27-02-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
27-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Er is geen vast te stellen besluitenlijst.

  Besluit Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst.

 4. 004. Toekomst van de gemeentelijke voorzieningen

  Te besluiten om: a. een algemeen (beleids)kader vast te stellen voor de wijze waarop in de gemeente Krimpen aan den IJssel de rollen en relaties tussen gemeente en samenleving worden herverdeeld; b. in te stemmen met de concrete voorstellen die – gebaseerd op dit algemene kader – per voorziening worden gedaan; c. in te stemmen met de uitvoeringsparagraaf en de financiële paragraaf.

  Besluit De heer Raadgever spreekt in namens Tennisvereniging Langeland, en geeft daarbij aan dat de vereniging graag ook in de winter de banen zou huren die nu aan My Health worden verhuurd. Mevrouw de Vries spreekt in namens muziekvereniging Concordia en gaat in op de wensen van de vereniging en de onzekerheid van verbouwingskosten in diverse scenario’s. De heer Janse spreekt in namens beheerstichting ’t Onderdak en deelt de zorgen van de gebruikers over het mogelijke afstoten van de locatie. Hij gaat daarbij tevens in op de beperkte besparing en wijst op het maatschappelijk rendement van de activiteiten in ’t Onderdak. De commissie bespreekt vervolgens het voorstel. Daarbij wordt brede steun uitgesproken voor de algemene visie. Vanuit de meeste fracties worden vragen gesteld over de onderbouwing van de voorstellen en over het voorstel om ’t Onderdak af te stoten; daarbij wordt geïnformeerd naar de verdere onderliggende redenen en aandacht gevraagd voor het karakter van de activiteiten in ‘t Onderdak. Vanuit diverse fracties wordt gepleit om voor de muziekschool ook een traject tot in eerste instantie interne verzelfstandiging te onderzoeken. Ten aanzien van interne verzelfstandiging wordt geïnformeerd op welke manier transparantie van contracten wordt bewaakt. Ook worden vragen gesteld over de mogelijke herbestemming van vrijgekomen vastgoed en over efficiënter beheer van sportaccomodaties – waarbij onder meer wordt geïnformeerd of er sprake zal zijn van terugdringen van de kosten alvorens over te gaan tot kostprijsdekkende huur. Ook informeren de fracties naar de voorziene frictiekosten. De collegeleden beantwoorden de gestelde vragen en geven daarbij aan dat over een aantal zaken pas in de toekomst meer duidelijkheid gegeven kan worden. Zij benadrukken de betrokkenheid van burgers en beamen dat zij met de betrokken organisaties in gesprek blijven. Ook geven zij toelichting op de afweging om voor te stellen ’t Onderdak af te stoten. De fracties adviseren om de voorstellen als bespreekpunt te agenderen voor raadsbehandeling. Met uitzondering van de VVD fractie geven zijn daarbij echter wel bedenkingen aan ten aanzien van met name afstoting van ’t Onderdak en ten aanzien van de onderbouwing van voorstellen. Burgemeester Huizer geeft namens het college tenslotte aan dat er nog nadere duiding zal worden gegeven over de multifunctionele accomodaties.

  Document(en)
 5. 005. Verbouwen bibliotheek en asbestsanering i/d Tuyter

  Te besluiten om: 1. Budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100.000,- voor de uitvoering van een verbouwing van de bibliotheek, asbestsaneringswerkzaamheden en aanpassingen in de brandcompartimentering in de Tuyter en dit ten laste te brengen van de reserve Maatschappelijk vastgoed.

  Besluit De heer Vogelaar (SGP) informeert of de verbouwing mogelijk kan wachten tot na besluitvorming over de voorzieningen.Wethouder Blankenberg geeft aan dat is toegezegd de verbouwing deze zomer uit te voeren. Bovendien is verbouwen noodzakelijk vanwege inkrimpen van de bibliotheek. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en adviseert het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
  • 006. Afspraken / toezeggingen

   Er zijn geen te actualiseren afspraken / toezeggingen.

   Besluit Er zijn geen te actualiseren afspraken/toezeggingen.

  • 007. Rondvraag

   Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.