26-06-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
26-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Verordening gegevensverstrekking BRP 2014

   1. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Krimpen aan den IJssel 2014 vast te stellen.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Daarbij worden vragen gesteld over het regime van gegevenverstrekking aan politie en andere veiligheidspartners en afspraken hierover met vrije derden, waarom niet is gekozen voor een opsomming, de timing van het voorstel. In afwezigheid van de burgemeester beantwoordt wethouder Oosterwijk de vragen. Over het regime van gegevens verstrekking en afspraken met vrije derden wordt in een nadere schriftelijke beantwoording voorzien. De commissie adviseert vervolgens in beginsel positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad het voorstel als hamerstuk te agenderen bij voldoende schriftelijke beantwoording.

   Document(en)
  • 005. Wet markt en overheid

   1. in te stemmen met de principe-aanwijzing van de genoemde economische activiteiten als algemeen belang-uitzonderingen.

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen over de volledigheid van de afweging op basis waarvan het voorstel wordt gedaan, over de status van de principe-afweging en over interpretatie van de gebruikte term ‘marktfalen’. Er wordt verder geïnformeerd of de check bij ondernemers in alleen de eigen gemeente voldoende is, en naar het inzicht in de integrale kosten in relatie tot de opmerking over de omvang hiervan. Ook worden vragen gesteld over de doorberekening van de kostprijs en over de relatie tot mogelijke externe verzelfstandiging. Wethouder Boudesteijn beantwoordt de vragen en benadrukt daarbij het verschil tussen commercieel en maatschappelijk belang. De vragen over de integrale kosten, totstandkoming van de huurprijzen (doorberekening kostprijs) en over het al dan niet meenemen in de afweging van de verhuurde vastgoedobjecten worden nader beantwoord. De commissie adviseert de gemeenteraad het voorstel als bespreekstuk te agenderen.

   Document(en)
  • 006. Afspraken / toezeggingen

   De commissie kan informeren naar de stand van zaken van de afspraken en toezeggingen. Er liggen geen afspraken of toezeggingen voor ter afhandeling.

   Besluit In antwoord op een vraag hierover van mevrouw Jaarsma (SvK) geeft wethouder Boudesteijn aan dat de raadsinformatiebrief over Beter Benutten voor het zomerreces wordt verwacht. Mevrouw Jaarsma dringt verder aan op het verbinden van termijnen aan gedane toezeggingen. De voorzitter licht toe dat reeds afspraken zijn gemaakt over het opschonen van de lijsten in het najaar.

   Document(en)
   • 007. Overzicht moties

    Het motie-overzicht vast te stellen.

    Besluit Er zijn afspraken gemaakt over het opschonen van het motie-overzicht in het najaar. Ten aanzien van motie 41 (betrekken bewoners bij groenbeheer) geeft wethouder Oosterwijk verder aan dat dit wordt meegenomen in het beheerplan buitenruimte wat dit najaar aan de raad wordt aangeboden. Ten aanzien van de motie over onkruidbestrijding geeft hij aan dat dit wordt meegenomen in het nieuwe onderhoudsbestek, wat 1 juli 2015 ingaat.

    Document(en)
    • 008. Rondvraag

     Besluit Mevrouw Jaarsma (SvK) informeert naar de effecten voor Krimpense burgers vanwege de afschaffing van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en of de gemeente is toegerust deze taak over te nemen. Zij informeert hoe clienten worden geïnformeerd. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat vanwege privacy de gemeente de cliënten niet zelf mag benaderen en de gemeente niet anders dan reactief kan handelen. De gemeente gaat er consciëntieus mee om en de wethouder informeert de commissie pro-actief.