27-09-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-09-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De secretaris stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces om te komen tot aanbesteding van het zwembad. Bestuurlijke besluitvorming over de gunning wordt voorzien voor 11 oktober a.s. 2. Hij stelt het college op de hoogte van de ontvangen eindafrekening na liquidatie van de Stadsregio Rotterdam. Aan onze gemeenten valt nog een bedrag toe groot € 137.914,00. 3. Wethouder De Leeuw meldt, dat de aanleg van de nieuwe korfbalvelden voor KOAG meer tijd vergt, als gevolg van de zetting van de ondergrond. Ingebruikneming wordt nu voorzien voor (na-)zomer 2017. Onderzocht wordt de mogelijkheid voor tijdelijke voorzieningen en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen. 4. Het college neemt kennis van de vierde tussenstand van de begroting 2017. Het maakt afspraken over hoe te komen tot een investeringsprogramma, deels parallel aan en deels volgend op de begroting. 5. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het DB van Promen op 21 september jl over de toekomst van deze instelling. Gepresenteerd is het rapport van Tom de Haas en afspraken zijn gemaakt over hoe te komen tot een door alle deelnemers gezamenlijke gedragen toekomstvisie. 6. Op zijn voorstel spreekt het college uit te willen komen tot financiële ondersteuning ten behoeve van het lidmaatschap van sportverenigingen van statushouders. Concrete uitwerking volgt. 7. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij in voorbereiding heeft een voorstel voor de wijze van kennisgeving aan de raad van de tussenstand van uitvoering van het Coalitieakkoord. 8. Het college spreekt uit veel waardering te hebben voor de medewerkers die zaterdag tijdens het Krimpenfestival een rol vervulden: hun enthousiasme en passie voor hun vak waren tastbaar! 9. De burgemeester koppelt terug vanuit de AB-vergadering van de VRR op 26 september jl. Een kritische visitatie op de brandweerregio is heel positief uitgepakt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen op de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Evaluatie raadsvergadering

    Evaluatie raadsvergadering 22 september 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd. Het college spreekt uit nog eens opnieuw naar het functioneren van het systeem van begrotingswijzigingen en de behandeling daarvan binnen de gremia van de raad te willen kijken.

   • 006. Monitor Sociaal Domein 1e halfjaar 2016

    1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein eerste half jaar 2016 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Beleidsregels inkomstenvrijlating

    1. De beleidsregels Vrijlating van inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ definitief vast te stellen; 2. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend te maken door publicatie op de Centrale voorziening decentrale regelgeving; 3. De GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein over de vaststelling informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

    1. De raad via bijgaand raadsbesluit beslispunten voor te leggen om de invoering van het gewijzigde BBV mogelijk te maken. 2. De verdeling van ambtelijke inzet over de programma’s voortaan bij de begroting vast te stellen en deze verdeling ook toe te passen bij de rekening, waarbij werkelijke lasten worden verdeeld. 3. De extracomptabele toerekening van overhead op eenduidige wijze te doen. In alle gevallen wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead om te slaan over de direct toerekenbare formatie. 4. Kostentoerekeningsmodellen voor heffingen en leges, gelijktijdig met de tarievenvoorstellen vast te stellen. 5. Zich uit te spreken voor optie 1 of 2 wat betreft de dekking van tekorten op onderhoudsvoorzieningen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat het college de beslissing over een keuze tussen optie 1 en optie 2 afhankelijk maakt van de uitkomsten van een nader beraad tussen de portefeuillehouders De Leeuw en Oosterwijk. Het raadsvoorstel wordt – met inachtneming van een redactionele aanpassing – per heden aangeboden aan het Presidium c.q. de Auditcommissie.

    Document(en)
   • 009. Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma

    1. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze op het regionaal investeringsprogramma MRDH 2. De raad voor te stellen om hiermee in te stemmen 3. De raad voor te stellen deze concept zienswijze te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de uitgaande brief redactioneel nog een aanscherping zal ondergaan. Eindredactie: burgemeester.

    Document(en)
   • 010. Openbaarheid WOZ waarde

    Kennis te nemen van 1. De wijze waarop de gemeente Krimpen aan den IJssel invulling geeft aan de verplichting tot openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Uitnodiging fittest 2016 inwoners van 65-70 jaar

    1. Alle inwoners van 65 tot en met 70 jaar op naam en adres uit te nodigen voor een gratis fittest via bijgaande brief

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Beleidsregels vermogensvaststelling PW

    1. De Beleidsregels vermogensvaststelling Participatiewet vast te stellen conform concept; 2. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 3. De Adviesraad Sociaal Domein en de GR IJsselgemeenten te informeren over de vaststelling.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Aanwijsbesluit toezichthouder

    1. Overeenkomstig het aanwijzingsbesluit een toezichthouder aan te wijzen voor werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Nationale Groencompetitie 2016

    1. Kennis te nemen van het juryrapport Nationale Groencompetitie 2016 en de behaalde certificaten.

    Besluit Conform advies besloten. Het juryrapport wordt per heden aan de raad aangeboden. Een plan voor actieve communicatie c.a. wordt ondertussen voorbereid.

    Document(en)