26-01-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
26-01-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit de bijeenkomst met raadsleden op 25 januari jl. over de invulling van de culturele functie voor De Tuyter. 2. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van het gesprek met de vakbond, alsmede met de exploitanten van de horeca voorzieningen in De Boog en De Lansingh, op 25 januari jl. over de voorgenomen verzelfstandiging. Afspraken worden gemaakt over het vervolg: een RIB en een beantwoording van de brief van de FNV komen komende week op de B&W agenda. 3. De gemeentesecretaris meldt, dat de OR een positief advies heeft uitgebracht over de dislocatie voor het raadhuis: de Stormsweg. Een plan voor de inrichting wordt nu voorbereid. 4. Hij zet uiteen hoe de problematiek van de contracten van oproepkrachten in het zwembad er uit ziet en hoe daarop vanuit de werkgeversrol kan worden gereageerd. 5. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij hedenmorgen vernam dat OGMS zijn kade langs de Nieuwe Maas ter beschikking stelt voor het afmeren De Ark; de vraag hoe zich dat verhoudt met nautische regelgeving etc. is aan de eigenaar. Exploitatie van de voorziening ter plekke is nu niet aan de orde. Evenmin bestaat duidelijkheid over de duur. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsmemo. 6. Hij kondigt aan dat over de toekomst van het TBK de balans opnieuw wordt opgemaakt, nu in samenwerking met de andere deelnemer: de gemeente Krimpenerwaard. 7. Hij deelt met het college zijn gesprekken met een tweetal zorginstellingen die melden in financieel zwaar weer te komen. Overigens heeft Krimpen in de relatie met de zorginstellingen de Code Marktgerichte Thuiszorg aangehouden. 8. De burgemeester deelt zijn ervaringen met de presentatie van het OESO-rapport in de AB-vergadering van de MRDH van 20 januari jl. 9. Het college beslist aan de raad een aanvulling – betrekking hebbend op de wijze van dekking van het gevraagde krediet – op het raadsvoorstel (geagendeerd voor de vergadering 28 januari a.s.) van met betrekking tot de verwijdering van asbest uit het gebouw van de Molukse kerk te zenden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat aangeboden.

  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergadering in stadsregionaal verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit In aanwezigheid van Marcel van Dokkum en Wilco Mastenbroek bespreekt het college de actuele situatie in De Stuw. Tevens wordt stilgestaan bij scenario’s voor de toekomst, nu per heden de status van crisisnoodopvang is beëindigd. Kenmerkend voor de aanpak tot nu toe en ook voor de inspanningen in het toekomende, is dat onze gemeente maatwerk levert. Over de mogelijkheden voor continuering daarvan vindt op 28 januari a.s. bestuurlijk overleg met COA plaats.

  • 006. Voorbereiden raadsvergadering 28 januari 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

   Document(en)
  • 007. Wijziging GR Streekarchief

   1. De wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland vast te stellen; 2. De raad, evenals het college ook formeel deelnemer in de regeling, voor te stellen de wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland en omstreken vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing.

   Document(en)
  • 008. Inspraak ontwerp-afvalstoffenverordening

   1. Kennis te nemen van het ontwerp van de nieuwe Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel en besluiten deze op grond van artikel 10.26 van de Wet milieubeheer voor inspraak open te stellen; 2. De raad te informeren over de stand van zaken ‘omgekeerd inzamelen’ via bijgevoegde raadsinformatiebrief; 3. Kennis te nemen van en in te stemmen met bijgevoegde mijlpalenplanning omgekeerd inzamelen.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een enkele redactionele aanpassing in RIB en verordening.

   Document(en)
  • 009. nieuwe verbindingsweg tussen N210 en Noord/Lekdijk

   1. in te stemmen met de aangepaste versie van de intentie-/samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Krimpenerwaard, een en ander conform het bij dit voorstel gevoegde concept-overeenkomst; 2. de gemeenteraad hiervan op de hoogte te brengen door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Indexering gemeenschappelijke regelingen 2017

   1. In te stemmen met een indexeringspercentage van + 0,6 % voor gemeenschappelijke regelingen; 2. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief door de gemeente Capelle aan den IJssel; 3. De conceptbrief tevens te verzenden aan drie gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven; 4. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief over onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid; 5. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing in de RIB.

   Document(en)
  • 011. Planning & Controlcyclus 2016

   1. in te stemmen met de Planning- en Controlcyclus 2016; 2. de raad informeren over het toezichtsregime 2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Huisvesting Concordia en Big Band Crimpen

   1. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. nadere regels en voorschriften Begraafplaatsen

   De nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2015 behorende bij de beheerverordening 2015 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat een redactionele aanpassing wordt doorgevoerd in de tekst van de nadere regels. Vertrouwelijkheid wordt opgeheven.

   Document(en)
   • 014. Riolerings- en herstratingsplan Marathon eo 1efase

    1. in te stemmen met de ontwerpplannen voor het vernieuwen van het hoofdriool en het ophogen en herstraten van de Marathon/Sportsingel (fase 1, inclusief het aanpassen van de beplanting en verlichting) voor een bedrag van € 3.747.000 excl. BTW. Voor dit bedrag worden de Voorzieningen Rioleringen en Herstraten aangewend voor resp. € 2.174.000 en € 1.573.000).

    Besluit Conform advies besloten. Vertrouwelijkheid wordt opgeheven.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Er wordt vanuit deze vergadering geen onderwerpen aangedragen voor actieve persvoorlichting.