27-01-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
27-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De secretaris deelt met het college hoe hij qua tijdsbesteding invulling gaat geven aan zijn functie als directeur van de GR IJsselgemeenten. 2. Wethouder Oosterwijk heeft op 21 januari jl. een bezoek gebracht aan de coöperatie WC Crimpenhof, bij welke gelegenheid gesproken is over o.a. de beheersmaatregelen van het winkelgebied. 3. Wethouder De Leeuw wil graag het gesprek aangaan binnen het college over de wijze waarop de afzonderlijke bestuurders adequaat zicht kunnen houden op de budgetten waarvoor zij bestuurlijk verantwoordelijk zijn. Afgesproken wordt dat hiervoor komende week een moment in de vergadering wordt vrijgemaakt, in aanwezigheid van Berry Karman en Martin Vermaat. 4. Wethouder Boudesteijn meldt dat in de Programmaraad Beter Benutten wordt ingestemd met een onderzoeksvoorstel voor een voetveer Krimpen-Bolnes, in welk kader tevens een verbinding met het Rivium wordt bekeken. 5. Hij meldt dat voor de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij binnenkort de statuten bij de notaris zullen passeren. Een convenant met de stichting is in voorbereiding. 6. Wethouder De Leeuw refereert aan de opening van de nieuwbouw voor Mavo en Vmbo van het Comenius college, vrijdag jl. in Capelle aan den IJssel. 7. Hij meldt dat voor de beoogde ontwikkeling van het EMK-terrein een bestuurlijke overeenkomst tussen Rijk, Provincie en gemeente in voorbereiding is, waarvan ondertekening voorzien wordt, uiterlijk op 18 maart a.s. 8. Hij kondigt aan dat voor het project-Prinsessenhof nieuwe stedenbouwkundige kaders en een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. QuaWonen zet nu vaart achter de plannen. Eerste collegebehandeling is voorzien voor 10 februari a.s. Het college zal het presidium verzoeken een presentatie te mogen geven tijdens een informatieve commissie op 12 februari a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 januari 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 januari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 27 januari t/m maandag 2 februari 2015.

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH

    Besluit Het college bespreekt de inzet voor de vergadering van de portefeuillehouders overleggen Wonen en GROM, die worden bijgewoond door achtereenvolgens de wethouders Blankenberg en Oosterwijk.

    Document(en)
    • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

     Besluit Het college ziet met voldoening terg op de activiteiten in de achterliggende week naar aanleiding van de oplevering van het casco. De realisatie van het inbouwpakket verloopt volgens planning.

    • 007. Voorbereiden raadsvergadering 29 januari 2015

     Besluit Het college bereidt de vergadering voor.

     Document(en)
    • 008. Bijzonderheden uitvoering decentralisaties Sociaal Domein

     Tjabel Kruithof en Pim de Glas zullen bij dit agendapunt mondeling informatie verstrekken

     Besluit Uit het gesprek komen de volgende aandachtspunten aan de orde. 1. Krimpenwijzer kan tot nog toe het werk aan; zij is ingericht voor het type vragen wat daar gedropt wordt. 2. De overdracht van klantgegevens Jeugd is nog niet voltooid; een daarop gericht project loopt nog tot half februari, inmiddels staat de teller op 400 klanten. 3. Er is een aanvang gemaakt met doorontwikkeling naar nieuwe producten, die in de sfeer van zorgverlening beschikbaar gaan komen (bijvoorbeeld zwaardere vormen van dyslexie). 4. De ICT-inrichting vergt veel aandacht en tijd; het inrichten van de lokale applicaties, interne (al geïnstalleerd maar nog niet ingericht) en externe (nog niet alle partijen op die koppelingen aangesloten) duurt nog wel een jaar. 5. PGB: alle controles uitgevoerd en betalingen gegarandeerd.

    • 009. Monitoring Sociaal Domein

     1. Het Sociaal Domein volgens voorgesteld model te monitoren in 2015 2. De raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB expliciet wordt opgenomen dat de voorgestelde wijze van monitoring vooralsnog voor 2015 geldt. De RIB zal ook melding maken van de vooralsnog zeer ongewisse financiële situatie waarbinnen de nieuwe taken zich manifesteren. In het aangeboden format wordt nu nog geen inhoudelijke informatie gegeven. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

     Document(en)
    • 010. Vernieuwing planning en controlcyclus

     1. In te stemmen met de notitie Contouren vernieuwde planning en controlcyclus 2. De raad met een raadsinformatiebrief over de hoofdlijn van de notitie te informeren 3. Initiatief te nemen voor verdere uitwerking van de cyclus in overleg met de auditcommissie 4. Het gesprek met de raad over indicatoren los te koppelen van de inrichting van de planning en controlcyclus. 5. De raad informeren over het toezichtsregime 2015 6. Een eerste verkenning van de planning en control wensen voor het college te doen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Decembercirculaire 2014

     1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2014 2. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen.

     Besluit Conforme advies besloten. De RIB wordt nog op enkele onderdelen aangepast. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

     Document(en)
    • 012. omgevingsvergunning Breekade 5b (Graskade 9)

     Op grond van de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gevraagde omgevingsvergunning, conform het bijgevoegde besluit, te verlenen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Subsidie werkgroep Molukse Ouderen

     1. De werkgroep Molukse Ouderen een subsidie te verstrekken van € 3.000,- voor het organiseren van verschillende activiteiten voor de doelgroep in 2015 en deze gelijktijdig vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Uitvoering brandpreventie vastgoed 2015

     1. In te stemmen met de uitvoering 2.Kennis nemen van het inkoopproces (onderhands enkelvoudig) 3. Kennis nemen van kosten €25.000,- excl. BTW 4. Uitvoering tlv exploitatie

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)