27-02-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-02-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college zal per RIB de raad informeren over de meest recente stand van zaken in de ontwikkeling van het dossier-BLICK. 2. Wethouder De Leeuw meldt dat een lening is aangetrokken, groot 15 miljoen, tegen een rente van 1,51 procent. 3. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit zijn gesprek met het bestuur van het Gezondheidscentrum over de consequenties van en de reacties op het vervallen van de baliefunctie. 4. Hij heeft gesproken met de diverse vertegenwoordigers van Crimpenhof over de ontwikkelingen in en met het hoofdwinkelcentrum. Duidelijkheid van die zijde is nodig om voortgang te kunnen maken de verdere ontwikkeling van het centrumgebied. 5. Het college beraadt zich over de wijze van beantwoording van raadsvragen met betrekking tot het raadsvoorstel strekkende tot deelneming in Cyclus.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden in deze week geen vergaderingen in het verband van de MRDH gehouden.

   • 005. Presentatie herinrichting openbaar gebied rondom "De Tuyter"

    Besluit Arjan Bosker, Jan Soede en Marleen Ririassa geven een presentatie van de voorlopige ontwerpen voor een nieuwe inrichting van het openbaar gebied rondom De Tuyter. Op meerdere strategische punten zijn bestuurlijke uitspraken nodig, alvorens tot een definitief planontwerp te kunnen komen. Een en ander zal worden opgenomen in het overdrachtsdocument dat te zijner tijd aan de onderhandelaars voor de komende coalitie zal worden overhandigd.

   • 006. Kosten begeleiding statushouders

    1.De raad te informeren over de verhoging van de kosten van de begeleiding van statushouders.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Motie kwijtschelding leges GPK

    Te besluiten om bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 008. Plan van aanpak Duurzaam Digitaal

    Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak Duurzaam Digitaal Werken, duurzame toegankelijkheid van IJsselse overheidsinformatie en aansluiten op een e-depot.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 009. Partnerschap beurs Krimpen Onderneemt

    Ons als partner aan de tweede editie van ‘Krimpen Onderneemt’ te verbinden door €8.500,- aan de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel ter beschikking te stellen.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 010. Begrotingswijziging 15 maart 2018

    1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen. 2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de begrotingswijziging niet worden verwerkt de kosten voor een spitsonderbreker in de Ouverturelaan en evenmin de financiële consequenties van het participeren in Cyclus. In de begrotingswijziging zal daarentegen wel worden opgenomen de financiële consequenties van een deze week aangetrokken lening, groot 15 miljoen, tegen een rentepercentage van 1,51 procent.

    Document(en)
   • 011. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen van actieve perscommunicatie aangedragen.