26-07-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-07-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt enkele interviews aan de lokale media te hebben gegeven in het kader van de weekafsluiting Algerabrug. 2. Ook meldt hij zijn bezoek bij zomeractiviteit van Synerkri en wijkbezoek aan Boveneind, waarbij hij met diverse inwoners heeft kennisgemaakt. 3. De loco-secretaris meldt dat de halfjaar-rapportage 2016 van het zwembad niet tijdig is aangeleverd en derhalve besluitvorming is vertraagd. 4. Tenslotte wordt met tevredenheid gesproken over de voortgang van de werkzaamheden aan de aanbrug van de Algerabrug besproken. Dagelijks is er een briefing waar alle betrokken partijen worden geïnformeerd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de afvaardiging naar de uitnodiging en neemt kennis van de lijst van activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden de komende weken geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Wethouder Blankenberg heeft een onderhoud gehad met de heer Willem Weggeman over de mogelijkheden die er zijn voor vluchtelingen waar het gaat om huisvesting en het vinden van werk. De heer Weggeman zou hierin een bemiddelende rol kunnen vervullen.

  • 006. Wet Taaleis

   1. Kosten van taalcursussen niet te vergoeden, conform het principe van de Wet inburgering. 2. Klanten goed te informeren over het bestaande aanbod. 3. De GR IJsselgemeenten de voor 2016 ter beschikking gestelde middelen voor uitvoeringskosten, te laten gebruiken voor inkoop van taaltoetsen (voor zover nodig). 4. Taaltoets af te nemen binnen vier weken na bijstandsintake en binnen vier weken na ontvangst van de uitkomst van de taaltoets belanghebbende hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 5. Ingangsdatum van dit besluit te bepalen op 1 januari 2016. 6. De Wet Taaleis eind 2016 te evalueren. 7. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein als bijlage toe te voegen bij de concept opdrachtverlening aan IJsselgemeenten. 8. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over uw besluit conform concept.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Aanpak onrechtmatig gebruik van gemeentegrond

   1. Te starten met een vervolgtraject voor de aanpak van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. 2. Metafoor Vastgoed en Software BV te verzoeken dit project in samenwerking met de gemeente uit te gaan voeren. 3. Het budget vanuit nieuw beleid in te zetten voor de projectkosten. 4. De extra lasten te dekken uit de vrije reserve. 5. Bij de ontvangst van de eerste incidentele opbrengsten deze tot de hoogte van de totale projectkosten te storten in de vrije reserve.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven

   1. Als gebied, waarbinnen het in de gemeente verboden is duiven te voederen, aan te wijzen: De wegen, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, die zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Jaarrekening GR Jeugdhulp Rijnmond 2015

   De gemeenteraad informeren aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Plan van aanpak huisvesting statushouders

   1.In te stemmen met bijgaand plan van aanpak huisvesting statushouders

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)