26-05-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-05-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Wethouder Blankenberg is afwezig.

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw informeert het college vanuit de Auditcommissie van 21 mei jl. over de controle van de Jaarrekening 2015. Er gaat een voorstel naar het Presidium tot aanpassing van het behandelschema: raad van 2 juli a.s. en besluit voorbereidende commissie van 25 juni a.s. 2. Het college bereidt de extra raadsbehandeling van hedenavond voor. 3. Wethouder Oosterwijk meldt dat het AB van de DCMR hedenmorgen een nieuwe algemeen directeur heeft benoemd: mevrouw Rosita The. 4. Hij heeft gesproken met Stedin, bij welke gelegenheid is afgesproken dat tussen de gemeente en Stedin in september a.s. een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wordt voorbereid. 5. De secretaris informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de Kadernota 2016: retraite B&W met MT op 2 juni a.s. Op 29 mei a.s. wordt de laatste hand gelegd aan de komende begrotingswijziging 2015. Eindredactie: wethouder De Leeuw. 6. De secretaris bespreekt met het college zijn inbreng voor het beraad van de gemeentesecretarissen van de aan Promen deelnemende gemeenten op 28 mei a.s. 7. Hij meldt dat hij door de algemeen directeur van de MRDH is gevraagd om te participeren in een beraad dat zich gaat bezighouden met het vraagstuk van de verbinding tussen de Metropoolregio en de deelnemende gemeenten. 8. Het college vergadert de komende week op woensdag 3 juni a.s. om 9.00 uur, voorafgaande aan de retraite. 9. De burgemeester stelt het college op de hoogte van allerlei acties, die op het punt van de inrichting van het nieuwe raadhuis actueel zijn.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 26 mei t/m maandag 1 juni.

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus Stadsregio en MRDH

  Er zijn de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal of MRDH verband

  Besluit Er zijn de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal of MRDH verband.

 6. 006. Jaarstukken Streekarchief Midden-Holland

  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Midden-Holland. 2. De meerjarenbegroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 7. 007. Jeugd- en jongerenwerk

  1. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Vaststelling projectsubsidie 2014

  1.De projectsubsidie 2014 van € 11.070,- voor de Sportraad vast te stellen

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Vormgeving mediator sociaal domein

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de mediator sociaal domein zoals verwoord in de notitie van 19 mei 2015. 2. De notitie ter advisering voor te leggen aan de adviesraad sociaal domein

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. Ontwerp bestemmingsplan Prinsessenhof

  1. In te stemmen met de verwerking van de reacties van overleginstanties in het ontwerp bestemmingsplan en de instanties hierover informeren; 2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp bestemmingsplan Prinsessenhof en dit bestemmingsplan met ingang van 4 juni voor een periode van zes weken ter inzage te leggen op grond van de Wet ruimtelijke ordening; 3. De ter inzage legging op de gebruikelijke wijze bekend te maken in de Staatscourant, IJssel- en Lekstreek en op Ruimtelijke plannen.nl; 4. De direct omwonenden en andere belanghebbenden per brief te informeren omtrent de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan; 5. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van het door QuaWonen geselecteerde plan voor de gebouwen 1 t/m 3 van de locatie Prinsessenhof

  Besluit Conform advies besloten.

 11. 011. Opheffingsbesluit Stadsregio Rotterdam 2015

  1. In te stemmen met het Opheffingsbesluit Stadsregio Rotterdam 2015; 2. Voor het bestuursorgaan Burgemeester: In te stemmen met het Opheffingsbesluit Stadsregio Rotterdam 2015; 3. De Raad te adviseren te besluiten conform bijgaand raadsvoorstel.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 12. 012. 1e begrotingswijziging 2015/ begroting 2016

  1. Een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 in te dienen; 2. Het AB-lid VRR dit standpunt tijdens de vergadering van het AB over de begroting inbrengt.

  Besluit Wordt aangehouden.

  Document(en)
 13. 013. Inrichting sporthal Krimpenerwaard College

  1. In te stemmen met de bijgevoegde offerte inzake schotklokken. 2. Het bedrag à € 4.800 excl. BTW ten laste te brengen van het toereikende krediet

  Besluit Conform advies besloten.

 14. 014. Huurvergoeding 23 lokalen Krimpenerwaardcollege

  Te besluiten om: 1. De voorziening ingebruikneming van 2036m2 toe te kennen. 2. De vergoeding van de feitelijke kosten over de periode 1 januari tot 11 september 2015 te bepalen op € 126.600,-. 3.Nota tenemen dat een bedrag van € 121.536,- al betaalbaar is gesteld 4.Een resterend bedrag van € 5.064,- betaalbaar te stellen aan Stichting Krimpenerwaard College

  Besluit Conform advies besloten.

 15. 015. Jaarrekening 2014 Promen

  1. In te stemmen met de toevoeging van het positieve resultaat 2014 à € 97.000 aan de reservepositie van Promen. 2. De Raad conform bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het financiële resultaat bij Promen en de toevoeging van dit resultaat aan de reservepositie van Promen

  Besluit Conform advies besloten.

 16. 016. Jaarrekening 2014 OPOCK

  De jaarrekening 2014 van de Stichting OPOCK door middel van bijgaande raadsinformatief aan de raad te zenden met het voorstel geen zienswijze in te dienen

  Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de RIB nog enige aanpassing ondergaat op het punt van het contact tussen OPOCK en de raad.

  Document(en)
  • 017. Convenant kinderboerderij

   1. In te stemmen met het convenant tussen de gemeente en het bestuur van Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind en deze op 30 mei 2015 te laten ondertekenen door wethouder Boudesteijn namens het college

   Besluit Conform advies besloten. Het convenant zal worden aangevuld met een passage waarin duidelijk wordt dat het de (start-)situatie van dit moment beschrijft.

   Document(en)
  • 018. Verordening bestuur 2015

   1. Kennis te nemen van bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 022. Communicatie

   Vaststellen over welke onderwerpen actief de publiciteit wordt gezocht

   Besluit Besloten wordt actieve communicatie te doen met betrekking tot de agendapunten 9 (mediator sociaal domein) 10 (bestemmingsplan Prinsessenhof) en 19 (Marktconsultatie Algeracorridor).