25-11-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt vanuit een overleg dat hij hedenmorgen samen met wethouder De Leeuw heeft gevoerd, dat er groen licht gekomen is bij het dagelijks bestuur van KOAG over het eindvoorstel voor de nieuwe sportaccommodatie. 2. Het college kijkt met voldoening terug op het welslagen van het symposium van “De Kracht van Krimpen” op 22 november jl. en het bezoek van staatssecretaris Van Rijn. 3. Het college neemt kennis van de stand van zaken rondom de vorming van de MRDH, in het bijzonder op het punt van de recente ontwikkelingen in de parlementaire behandeling van de benodigde wetgeving. 4. De secretaris meldt dat LSa rapport heeft uitgebracht over het vraagstuk van de dislocatie. In de B&W vergadering van komende week volgt daarover nadere informatie. Voor de OR-vergadering van 4 december a.s. is een presentatie van het rapport gepland. 5. Wethouder Boudesteijn meldt dat er nu toch een gezamenlijke brief van Krimpen en Capelle aan den IJssel verzonden wordt over de monumentwaardigheid van de Algerabrug en de stormvloedkering. 6. Voorts zegt hij dat vanuit onze gemeente, na afstemming met Capelle aan den IJssel, een nieuwe inzet op het programma Beter Benutten zal worden geformuleerd, nu oorspronkelijke plannen met betrekking tot een voetveer over de Hollandsche IJssel en een P+R functie nabij het busstation, hun actualiteit hebben verloren. Een bestuurlijk memo van die strekking komt volgende week op de collegetafel. 7. Wethouder De Leeuw meldt dat NV Mak een voorstel in voorbereiding heeft voor een nieuw afvalscheidingsplan, gericht op invoering in 2016. In de komende maanden worden daarvoor de nodige voorbereidingen getroffen. 8. Op 24 november jl. heeft hij besturenoverleg scholen gevoerd, inclusief kinderopvang, in de marge waarvan hij tevens gesproken heeft met de directeur van het Krimpenerwaardcollege over de voorgenomen fusie van primair en voortgezet onderwijs in Capelle aan den IJssel. 9. Het college memoreert de toekenning van de status van Hofleverancier aan de plaatselijke bakkerij Casteleijn, waarvan de Commissaris van de Koning op 18 november de oorkonde heeft overhandigd. 10. Het college brengt hedenmiddag een bedrijfsbezoek aan Holcim BV.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 november 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 25 november t/m maandag 1 devember 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Agenda's voor de PHO's BOCM, Wonen en GROM

   Besluit Van de agenda’s wordt kennis genomen en de afvaardiging van onze gemeente aan de portefeuillehouders overleggen besproken.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er valt voor dit moment geen bijzonders te melden.

  • 007. Presentatie Informatieveiligheid door Marlene Geskes

   Besluit De heer Gert-Jan Ossevoort geeft een presentatie. Afgesproken wordt dat een dezer weken het Informatiebeveiligingsplan aan het college ter vaststelling wordt aangeboden. Alsdan zal eveneens een presentatie van dit onderwerp voor een Informatie Commissie worden aangeboden. Ondertussen, zo wordt besloten, kan aansluiting van onze gemeente bij de IBD ter hand genomen worden.

  • 008. Verlening budgetsubsidies 2015 (1e tranche)

   1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening voor 2015 aan de instellingen Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein. 2. De hardheidsclausule toe te passen i.v.m. de datum van de aanvraag van Stek Jeugdhulp. 3. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan deze instellingen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Onderwijshuisvestingsprogramma/overzicht 2015

   1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2015 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Huishoudelijke Hulp Toelage

   In te stemmen met het plan "Huishoudelijke Hulp Toelage Krimpen aan den IJssel en deze in te dienen bij het ministerie van VWS.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Strooiroutes Krimpen aan den IJssel

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de strooiroutes op basis van het bestaande beleid en de communicatie over de gladheidsbestrijding 2. De Raad door middel van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de gladheidsbestrijding en strooiroutes in Krimpen aan den IJssel

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. schriftelijke vragen CDA fractie beantwoording

   1.De schriftelijke vragen van de CDA fractie conform concept te beantwoorden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. toestand fietsenstalling busstation

   de door de SGP-fractie gestelde vragen te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

   1. Een inkooprelatie aan te gaan met de Vierstroom voor het in stand houden van het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) 2015 voor een bedrag van € 96.867,- gebaseerd op 2 dagen en € 145.300 bij een verhoging naar 3 dagen. Verhoging kan plaatsvinden indien er voldoende klanten met indicaties zijn; 2. Wethouder M. Oosterwijk te machtigen om namens de gemeente deze overeenkomst te ondertekenen (besluit te nemen door de burgemeester).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Aanvulling op Verzuimprotocol 2007

   1. Het voornemen besluit te nemen tot a. invoering van de Aanvulling op het Verzuimprotocol 2007 en de bijlage Acties Verzuimbegeleiding b. intrekking van bijlage 2 van het Verzuimprotocol 2007 2. Het voornemen besluit te agenderen voor de commissie voor Georganiseerd Overleg om overeenstemming te bereiken 3. Daarna het besluit vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Kerstattentie

   1. Het aan het personeelslid in de zin van de CAR/UWO, in dienst per 1 december 2014 en degenen genoemd in de toelichting, uitbetalen van een kerstattentie van € 70,00.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)