26-09-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-09-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het door hem bijgewoonde gesprek van een raadsdelegatie met enkele leden van de Raad van Toezicht van BLICK op 25 september. 2. Hij deelt met het college enkele ervaringen in het project "illegaal in gebruik genomen gemeentegrond”. Hij geeft een "winstwaarschuwing" af, in die zin, dat de gecalculeerde opbrengst mogelijk niet in de aanvankelijk gedachte omvang en het destijds voorziene tempo kan worden gerealiseerd. 3. Op zijn voorstel wordt besloten om voor de formatie van combinatiefunctionarissen een rijksbijdrage aan te vragen voor een omvang van 6,2,fte. Ten opzichte van de voor dit doel beschikbare middelen in de gemeentebegroting is slechts marginale aanpassing nodig. 4. Wethouder Blankenberg meldt dat het in het GO overeengekomen Sociaal Plan voor de Muziekschool gisteren niet is getekend. Bij het personeel zijn nog enkele bedenkingen gerezen. Er is een proces afgesproken om op korte termijn tot finale conclusies te komen. 5. Het college ziet terug op de ontmoeting met de Waardcommissie op 25 september, over het vervolg met betrekking tot de Strategische Visie Krimpenerwaard. De raad wordt over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd bij RIB. 6. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit de bewonersavond over windenergie op 25 september: inhoudelijk goed verlopen. 7. Het college ziet terug op een zeer geslaagde Nationale Groendag op 20 september. Zij spreekt waardering uit richting al diegenen die er een (voorbereidende) rol hebben gespeeld. 8. Wethouder Oosterwijk deelt met het college de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen sanering van het EMK-terrein. Komende week komt ter besluitvorming een ontwerp-bestemmingsplan aan de orde. Het college stemt ermee in dat dit reeds komende donderdag in concept ter hand gesteld wordt van de griffier, om zo behandeling in de raad van november mogelijk te maken. 9. De heren Jan Soede en Jan Kalkman geven een presentatie van (de bedoeling achter) het belevingsonderzoek in de wijk Langeland. Het college ondersteunt dit initiatief. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsmemo van de wethouders Oosterwijk en De Leeuw.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 005. Hoofdinfrastructuur

   Afronding voorbereiding informatie commissie 28 september over hoofdinfrastructuur. Arjan Bosker presenteert enkele conclusies uit het collegeberaad van 19 september.

   Besluit Aan de hand van een presentatie van Arjan Bosker voltooit het college de voorbereidingen voor de informatieve commissie over dit onderwerp op 28 september.

  • 006. Vierde tussenstand gemeentebegroting

   Besluit De vierde tussenstand wordt besproken. Komende week komt de eindversie van de gemeentebegroting 2018-2021 in het college aan de orde.

   Document(en)
  • 007. Hondenlosloopzones en dispensers

   1.In te stemmen met de voorgestelde aanpak om opruimplicht te combineren met dispensers, de aanlijnplicht te combineren met losloopzones en toezicht / handhaving door BOA’s.

   Besluit Het college is akkoord met de inzet van dit voorstel. Aan het presidium zal de vraag worden voorgelegd of zij dit via een raadsvoorstel dan wel door middel van een RIB in de raad aan de orde gesteld wil zien.

   Document(en)
  • 008. Voorzieningen theaterzaal de Tuyter

   De raad voor te stellen een krediet van € 62.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de verlichting in de theaterzaal, het vervangen van de theatergordijnen en het aanbrengen van akoestische isolatie in de theaterzaal van de Tuyter.

   Besluit Conform advies besloten. Aan het presidium zal de vraag worden voorgelegd of zij dit via een raadsvoorstel dan wel door middel van een begrotingswijziging in de raad aan de orde gesteld wil zien.

   Document(en)
  • 009. Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel

   Het college van burgemeester en wethouders besluit om: 1. Onder voorbehoud van instemming van de OR de "Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel", voor zover het de bevoegdheid van het college betreft, vast te stellen; 2. De bevoegdheid tot het afdoen van klachten van gedragingen van directeuren en afdelingshoofden te mandateren aan de gemeentesecretaris; 3. De bevoegdheid tot het afdoen van klachten over gedragingen van de overige medewerkers (met uitzondering van de griffie) te mandateren aan de directeuren en afdelingshoofden; 4. Op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingraden de "Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel" zo spoedig mogelijk ter instemming voor te leggen aan de OR; 5. De gemeenteraad te verzoeken te besluiten conform bijgaand raadsvoorstel; 6. De "Regeling voor het afdoen van klachten" van 22 juli 2008 per 1 januari 2018 in te trekken. De Burgemeester besluit om: 1. Onder voorbehoud van instemming van de OR de "Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel" vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat: artikel 6, lid 1 als een verplichting wordt geredigeerd en in artikel 9, lid 3 “formeel af te handelen:” wordt gewijzigd in “formeel te behandelen”. Het raadsvoorstel wordt ter kennis gebracht van de Adviesraad Sociaal Domein en aan de Ombudsman.

   Document(en)
  • 010. Inspraakresultaten bouwplan Veerdam

   1. De inspraakprocedure voor het bouwplan Veerdam af te ronden door vaststelling van bijgaand concept inspraakrapport. 2. In te stemmen met een aanpassing van de buitenruimte dat voorziet in een verdraaiing van de inrit. 3. De mogelijkheden te onderzoeken om parkeerplaatsen, ondergrondse afvalcontainers en speelvoorzieningen aan te leggen op het gemeentelijk perceel Poldersedijk 3 en 14. 4. Het rapport toe te zenden aan de indieners van een inspraakreactie. 5. De formele indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning af te wachten.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat: in het inspraakrapport wordt opgenomen, dat tot de herinrichting van de IJsseldijk inmiddels is besloten en dat wordt beschreven waarom tot het doen van windonderzoek is gekomen. Bij de bezonningsdiagrammen wordt aangegeven wat daarvan de conclusies zijn.

   Document(en)
  • 011. Overeenkomst Verkeersregelinstallaties

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst en deze te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Raadsinformatie Participatiewet

   In te stemmen met de inhoud van de bijgaande concept raadsinformatiebrief en de brief met bijbehorende stukken ter informatie aan de raad aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten. In de RIB worden de belangrijkste bedragen opgenomen, die laten zien dat we ook voor 2017 een beroep moeten doen op de vangnetuitkering.

   Document(en)
  • 013. Concept Algemene Subsidieverordening 2018

   1. Aan de raad de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2018 in concept aan te bieden. 2. De raad voor te stellen om de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2018 voor inspraak vrij te geven.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat – in plaats van een raadsvoorstel – de raad per RIB wordt geïnformeerd over het starten van de inspraakprocedure, in welke brief de gelegenheid wordt geboden eventueel aanvullende wensen in te brengen.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Het college zoekt actieve perscommunicatie over de onderwerpen Hondenbeleid, bouwlocatie Veerdam, Vangnetregeling Participatiewet, VRI en het wijkevent Langeland.