27-06-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-06-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat de gemeente Krimpenerwaard het contract met de voormalige gemeenten Nederlek en Ouderkerk over het medegebruik van de Krimpense milieustraat, per 1 juli 2018 opzegt. De consequenties worden nader in beeld gebracht. 2. Hij meldt, dat de Provincie een opdracht aan een onderzoeksbureau voorbereidt om de beleving van geluidsoverlast door de aanwonenden van de N210 in beeld te brengen, inclusief de mogelijkheden voor de uitvoering van quick wins. 3. Het college ziet terug op een geslaagd Kracht van Krimpen-festival op 25 juni jl. Waardering voor een ieder die er een bijdrage aan leverde. Een evaluatie volgt. 4. Wethouder Blankenberg brengt het college op de hoogte van de gebleken (grote) belangstelling voor koop van een kavel in het woningbouwproject-De Wilgen. 5. Wethouder De Leeuw zegt een vergadering van de Cliëntenraad leerlingenvervoer te hebben bijgewoond , waarin gesproken is over de uitkomst van de recente aanbesteding. Er heerst tevredenheid over het nieuwe contract. 6. Hij heeft gesproken met het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Muziekschool. Er zijn nu 4 leden. De onderhandelingen over het Sociaal Plan aan de tafel van het GO voor de verzelfstandiging, kunnen nu worden voortgezet. 7. Het college zal het evaluatiegesprek over de MRDH op 10 juli a.s. voltallig bijwonen. 8. Het college stemt in met de vanuit de organisatie aangedragen antwoorden op technische vragen vanuit de raad over de Kadernota 2018. De antwoorden worden vanmiddag aan de raad verzonden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De afspraken worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda’s worden besproken en de afvaardiging naar de beide vergaderingen geregeld.

   Document(en)
  • 005. Evaluatie raadsvergadering 22 juni 2017

   Besluit Het college evalueert de raadsvergadering. Aan mevrouw Prof. Riek Bakker wordt een brief gezonden over het raadsbesluit met betrekking tot haar Strategische Visie.

  • 006. Vervolg consultatieproces aandeelhouderschap Eneco

   In te stemmen met de raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een aanpassing van de RIB…

   Document(en)
  • 007. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

   Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

   Besluit Conform advies besloten. Er wordt een RIB verzonden over de uitkomsten van specifiek dit onderzoek.

   Document(en)
  • 008. Toekomst Promen

   Principes van de samenwerking: 1.1. Alle deelnemende gemeenten continueren de Wsw Dienstverlening bij Promen binnen de GR; 1.2. Alle gemeenten hebben een 1 op 1 relatie met Promen voor de Participatiewet (inclusief nieuw beschut werk) waarbinnen zij op de door hen individueel gekozen wijze, vraaggericht, gebruik kunnen maken van de diensten van Promen; 1.3. Er is sprake van een financiële en juridische scheiding tussen de dienstverlening onder de Wsw en de PW binnen Promen; 1.4. Als gevolg van de afbouw van de Wsw kan het zijn dat Promen in moet krimpen. Alle deelnemende gemeenten accepteren het feit dat er meer inefficiëntie kan ontstaan door vermindering van schaalvoordelen als gevolg van het kleiner worden van het bedrijf; 1.5. De tijdshorizon voor deze afspraken loopt van 2018 tot en met 2025. Modellering van de samenwerking: 2.1 Te kiezen voor een modellering van het nieuwe Promen waarbij de dienstverlening voor de PW in een BV Participatiewet onder de GR Promen wordt vormgegeven. De contracten ten behoeve van de vraaggerichte 1 op1 relatie voor PW dienstverlening worden tussen de gemeenten/uitvoeringsorganisatie en de BV Participatiewet gesloten; 2.2 De colleges vragen Promen te sturen op het voldoen aan de vereisten voor quasi-inbesteding en de VPB. Financiering efficiency daling en integrale kostprijs: 3.1. De verwachtte efficiencydaling als gevolg van de krimp van het bedrijf wordt gefinancierd door een toename van de integrale kostprijs SW en via de tariefstelling PW. 3.2. De integrale kostprijs voor de SW wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld, waardoor er op voorhand geen exploitatietekort dan wel -overschot is. Deze integrale kostprijs wordt per SE toegerekend aan de individuele gemeenten. Er komt een aanvullende afspraak over de wijze waarop wordt omgegaan met de SE’s die bij de wijziging van de bekostiging van woon naar werk gemeente aan de gemeenten zijn toeberekend; 3.3. Indien er toch een significant bedrijfsresultaat voor de SW ontstaat (positief dan wel negatief) zal deze worden verrekend in de kostprijs bij de eerst volgende op te stellen begroting (indien niet significant wordt het geboekt via een reserve weerstandsvermogen); 3.4. Aan de kostprijs van PW dienstverlening aan de individuele gemeente ligt een uniform tarief per component/deelproduct ten grondslag. Toerekening overhead en kosten direct personeel tussen SW en PW: 3.5. In de integrale kostprijs van de SW en PW zal een component overhead worden opgenomen. De verdeling van de overhead tussen SW en PW wordt gedaan naar rato van de financiële omvang van de dienstverlening per onderdeel, direct toerekenbare kosten moeten direct worden toegerekend; 3.6. De colleges vragen Promen actief te sturen op verlaging van de overhead in lijn met de benodigde afbouw van het bedrijf , alsmede te sturen op flexibilisering van de overhead (met uitzondering van het vaste huidige personeel), en hierover expliciet te rapporteren in de begrotings- en jaarstukken; 3.7. De kosten van de afbouw van direct personeel (als gevolg van inkrimpen WSW) wordt volledig toegerekend aan de SW; 3.8. De colleges vragen Promen actief te sturen op verlaging van de kosten van het direct personeel en infrastructuur tbv aansturing en begeleiding van de doelgroep in lijn met de benodigde afbouw van het bedrijf en hierover te expliciet te rapporteren in de begrotings- en jaarstukken. Garanties en risico opslag: 3.9. Gemeenten spreken af dat bij tarieven voor de PW een nader te bepalen specifieke risico opslag per contract zal worden gehanteerd. Deze risico opslag heeft tot doel de andere gemeenten te vrijwaren van eventuele negatieve risico’s verbonden aan de individuele contracten. Deze risico opslag zal onder meer afhankelijk zijn van de duur en flexibiliteit van het contract, de benodigde investeringen en de omvang van benodigde overhead en direct personeel. Promen wordt gevraagd deze risico opslag uit te werken; 3.10. De gemeenten, ex Alphen aan den Rijn, geven tot 2025 de instroomgarantie af dat zij 80% van de afgegeven indicaties voor nieuw beschut werk aan inwoners in hun gemeente aan Promen zullen aanbieden voor een contract nieuw beschut werk. De omvang van deze instroomgarantie wordt in 2021 geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 3.11. De gemeenten geven voor het overgangsjaar 2018 de financiële garantie af dat zij gezamenlijk een omvang van dienstverlening voor de PW afnemen van in totaal € 700.000 exclusief nieuw beschut werk. Deze wordt verdeeld op basis van de gebruikelijk verdeling van de SE’s per gemeente en vraaggericht ingevuld in de individuele relatie tussen gemeenten en Promen; 3.12. De gemeenten besluiten geen financiële bandbreedte af te spreken voor de PW-dienstverlening voor de periode 2019-2025. Garanties 4.1. Gemeenten/uitvoeringsorganisatie maken individuele meerjarige afspraken met Promen over de omvang en invulling van de PW-dienstverlening. Daarbij spreken gemeenten af dat de omvang van de totale dienstverlening niet sneller dan in 3 jaar tot nul kan worden afgebouwd, waarbij uitgegaan wordt van gelijke stappen per jaar. Deze afspraak geldt vanaf contractjaar 2018, waarvoor cf besluit 3.11 gemeenten een minimale omvang van in totaal € 700.000,- garanderen; 4.2. De reikwijdte, vrijheidsgraden en individuele verantwoordelijkheden van de gemeenten worden nader uitgewerkt op basis van bovenstaande vastgestelde principes. Het bestuur van Promen mandateert daarin in ieder geval de directeur om de contracten voor de PW aan te gaan met de individuele gemeenten/uitvoeringsorganisatie. De directeur handelt bij de uitvoering van dit mandaat zonder directe inmenging van andere gemeenten. Communicatie en Borging 5.1 De communicatie over deze besluiten vorm te geven op basis van een gezamenlijke kernboodschap (raadsinformatiebrief en persbericht).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Inspraak resultaat project Waardhuis

   1. Met instemming kennis te nemen dat er tijdens de inspraakprocedure geen reacties zijn ingediend en dat kan worden vastgesteld dat voor het project Waardhuis voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat. 2. De formele indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning af te wachten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststellen projectsubsidie “Herstart junior”

   1. Projectsubsidie aan Samenwerkingsverband Aan den IJssel voor “Herstart junior” augustus 2015 t/m december 2016 vast te stellen op € 14.375.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Raadsinformatiebrief Het Onderdak

   In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief Het Onderdak en deze aan de raad te verzenden.

   Besluit Het college conformeert zich aan de ingezette lijn en stemt in met verzending van de RIB.

   Document(en)
  • 017. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.