27-11-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij een positief evaluerend gesprek gevoerd heeft met de directeur van Qua Wonen over de recente ontwikkelingen in het project Prinsessenhof. Het project wordt voortgezet zonder scholenbouw. 2. Voorts doet hij mededelingen van de voorbereidingen die ter hand genomen zijn om te komen tot verkoop van de gemeenteboerderij IJsseldijk 296/298 (rijksmonument). Een procesvoorstel komt binnenkort in B&W. 3.Wethouder Blankenberg doet verslag van een bespreking met DCV en bewoners van de Lekdijk over afsluiting van het parkeerterrein van DCV en de consequenties daarvan voor de aanwonenden. 4. Wethouder Prins meldt, dat hij niet tevreden is met (de communicatie rondom) het plan van het Hoogheemraadschap tot dijkverlegging ter hoogte van industrieterrein De Krom. Dat geldt in het bijzonder de consequenties voor omliggende bedrijven en de Watersportvereniging. Hij gaat hierover bestuurlijke contacten leggen. 5. Op voorstel van wethouder Prins spreekt het college uit in principe bereid te zijn om onder voorwaarden een geldlening te verstrekken aan de watersportvereniging voor een upgrading van het terrein van de vereniging. Een nader voorstel komt nog in B&W. 6. De wethouders Hofstra en Prins doen verslag van een wijkschouw die zij hebben gehouden in de omgeving van de Olympiade. 7. De burgemeester meldt dat de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 7 januari a.s. in Hal 3 van het bedrijf Hollandia. 8. Voorts wordt afgesproken dat voor 18 december a.s. het college de ereburgers uitnodigt voor het gebruiken van een gezamenlijke lunch.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 27 november t/m maandag 3 december 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

  • 006. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Agenda voor het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer d.d. 28-11-2012 Agenda voor het portefeuillehoudersoverleg GROM d.d. 29-11-2012

   Besluit Het college bespreekt de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en van GROM. De vergaderingen worden bijgewoond door achtereenvolgens de wethouders Prins en Hofstra.

   Document(en)
   • 007. Uitvoering Budgetregeling

    In te stemmen met het verloop van de budgethouders per kostenplaats 2012

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Uitvoering Wmo-vervoer

    1. het Wmo-vervoer met ingang van 16 november 2012 uit te laten voeren door Connexxion Taxiservices; 2. het contract aan te gaan tot 1 januari 2014 met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar; 3. de incidentele meerkosten ad € 40.000,00 ten laste te laten komen van het budget taxivervoer Wmo nr. 6652404-442340. Ophoging van het betreffende budget is niet noodzakelijk omdat de dekking gezocht zal worden binnen de bestaande Wmo-budgetten.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Wijziging gemeenschappelijke regeling OGZRR

    1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling OGZRR met ingang van 1 januari 2013, waarvan de volledige tekst na wijziging overeen komt met de tekst zoals die is weergegeven in de bijlage. 2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de wijziging te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Mandaatregeling 2013 Samenleving

    1. In te stemmen met de Mandaatregeling 2013 van de afdeling Samenleving.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. ontw. kwaliteitsmonitor en impl. handvest

    Een bedrag van €9000 aanwenden voor de verdere implementatie van het kwaliteitshandvest en de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor dienstverlening.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 012. Aanpassing huursom keten e.d. 2013

    In te stemmen met verhoging van de huurprijs per 1 januari 2013 voor verhuur van gemeentegrond t.b.v. keten, bouwmaterialen, reclameborden e.d. van € 3,73 naar € 3,82.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 013. Aanwijzing verplichte verlofdagen 2013

    Aan te wijzen als verplichte verlofdagen 2013: 29 april, 10 mei, 27, 30 en 31 december

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)