26-04-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-04-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt dat Rijkswaterstaat met hem gesproken heeft over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden vanaf het water en de gevolgen daarvan voor de verkeersafwikkeling, gedurende de eerstkomende drie maanden. 2. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit een overleg op 21 april jl. met de (toekomstige) gebruikers van De Tuyter. Op 2 mei a.s. start de bouw. 3. Hij meldt op 25 april jl. het gesprek te hebben gevoerd met Synerkri, over de beoogde relatie met deze instelling voor het beheer van de binnensportaccommodaties. Synerkri gaat een plan van aanpak maken. 4. De secretaris doet mededeling van zijn gesprek met mevrouw Riek Bakker, op 20 april jl., over haar initiatief om te komen tot een Waardcommissie, onder wiens supervisie een omgevingsvisie voor de Krimpenerwaard zou moeten worden opgesteld. Het college treedt dit initiatief welwillend tegemoet. 5. Op zijn voorstel wordt afgesproken dat in de vergadering van 17 mei a.s. de directeur Ruimte een presentatie geeft over het regionale investeringsprogramma van de MRDH en de raakvlakken van dit programma met andere regionale ambities. 6. Wethouder Blankenberg heeft aan het college een memo overlegd over de huisvestingsproblematiek van statushouders. Mede naar aanleiding daarvan besluit het college dat een ruimtelijke onderzoek naar (tijdelijke) woningen kan worden uitgevoerd. 7. Wethouder Oosterwijk deelt met het college de wijze van besluitvorming van het AB van de GR Jeugd over de totstandkoming van de ontwerp-begroting 2017. 8. De wethouders presenteren een door hen opgesteld ontwerp voor een “tussenbalans”. Afgesproken wordt dat de middag van de 17e mei a.s. wordt gereserveerd voor bespreking van dit document, meer in het bijzonder om vast te stellen welke opgaven er voor de resterende tijd van deze collegeperiode resteren. Voor dit overleg worden tevens uitgenodigd de directeuren Ruimte en Samenleving.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag meldt wethouder Boudesteijn dat, anders dan aanvankelijk de bedoeling was, er op 10 mei a.s. nog geen presentatie van een cultureel programma in de raadscommissie gegeven wordt.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De burgemeester deelt met het college hoe de communicatie over de continuering van het gebruik van De Stuw als opvang voor asielzoekers verloopt.

   • 006. Diefstalschade Comenius College

    1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 4.806,06 ter vervanging en herstel als gevolg van diefstal van het Spouw lood en voetlood.

    Besluit Wordt aangehouden.

    Document(en)
   • 007. Vaststelling Projectsubsidie taalcoaching 2015 Con

    1. De projectsubsidie taalcoaching 2015 voor ContourdeTwern vast te stellen op € 19.431.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. wijziging btw-regime agv verbouwing De Tuyter

    1. de zalen/ruimtes van het (vernieuwde) gebouw De Tuyter als "verhuur plus" te gaan verhuren

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Ondertekening RetailDeal

    1. Een RetailDeal te ondertekenen met het ministerie van Economische Zaken (minister Kamp) in het kader van de nationale Retailagenda. 2. Akkoord te gaan met het mandateren van wethouder Oosterwijk om namens de gemeente Krimpen aan den IJssel de Retaildeal te ondertekenen op 12 mei 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017

    1. De in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen die voortvloeien uit de nieuwe Cao Gemeenten 2016-2017, vast te stellen. 2. Dit besluit per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Vaststellen projectsubsidie “Herstart junior”

    1. Projectsubsidie aan Samenwerkingsverband Aan den IJssel voor “Herstart junior” vast te stellen op € 9.583.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Jaarstukken 2015

    1. Kennisnemen van het resultaat van de jaarrekening over het jaar 2015. 2. De ontvangst van het definitieve accountantsverslag afwachten

    Besluit Het college neemt kennis van de thans beschikbare versie van de Jaarstukken 2015. Finale behandeling ervan is voorzien voor de B&W van 24 mei a.s. Afgesproken wordt dat collegeleden eventueel commentaar indienen die bij de gemeentesecretaris, ter verwerking in de eindversie van de stukken. .

    Document(en)
   • 017. Communicatie

    Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie.