27-11-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
27-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering vangt aan om 20.00 uur. Locatie is De Tuyter. Voorzitter is de heer Ard Kamsteeg.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Timm vervangt de heer Kamsteeg wegens ziekte als voorzitter. Hij stelt als richttijd voor de bespreking van agendapunt 4 één uur voor.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. De heer Bakker geeft op uitnodiging van de voorzitter aan toch graag kort het woord te willen richten tot de commissie.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissievergadering van 16 oktober 2014. Voorstellen voor wijziging of aanvulling van deze besluitenlijst kunnen tot 48 uur van te voren schiftelijk bij de griffier worden ingediend.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van krimpen

  1. Het beleidsplan “Kracht van Krimpen” vast te stellen. 2. De beleidsplannen “Beleidsnota Wmo Samen verder 2012-2015”, “Beleidsnota samenwerken voor gezondheid 2012-2015” en “Agenda Jeugd en Onderwijs” in te trekken. Het beleidsplan is vanwege de omvang van de stukken niet toegevoegd aan deze agenda. het is e-book per mail verspreid op 18 november 2014 en tevens via de website van de gemeente beschikbaar.

  Besluit De commissie bespreekt het beleidsplan Sociaal Domein. Daarbij is veel waardering voor de insteek en de inzet, waarbij wel wordt opgemerkt dat het van groot belang is om de uitvoering goed te monitoren en de ontwikkelingen zorgvuldig uit te voeren en in te zetten. Tevens wordt de vinger gelegd bij zowel het belang van mantelzorgers, als hun belasting, waarbij voor maatwerk in de ondersteuning en de mogelijkheid van respijtzorg wordt gepleit. Ook wordt waardering uitgesproken voor het werk van de Seniorenadviseur, en gepleit voor continuering van deze functie. Op de vraag of ‘best practices’ van elders inzichtelijk kunnen worden gemaakt antwoordt wethouder Oosterwijk bevestigend. Er worden vragen gesteld over het middelen van de effecten van het wegvallen van de cer en vergoeding in het kader van de wctg door gebruikmaking van de collectieve verzekering, benutting van gids-gelden, beschikbaar stellen van huishoudelijke hulp als algemene voorziening, de omvorming van wettelijke waarborgen naar voorzieningen en naar gebruik van de hardheidsclausule. Andere vragen gaan over de ombudsfunctie, klachtenregeling, ingebruikname van de krimpenwijzer-website en wachtlijstproblematiek. Er wordt geïnformeerd naar het vormgeven van sociale betrokkenheid, ook onder jongeren, en naar samenwerking met andere professionals zoals huisartsen. Vanuit diverse fracties wordt geïnformeerd naar de financiering en afspraken rondom overschotten, naar de borging van kwaliteit en het gebruik van de VOG. De heer Bakker spreekt namens het Seniorenplatform zijn zorg uit over het aantal verpleegbedden in de gemeente en benadrukt dat de cultuuromslag goede communicatie essentieel maakt. Wethouder Oosterwijk beantwoordt de gestelde vragen en geeft daarbij aan dat in het eerste kwartaal van 2015 meer informatie volgt over de ombudsfunctie. Over het rapportageformat zal de raad per raadsinformatiebrief worden geïnformeerd. Hij onderstreept daarnaast de inzet op ontlasting van mantelzorgers, de zorgcontinuiteit, het belang van de Seniorenadviseur en het belang van communicatie. De suggestie over het gebruik van de gids-gelden neemt de wethouder mee, evenals het aanmerken van huishoudelijke hulp als algemene voorziening – hetgeen overigens al is aangevraagd. Terugstorten van overschotten is niet aan de orde. De vragen over de VOG en het kwaliteitsregister worden schriftelijk beantwoordt. Wethouder Blankenberg geeft aan dat er momenteel geen overzicht is van het aantal mensen dat benadeelt wordt door het wegvallen van de cer en vergoedingen in het ader van de wctg. De commissie adviseert vervolgens om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen, waarbij de voorzitter verzoekt om eventuele moties en amendementen van te voren aan de griffie te mailen.

  Document(en)
 5. 005. Vaststellen verordeningen Jeugdhulp en Wmo

  Te besluiten om: 1. De verordening jeugdhulp gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er wordt onder meer ingegaan op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, en er worden vragen gesteld over het familiegroepsplan, doorverwijzing, kwaliteitscriteria, eindtijd van de huidige indicaties en de totstandkoming van de kostprijs. De fractie van de ChristenUnie bepleit het opnemen van jeugdtraumahulp en spreekt zorgen uit over het stapelingseffect. Wethouder Oosterwijk beantwoordt de gestelde vragen waarbij hij aangeeft onder meer terug te komen op het stapelingseffect en het familiegroepsplan. De commissie adviseert vervolgens om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Verordening leerlingenvervoer

  Te besluiten om: 1. De Verordening Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de beleidsregels leerlingenvervoer 2015.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel, waarbij er onder meer vragen worden gesteld over de feitelijke wijzigingen, gebruik van de hardheidsclausule, de betrokkenheid van de clientenraad, kwaliteitscontrole, verschillen tussen de toelichting en het voorstel over brommergebruik, overgangstermijnen bij (tijdelijk) verblijf in een andere gemeente, de effecten van de invoering van de wet Passend Onderwijs op verwijzingspercentages per samenwerkingsverband, de inspanningsverplichting van ouders, positie van één-ouder gezinnen, gebruikmaken van VOG, de kwetsbaarheid van de doelgroep en het risico op stapelingseffecten, en beleidsregel 3. Wethouder de Leeuw geeft aan dat de aanleiding voor de aanpassing van de verordening ligt in de invoering van de wet Passend Onderwijs, en dat de inhoudelijke wijzigingen beperkt zijn. De genoemde reistijd van 45 minuten is vrij soepel, en in afwijking van de landelijke lijn worden openbaar vervoerskosten vergoed. Evenals in de huidige situatie wordt gestreefd naar maatwerkoplossingen en kan in uiterste gevallen gebruik worden gemaakt van de hardheidsclausule. Ten aanzien van de vragen over de VOG, één-oudergezinnen, beleidsregel 3 en de brommer-passage volgt een schriftelijk antwoord. De wethouder komt in de raadsvergadering terug op het verwijzingspercentage. De commissie adviseert vervolgens om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Verordeningen Participatiewet

  Te besluiten om: 1. De volgende verordeningen vast te stellen: a. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 b. Re-integratieverordening Krimpen aan den IJssel 2015 c. Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 d. Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 e. Verordening loonkostensubsidie Krimpen aan den IJssel 2015 f. Verordening Tegenprestatie Krimpen aan den IJssel 2015 g. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Krimpen aan den IJssel 2015 2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2015: a. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2013 b. Reintegratie-verordening Wet werk en bijstand 2013 c. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 d. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 e. Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ)

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Er worden vragen gesteld over de ‘ge-uniformeerde arbeidsverplichting’, de verschillende sanctie-regimes, het staand beleid betreffende de verwijtbaarheid van recht op bijstand, aantallen mensen die gebruik maken van verschillende uitkeringsvormen, en monitoring van niet-nagekomen verplichtingen. Er wordt verder geïnformeerd naar de afstand tot de arbeidsmarkt, gebruikmaking van de tegenprestatie en de activiteiten die hiertoe kunnen behoren. Tevens wordt geinformeerd naar de mandatering van vaststelling van beleidsregels aan de IJSSELgemeenten en de wijze waarop de raad hierbij wordt betrokken. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen waarbij hij de beleidsonafhankelijkheid van de gemeenten onderstreept en aangeeft dat vaststelling van beleidsregels een collegebevoegdheid is die niet is gemandateerd aan IJSSELgemeenten. Indien dit incorrect is weergegeven in het voorstel wordt dit aangepast. De wethouder zegt de toezending van de beleidsregels (na vaststelling) toe, licht de sanctieregimes toe, en geeft het verschil aan tussen re-integratie en het doel van de tegenprestatie. Ten aanzien uniforme verplichtingen checkt de wethouder de juiste formulering. Op de vragen over verwijtbaarheid en gebruikmaking van de verschillende uitkeringsvormen volgt een schriftelijk antwoord. De commissie adviseert vervolgens om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 8. 008. Vaststellen motieoverzicht

  Vaststellen van het motie-overzicht.

  Besluit De voorzitter licht de stand van zaken rond enkele moties toe. De commissie adviseert vervolgens om het voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken / toezeggingen

  De commissie kan vragen stellen over de afhandeling of voorstellen doen. Dit kan tot 48 voor aanvang van de vergadering bij de griffie.

  Besluit Het overzicht van toezeggingen wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 10. 010. Rondvraag

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.