28-01-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins doet verslag van zijn gesprek met zijn Capelse collega over de situatie die ontstaan is naar aanleiding van het plotseling afhaken van B&W van Zuidplas bij het traject om te komen tot oprichting van een GR IJsselgemeenten. 2. Hij meldt voorts, dat de Auditcommissie enkele opmerkingen heeft gemaakt over de Nota Vaste Activa 2014. Met inachtneming hiervan wordt de nota enigszins aangepast ter vaststelling aan commissie en raad aangeboden. 3. Het college geeft acte de présence op de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie over het wetsontwerp tot herindeling van de Krimpenerwaard op 31 januari a.s. De burgemeester zal daar het Krimpense standpunt uiteenzetten. 4. Wethouder Hofstra doet verslag van een zeer goed bezochte informatiesessie over zonnepanelen op 23 januari jl. De respons op het aanbod lijkt groot te worden. 5. De gemeentesecretaris meldt terug vanuit de kring van secretarissen van 23 januari jl. op het punt van de toekomst van de GZH en de bezuinigingstaakstelling bij de VRR. 6. De burgemeester koppelt terug vanuit het Bestuursforum MRDH van 27 januari jl. Het traject om te komen tot stars van de Metropool medio dit jaar is daar aan de orde gekomen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2014 wordt vastgesteld

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 28 januari t/m maandag 3 februari 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit De drie agenda’s worden doorgenomen en de afvaardiging ernaar vanuit onze gemeenten besproken.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris meldt, dat de Stuurgroep Huisvesting hedenmorgen het DO voor het casco heeft vastgesteld, een nieuwe uitvoeringsplanning heeft goedgekeurd en zich een beeld gevormd heeft van de financiële ontwikkelingen binnen het beschikbare budget. De sloop van het oude raadhuis verloopt nu voorspoedig. Start van de nieuwbouw wordt voorzien voor medio februari a.s.

  • 007. Samenwerking IJsselgemeenten

   1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het ontwerp Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten als uitwerking van het op 4 oktober 2012 ondertekende convenant betreffende de ambtelijke samenwerking in de bedrijfsvoering met de gemeente Capelle aan den IJssel; 2. Op grond van artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) de Raad toestemming te vragen tot de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten; 3. De Raad voor te stellen om te besluiten conform bijgaand raadsvoorstel; 4. Het Kernteam Samenwerking te verzoeken om, na verkregen toestemming van de desbetreffende Raden, namens het college de oprichting van de GR IJsselgemeenten feitelijk uit te voeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Toekomst van de gemeentelijke voorzieningen

   Aan de raad voor te stellen om: a. een algemeen (beleids)kader vast te stellen voor de wijze waarop in de gemeente Krimpen aan den IJssel de rollen en relaties tussen gemeente en samenleving worden herverdeeld; b. in te stemmen met de concrete voorstellen die – gebaseerd op dit algemene kader – per voorziening worden gedaan; c. in te stemmen met de uitvoeringsparagraaf en de financiële paragraaf

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat een deel van de financiële informatie in het voorstel wordt aangepast. Conform afspraken met de raad wordt het voorstel per heden aan het Presidium aangeboden, teneinde agendering ervan in commissies en raad te bewerkstelligen in de huidige raadsperiode.

   Document(en)
  • 009. Voortgang Programma Beter Benutten

   de gemeenteraad te informeren d.m.v. bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Voortgang verbijzonderde interne controle

   1. De rapportages inzake de verbijzonderde interne controle voor kennisgeving aan te nemen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Tweede wijziging legesverordening 2014

   1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 aan te passen conform de wijzigingsverordening. 2. Kennis te nemen van de overige wijzigingen in de legesverordening 2014 en de gemeenteraad het raadsvoorstel inclusief de wijzigingsverordening ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 6 maart a.s. aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Onderwijskundige vernieuwing Rudolf Steinerschool

   1. Het door het schoolbestuur Vrije Scholen Regio Rotterdam (VSRR) ingediende plan voor aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen in de Rudolf Steinerschool aan de Memlingstraat en de begroting tot maximaal € 27.017,- inclusief B.T.W. goed te keuren.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 013. Definitief convenant OPOCK

   1. Op grond van artikel 19, lid1, van de statuten van de Stichting OPOCK bijgaand (op twee onderdelen aangepaste) convenant samen met de gemeente Capelle aan den IJssel met de stichting OPOCK aan te gaan. 2. De gemeenteraad t.z.t. het ondertekende convenant te doen toekomen.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 014. Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014

   1. in te stemmen met het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014 (en derhalve met instemming kennis te nemen van de maatregelen die op basis van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013 zijn uitgevoerd én van de speerpunten die op basis van het plan voor 2014 zijn geformuleerd); 2. de raad te informeren door middel van een informatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)