27-05-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De gemeentesecretaris rapporteert over de voortgang van het proces voor de totstandkoming van de GR IJsselgemeenten, naar aanleiding van de vergadering van het kernteam van 22 mei jl. 2. Tevens informeert hij het college over het verloop van het MRDH-proces, mede in relatie tot (enige) stagnatie in het wetgevingsproces. 3. Wethouder Blankenberg doet verslag van de ontmoeting die Minister Asscher heeft gehad met de plaatselijke Molukse gemeenschap, op 26 mei jl. 4. Hij doet verslag van het Algemeen Bestuur van Promen, en de daarin besproken voorziene toename van benodigde financiƫle middelen voor 2015. 5. Wethouder De Leeuw rapporteert over het verloop van het portefeuillehoudersoverleg Wonen op 21 mei jl. waarin o.a. Woonruimteverordening ter sprake kwam. 6. Het college stelt vast dat er schriftelijk geen technische vragen over de Jaarrekening 2013 zijn ingediend. De vaststelling van de Jaarrekening staat gepland voor de komende raad. 7. Op voorstel van wethouder De Leeuw wordt afgesproken dat de gesprekken met KOAG over de consequenties van de Voorzieningendiscussie worden gevoerd niet door de portefeuillehouder maar door wethouder Blankenberg. 8. Op voorstel van de burgemeester besluit het college om de burgemeester van Capelle aan den IJssel te kandideren als DB-lid voor de Stadsregio. Dit initiatief wordt ondersteund door de colleges van Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van13 mei en 20 mei 2014

  Besluit De beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 27 mei 2014 t/m maandag 2 juni 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris rapporteert terug uit de stuurgroepvergadering Huisvesting van 22 mei jl. Er zijn daar enkele beslissingen genomen over meer- en minderwerk. De beschikbare budgetten zijn daarvoor toereikend. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verloopt volgens planning.

  • 007. Bevolkingsprognose 2013-2018

   De bevolkingsprognose vast te stellen en deze te hanteren als uitgangspunt in de begroting voor de komende jaren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanvraag ondersteuning regionale allianties

   1. Kennis te nemen van de aanvraag ondersteuning regionale allianties energieakkoord

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Werkplan 2014

   Te besluiten om 1. In te stemmen met het werkplan 2014 DCMR inclusief het addendum VVGB-bedrijven. 2. In te stemmen met de raamofferte 2014.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

   1. het concept eindadvies van de Stuurgroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, versie 25-04-2014, voor kennisgeving aan te nemen; 2. door middel van bijgevoegde concept- brief een aantal specifieke onderwerpen onder de aandacht van de Stuurgroep te brengen; 3. de gemeenteraad te informeren door middel van een RIB.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)