27-09-2012 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
27-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Op verzoek van de fractie van GroenLinks worden de antwoorden op de schriftelijke vragen over restafval besproken. Dit gebeurt bij het agendapunt Vragenhalfuur Actualiteit. Leefbaar Krimpen stelt bij ditzelfde agendapunt een bijeenkomst in het kader van Beter Benutten aan de orde, en de fractie van de ChristenUnie heeft vragen naar aanleiding van de recente rellen in Haren.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen besluitenlijst 2 en 5 juli 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 2 en 5 juli wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
 4. 004. Motie Blipvert

  Motie Blipvert (wegens stakende stemmen op 5 juli 2012)

  Besluit De heer Luijendijk geeft door middel van een stemverklaring aan dat wegens het uitblijven van bekendheid geven aan de Jekko hij zijn stem ten opzichte van de vorige stemming zal wijzigen, en nu ‘voor’ zal stemmen. De raad gaat vervolgens over tot stemming. De fracties van GroenLinks, Stem van Krimpen, CDA, D66, Leefbaar Krimpen en PvdA (11) stemmen voor de motie. De fracties van de VVD, SGP, en ChristenUnie (10) stemmen tegen. Daarmee is de motie aangenomen.

  Document(en)
 5. 005. Gezamenlijke zienswijze Metropoolregio

  1. In te stemmen met de verzending van 1 zienswijze namens de drie bestuursorganen van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 2. De concept zienswijze op het zienswijzedocument van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen; 3. De Raad en de Burgemeester te verzoeken om de gezamenlijke zienswijze mede namens de Raad en de Burgemeester in te dienen.

  Besluit De voorzitter geeft aan dat binnen het college de burgemeester portefeuillehouder is waar het de algemeen-bestuurlijke aspecten betreft. De respectievelijke wethouders zijn portefeuillehouder waar het onderdelen van hun portefeuille betreft. Zij geeft verder aan dat zij in het Bestuurlijk Forum de opvattingen zoals verwoord tijdens de commissievergadering van 13 september heeft gedeeld. Vervolgens bespreekt de raad het voorstel. De heer Ruissen geeft aan dat de SGP fractie de oplossingsrichting te prematuur en te dwingend vindt. Hij dient vier amendementen in. De fractie van de Stem van Krimpen dient mede namens de fracties van de SGP, VVD, CDA en Leefbaar Krimpen in over aandacht voor auto-mobiliteit. De overige fracties reageren op de ingediende amendementen. Burgemeester Huizer geeft in reactie aan begrip te hebben voor de onduidelijkheid en onzekerheid, en benadrukt de noodzaak tot versterking van de regio. De amendementen raken de kern van de brief; met name amendement A1 verzwakt de positie van de gemeente en haalt het sterke element van samenwerking er uit. Zij raadt de amendementen A1, A2, en A4 af. Met amendementen A3 en A5 heeft het college weinig moeite. In de tweede termijn handhaaft de SGP fractie de amendementenNa een schorsing stelt de SGP fractie voor om amendementen A1 en A2 aan te passen: • In A1 verandert de voorgestelde zinsnede van “Om die reden onderkennen wij dat samenweking tussen de stadsregio Rotterdam en andere bestuurlijke netwerken zoals Haaglanden en Drechtsteden dusdaning kan intensiveren dat een vorm van ‘opschaling’ gewenst is” in “Om die reden onderkennen wij dat samenweking tussen de stadsregio Rotterdam en andere bestuurlijke netwerken, Haaglanden voorop, en waaronder Drechtsteden, dusdaning kan intensiveren dat een vorm van ‘opschaling’ gewenst is” • In A2 wordt de zinsnede “maar vinden we het te prematuur om in dit stadium hiermee in te stemmen” geschrapt. Amendement A4 wordt ingetrokken. Burgemeester Huizer geeft aan dat het college kan leven met de aanpassingen. De raad gaat over tot stemming: • (Gewijzigd) amendement A1: Voor stemmen de fracties van de SGP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Stem van Krimpen en lid Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) (12). Tegen stemmen de fracties van het CDA, D66, VVD en de leden Van der Ven en Van Leeuwen (beiden Leefbaar Krimpen (9). Het amendement A1 is aangenomen. • (Gewijzigd) amendement A2: Voor stemmen de fracties van de SGP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, en lid Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) (11). Tegen stemmen de fracties van Stem van Krimpen, CDA, D66, VVD en de leden Van der Ven en Van Leeuwen (beiden Leefbaar Krimpen) (10). Het amendement A2 is aangenomen. • Amendement A3: Voor stemmen de fracties van de SGP, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, Stem van Krimpen, PvdA en Leefbaar Krimpen (18). Tegen stemmen de fracties van het CDA en D66 (3). Het amendement A3 is aangenomen. • Amendement A5: Voor stemmen de fracties van de SGP, ChristenUnie, VVD, Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen en PvdA (17). Tegen stemmen de fracties van het CDA, GroenLinks en D66 (4). Het amendement A5 is aangenomen. Tenslotte wordt er gestemd over het voorstel, waarover de amendementen A1, A2, A3 en A5 zijn aangenomen. De SGP benadrukt in de stemverklaring blij te zijn met de uitkomst van het raadsdebat. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

  Document(en)
 6. 006. Jaarrekening 2011 OPOCK

  Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de jaarrekening 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren. 2. kennis te nemen van de managementrapportage over het eerste kwartaal 2012.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

  Document(en)
 7. 007. Aanpassing RvO

  Te besluiten om: 1. Het Reglement van Orde van de raad gewijzigd vast te stellen, waarmee de incorrecte artikelverwijzing wordt gecorrigeerd.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

  Document(en)
 8. 008. herontwikkeling locatie Van Duijvendijk, intrekkin

  . In te trekken het coördinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening zoals dat op 22 maart 2012 is vastgesteld ten behoeve van de realisatie van het project “Werf aan den IJssel”. Te bepalen dat dit intrekkingbesluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

  Document(en)
 9. 009. eerste wijziging havengelden 2012

  1. Kennis te nemen van bijgevoegd document en de gemeenteraad het concept-raadsvoorstel inclusief de concept-wijzigingsverordening ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 27 september a.s. aan te bieden

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

  Document(en)
 10. 010. Budgetautorisatie

  1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

  Document(en)
 11. 011. Vragenhalfuur actualiteit

  Besluit Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie licht de burgemeester toe dat er geen draaiboeken zijn voor situaties zoals tijdens de rellen in Haren, en dat het binnen de regio een onderwerp van discussie vormt. Het probleem met C2000 is bekend, en er is geen relatie met het evenementenbeleid. De fractie van Leefbaar Krimpen informeert naar een verslag van de bijeenkomst in het kader van Beter Benutten op 30 augustus. Wethouder Prins adviseert dit verslag op te vragen bij degene die het toe heeft gezegd en maakt melding van een voortgangsbericht wat in oktober-november wordt verwacht. De fractie van GroenLinks vraagt ten gevolge van de beantwoording van de schriftelijke vragen nogmaals aandacht voor de wijze van communicatie bij klachten van burgers over de blauwe bak en dringt aan op wekelijkse leging. Wethouder Prins herkent zich niet in het beeld van ongepaste communicatie, benadrukt zijn zorgvuldige benadering en brengt de tussenevaluatie in herinnering. De heer Zweers (GroenLinks) verzoekt om de pilot aan te passen indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft. De heer Luijendijk onderstreept dit. De voorzitter sluit tenslotte de vergadering.