26-08-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-08-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn rapporteert over de verkeersafwikkeling. Dagelijks is er briefing waaraan alle betrokkenen deelnemen. Volgende week wordt de raad bij RIB geïnformeerd over de ervaringen en (bestuurlijke) inzet van de achterliggende weken. 2. De secretaris meldt, dat vanaf volgende week het college wekelijks op de hoogte wordt gesteld van de voortgang met de begroting 2015. De opdracht is tweeërlei: de begroting krijgt een gewijzigde programmatische inrichting en zij wordt sluitend gemaakt voor het komende jaar. 3. Voorts stelt de secretaris het college op de hoogte van het proces van plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie van de GR IJsselgemeenten, alsmede van het wervingsproces van enkele openstaande functies.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 augustus 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 augustus 2014 wordt vastgesteld, met inachtneming van de algemene afspraak die voor de zomerweken is gemaakt.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 26 augustus t/m maandag 1 september 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden.

  • 007. Verordening Adviesraad voor Sociaal Domein 2014

   1. De verordening "Adviesraad voor Sociaal Domein 2014" ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. 2. De procedure rondom de mogelijke benoemingen vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Raadsinformatiebrief compensatie WTCG en Cer

   1. De raad conform bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de compensatie WTCG en Cer

   Besluit Conform advies besloten. In de RIB wordt aanvullend opgenomen, dat de benodigde middelen passen binnen de beschikbare budgetten van 2014 en 2015.

   Document(en)
  • 009. Subsidie Collectieve Preventie GGZ 2014

   Een projectsubsidie te verlenen van € 18.624 aan Context voor het uitvoeren van een training ‘Eigen Kracht’, voor participatie van een preventiedeskundige bij de balie in het gezondheidscentrum en uitvoering van preventieve trainingen op het gebied van collectieve preventie in 2014.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Voorbereiding nieuwbouw/renovatie kinderboerderij

   1. De raad voor te stellen om ten behoeve van de planvoorbereiding voor renovatie en deels nieuwbouw van de kinderboerderij een krediet beschikbaar te stellen van €23.500,00 vooruitlopend op de investering. 2. In te stemmen met het de offertes voor advisering in deze fase van planvoorbereiding en, nadat de raad krediet beschikbaar heeft gesteld, opdracht te verstrekken aan Architectenbureau Juinen avb-bna te Rotterdam en Advicon te Papendrecht overeenkomstig bijgevoegde offertes.

   Besluit Het stuk wordt aangehouden tot volgende week. Het college wil de afweging van nut en noodzaak binnen de bredere kaders van de voorzieningendiscussie beoordelen. Ook wordt nagegaan of het noodzakelijk is voor de kosten van planvoorbereiding een krediet aan de raad te vragen.

   Document(en)
  • 011. Raadvoorstel herontwikkeling EMK Terrein

   1. Het bijgevoegde Raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel wordt op enkele punten redactioneel aangepast. Het college vraagt nader advies over de wijze van communicatie, afgestemd op de grote ambities die met dit voorstel worden nagestreefd.

   Document(en)
  • 012. Krediet inrichting buitenruimte nieuw raadhuis

   1. De raad voorstellen om ten behoeve van het afwerken van de buitenruimte bij het nieuwe raadhuis/Rabobank (ten opzichte van het via de 1. Meerjarenplanning Buitenruimte reeds beschikbaar gestelde bedrag van € 500.000) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van resp. € 279.000 ten laste van de Voorziening Rioleringen en € 219.000 ten laste van de Voorziening Herstraten; 2. Met instemming kennis te nemen van het rapport “reacties consultatieronde afwerkingsplan nieuw raadhuis/Rabobank” en het plan vrijgeven voor de inspraakprocedure;

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel wordt redactioneel aangepast.

   Document(en)