briefadres

   Aanwijzen instelling 'Krimpen Wijzer' als briefadres conform artikel 2.41 van de wet BRP i.v.m. veiligheidsredenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Knelpunten begroting GRJR 2017

   1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de knelpunten 2017 van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de aankomende begrotingswijziging 2017 GR Jeugdhulp Rijnmond

   Besluit Conform advies besloten. De RIB krijgt een aanvulling. Eindredactie wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 007. Blauwe zone Raadhuisplein

   1. In het verkeersbesluit waarmee de blauwe zone op het Raadhuisplein voor een proefperiode van 1 jaar wordt uitgebreid, een maximale parkeerduur van 3 uur (ipv 2 uur) aan te houden en het oude besluit (van 2 uur) in te trekken. 2. Beleidsregels (opnieuw) vast te stellen voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone op het Raadhuisplein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. CAR-UWO nagekomen aanpassing IKB

   1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Convenant Onderwijs aan nieuwkomers in Capelle aan

   1.Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016 het convenant Onderwijs aan nieuwkomers in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel aan te gaan en de mogelijke financiële consequenties te accepteren zoals deze zijn opgenomen in de financiële paragraaf.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.