26-05-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
26-05-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De fracties van D66, ChristenUnie, Stem van Krimpen en VVD hebben met een beroep op artikel 17, lid 2 van de gemeentewet, de voorzitter verzocht een extra raadsvergadering uit te schrijven. De voorzitter heeft het plaatsvinden van de de vergadering bepaald op dinsdag 26 mei, met als aanvangsttijd 20.00 uur. De aanvragers hebben aangegeven te willen spreken over de ontwikkelingen rondom de Tuyter.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Bredius (LK), Moerland (CDA) en Schultink (SGP) zijn afwezig bij aanvang van de vergadering. De heer Bredius sluit tijdens de behandeling van punt 5 bij de vergadering aan. De heer Hofstra (VVD) bedankt wethouder Boudesteijn voor de raadsmemo over mobiliteitsmanagement.

 3. 003. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld. Voor meer informatie over het spreekrecht: zie de bijlage.

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  Document(en)
 4. 004. Bespreking antwoorden op schriftelijke vragen cliëntenondersteuning

  De SGP fractie heeft op 8 april schriftelijke vragen gesteld over Clientenondersteuning. De vragen zijn op 13 mei door het college beantwoord. De SGP fractie heeft (conform artikel 42, lid 6 van het RvO) aangegeveven hierover nadere inlichtingen te willen vragen.

  Besluit Op verzoek van de SGP fractie worden de antwoorden op de schriftelijke vragen over cliëntondersteuning behandeld. De heer Ruissen (SGP) benadrukt het belang van ondersteuning aan de voorkant, de borging van de onafhankelijkheid hiervan en de wijze van invulling van ondersteuning indien een cliënt ontevreden is. In dat kader haalt hij het Helmondse voorbeeld aan waarbij gewerkt wordt met opgeleide vrijwilligers en informeert of in kaart kan worden gebracht of dit voor Krimpen ook een mogelijkheid is. Wethouder Oosterwijk benadrukt dat met de Krimpense invulling wordt voldaan aan borging van onafhankelijkheid, ook bij vervanging als cliënten ontevreden zijn. Er is voorzien in een mediator sociaal domein. Over de toepasbaarheid van het Helmondse model kan nu geen uitspraak worden gedaan.

  Document(en)
 5. 005. Ontwikkelingen Tuyter

  De aanvragers van de raadsvergadering hebben aangegeven te willen spreken over de recente ontwikkelingen rondom de Tuyter, die volgens informatie aan de aanvragers van de kant van betrokkenen en belanghebbenden niet in overeenstemming lijkt te zijn met het raadsbesluit van 6 maart 2014 en de diverse aan het onderwerp gerelateerde raadsinformatiebrieven.

  Besluit Op verzoek van de fracties van VVD, D66, ChristenUnie en Stem van Krimpen wordt gesproken over de ontwikkelingen betreffende de Tuyter. Wethouder de Leeuw geeft een schets van de situatie waarbij hij ingaat op de verminderde ruimtebehoefte van de bibliotheek en de verbouwing waarbij voorzien is in een ‘middenzaal’. Hij geeft aan de potentiele gebruikers zich in grote lijnen in de plannen kunnen vinden al zijn er nog veel vraagtekens en hobbels en is er nog geen definitief inzicht in de kosten. De heer Timm (VVD) is van mening dat de plannen tegen de besluiten zoals genomen op 6 maart 2014 ingaan. Immers werd daarbij gesteld dat de Big Bear uitermate geschikt was voor de muziekverenigingen en later dat de muziekverenigingen niet in het profiel voor de Tuyter passen. Hij uit zorgen dat de grote zaal niet meer beschikbaar is voor andere gebruikers, vooral doordeweeks. De heer Neeleman (D66) deelt te zorgen en vraagt bovendien naar de invulling van de taakstelling en concretisering van de plannen, ook in financieel opzicht, en de consequenties van de verbouwing van de Tuyter voor de andere gebouwen die dan afgestoten worden. Ook mevrouw Jaarsma (Stem van Krimpen) deelt de zorgen en informeert naar het tijdspad waarbinnen het verminderde ruimtegebruik door de bibliotheek beslag moet krijgen. Zij maakt zich tevens zorgen over de vertraging van het huurprijsbeleid en uit de zorg dat de subsidies op de kosten worden afgestemd. Zij vraagt naar de visie van wethouder Boudesteijn op een cultureel centrum. Ook de heer Poelman (ChristenUnie) maakt zich zorgen en wijst op de versmalling van de aanvankelijk brede discussie over de herverdeling van verantwoordelijkheden tot een huisvestingskwestie; hij verzoekt om een politieke verantwoording van de ommezwaai waarbij de muziekverenigingen nu wel passen binnen het profiel van de Tuyter. Mevrouw Snel (CDA) geeft aan dat er juist ook mogelijkheden zijn voor kruisbestuiving tussen muziekonderwijs en muziekverenigingen en vindt het positief dat de grote zaal vaker in gebruik zal zijn. De heer Butter (PvdA) en de heer Van der Ven achten de discussie prematuur. De heer Ruissen (SGP) deelt de zorgen van de oppositiepartijen niet en is verwonderd over de (late) timing van de agendering. Hij informeert hoe de oppositiepartijen aankijken tegen het feit dat Concordia een voorkeur heeft voor huisvesting in de Tuyter. In reactie op de bijdragen van de fracties betoogt wethouder de Leeuw dat de Tuyter het bruisende culturele hart moet worden. Meer activiteiten versterkt de ontmoetingsfunctie. Vrijkomende ruimte is geen reden voor de huidige plannen, maar vormde wel aanleiding tot heroverweging. Voortschrijdend inzicht leert dat de muziekverenigingen passen binnen het profiel van de Tuyter. De middenzaal is (soms zelfs beter) geschikt voor veel activiteiten die voorzien waren voor de grote zaal; bovendien kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruik van de grote zaal. Er zal geen sprake zijn van exclusief gebruik, en er zijn nog geen concrete afspraken met bijvoorbeeld Concordia gemaakt. Het versterken van de Tuyter is financieel aantrekkelijker; hoewel er voor het alternatief geen ontwerp is gemaakt zijn de globale ramingen wel bekend. De oppositiefracties verzoeken om zo specifiek mogelijke berekeningen voor beide scenario’s (enerzijds Tuyter, anderzijds Tuyter / Big Bear) en het tevens voorleggen van een alternatief tijdens de raadsvergadering van 2 juli. Zij dringen aan op onderbouwing voor de voorstellen in relatie tot de besluiten van 6 maart 2014. De heer Poelman (ChristenUnie) dient mede namens de fracties van D66, Stem van Krimpen en VVD een motie in waarin wordt verzocht om te komen tot een dusdanige invulling van de huisvesting dat de grote zaal voldoende mate beschikbaar blijft voor andere culturele activiteiten. De motie is bedoeld ter ondersteuning. De heer Butter (PvdA) benadrukt dat bruikbaarheid van de middenzaal cruciaal is en onderstreept, evenals de heer Ruissen (SGP), het belang van de financiële onderbouwing. Wethouder de Leeuw benadrukt vervolgens dat door de middenzaal het tot een optimaler gebruik van de Tuyter kan worden gekomen. Informatie over het huurprijsbeleid zal worden meegenomen in de voorstellen en hij zegt toe op gepaste wijze invulling te geven aan het inzicht in het alternatief. Betreffende de motie geeft hij aan de wens tot beschikbaarheid voor allerlei activiteiten te delen, maar merkt op dat het niet enkel om de grote zaal gaat. Ook de constateringen en overwegingen deelt hij niet allemaal. De voorzitter brengt de motie vervolgens in stemming: de fracties van Stem van Krimpen (4), VVD (2), ChristenUnie (2) en D66 (1) stemmen voor. De fracties van de SGP (3), leefbaar Krimpen (4), CDA (1) en PvdA (2). Daarmee is de motie met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

  Document(en)