27-03-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-03-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college bereidt een gesprek met het college van B&W van Krimpenerwaard van hedenmiddag voor. 2. De burgemeester meldt dat hij informateur wordt voor een nieuw college voor de gemeente Woerden. Hij zal de raad hiervan in kennis stellen. 3. Hij en de secretaris delen met het college het gesprek dat zij op 20 maart jl voerden met de burgemeester en secretaris van Capelle aan den IJssel over de ontstane situatie sinds de uiteenlopende inzet van beide gemeenten op het dossier-BLICK. . 4. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in de contacten met BLICK.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 maart 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Blauwe zone Raadhuisplein

   1. De blauwe zone op het Raadhuisplein (na de proefperiode van een jaar) definitief in te stellen en het oude verkeersbesluit (voor de proefperiode van een jaar) in te trekken. 2. Bewoners aangrenzend aan de blauwe zone kosteloos een ontheffing te geven.

   Besluit Het advies wordt op voorstel van de portefeuillehouder tot nader orde aangehouden.

   Document(en)
  • 006. Raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht 16-17

   1. Te besluiten om de raad te informeren over het jaarverslag leerplicht middels bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. KrimpenWijzer-Basisteam CVZ wijkverpleging S1

   1. Aan De Zellingen een projectsubsidie voor 2018 beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkverpleegkundige S1 voor 5 uur per week voor een bedrag van € 12.400. 2. Aan Lelie zorgroep een projectsubsidie voor 2018 beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkverpleegkundige S1 voor 5 uur per week voor een bedrag van € 12.400.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Uitbreiding minimabeleid

   1. een overeenkomst aan te gaan met de Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o. voor de verstrekking van schoolgerelateerde voorzieningen aan kinderen van 4 tot 18 jaar; 2. een overeenkomst aan te gaan met de Stichting De Jonge Krijger voor de uitvoering van het project Money Maker; 3. de raad voorstellen om a. in te stemmen met deze overeenkomsten, b. de begroting 2018 te wijzigen en c. de voor deze overeenkomsten benodigde middelen ad € 15.500,= per jaar beschikbaar te stellen in Programma 6 Individuele Hulp, P6142 Minima, kostenplaats 6614201, grootboeknummer 462020.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de redactie van het raadsvoorstel op enkele punten wordt aangepast. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 009. Evaluatie uitvoering Wet Taaleis

   1. Kennis te nemen van de door de GR IJsselgemeenten uitgevoerde evaluatie van de Wet Taaleis; 2. De evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad middels de in concept bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststelling projectsubsidie taalcoaching 2017

   1. De projectsubsidie taalcoaching 2017 voor ContourdeTwern vast te stellen op € 29.230,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Inclusieve Samenleving, visie en koplopergemeente

   1. De gemeente aan te melden als kandidaat koplopergemeente. 2. De gemeenteraad te informeren over de visie op de inclusieve samenleving, zoals deze is opgesteld door de aanwezigen bij de Inclusieve Tafels en de aanmelding als kandidaat koplopergemeente.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Culturele programmering De Tuyter

   Te besluiten om 1. de Cultuurwerkplaats voor het culturele seizoen 2018-2019 incidenteel een projectsubsidie te verlenen van € 38.000,- voor het organiseren van een cultureel programma in de Tuyter en deze subsidie te dekken uit de beschikbare gelden voor Combinatiefunctionarissen 2. de subsidie over te maken aan stichting SYnerKri ten behoeve van de Cultuurwerkplaats als uitvoerder van de culturele programmering. 3.de Cultuurwerkplaats te verzoeken om zich in te spannen voor extra gelden. (fondsen, sponsoren). 4. de Cultuurwerkplaats te verzoeken om een methodiek te ontwikkelen waarbij de programmering van diverse (amateur)organisaties en/of inwoners gestimuleerd wordt.

   Besluit Conform advies besloten. Het besluit wordt per RIB ter kennis van de raad gebracht.

   Document(en)
  • 013. Aanbest. projecten Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

   1. De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten. De brief van de Groenalliantie wordt per RIB ter kennis van de raad gebracht.

   Document(en)
  • 014. Intrekken last onder dwangsom H.van Wijnen

   1. Last onder dwangsom H. van Wijnen d.d. 28 juni 2013 in te trekken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Herstratingsplan Marathon/Sportsingel fase 2a

   1. instemmen met de ontwerpplannen voor het ophogen en herstraten van de Marathon/Sportsingel (fase 2a, inclusief het aanpassen van de beplanting en verlichting) voor een bedrag van € 701.000 excl. BTW 2. Voor een bedrag van € 25.000 de voorziening riolering aanwenden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Aanvraag tegemoetkoming schade ex artikel 6.1 Wro

   1.De aanvraag van Adviesbureau Parkboog, namens de eigenaren van Boveneindselaan 25a, om tegemoetkoming in schade, ontvankelijk te verklaren. 2.Bureau SAOZ opdracht te verstrekken om advies uit te brengen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Rechtspositie BABS

   1.Vast te stellen de Rechtspositieregeling Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 2018 2.In te trekken de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 3.Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 april 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Collectief alternatief vervallen Anw-compensatie

   1.Medewerkers de mogelijkheid te bieden een aanvullende Anw-verzekering af te sluiten door een collectieve verzekeringsovereenkomst met Elips Life te sluiten. 2.De gemeentesecretaris ondertekent deze overeenkomst namens de gemeente. 3.De looptijd van de verzekeringsovereenkomst is van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021 met stilzwijgende verlenging.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 021. Communicatie

   Besluit Het college maakt afspraken over de onderwerpen van actieve perscommunicatie.