25-10-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-10-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college stemt in met de vanuit de ambtelijke organisatie aangereikte antwoorden op de technische vragen vanuit de raad over de begroting 2017. De antwoorden worden vandaag aan de raad aangeboden. 2. Wethouder Blankenberg doet verslag van zijn gesprek met het GO over de wijze van invoering van het IKB. In een formeel overleg op 27 oktober a.s. wordt op de totstandkoming van een definitief akkoord ingezet. 3. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit het platform Algeracorridor dat op 24 oktober jl. bijeen kwam. Speciale aandacht is nodig voor het plan voor de verbinding van de Lekdijk met de N210, omdat dat niet platform-breed als onderdeel van de Algeracorridor wordt ervaren. 4. Het contract over de exploitatie van het zwembad door Optisport wordt ondertekend op 4 november a.s. Wethouder De Leeuw coördineert de activiteiten rondom de organisatie van dit moment. 5. Het college heeft 31 oktober a.s. de jaarlijkse bestuurlijke rampenoefening. De regie daarvoor ligt bij de VRR. 6. Het college ziet met tevredenheid terug op de participatieavond met Riek Bakker op 24 oktober jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Onderzoek telefonische bereikbaarheid

   Presentatie door Marianne Klis over de uitkomsten van het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid

   Besluit Het college neemt met voldoening kennis van de presentatie en het daaruit naar voren komende kwaliteitsbeeld van onze telefonische communicatie.

  • 006. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2016

   1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2016; 2. RIB clientervaringsonderzoek Jeugd en Wmo te verzenden naar de Raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Projectsubsidie Sporten voor iedereen

   1. De projectsubsidie van € 5.000 voor het project ‘Sporten voor iedereen’ aan stichting SYnerKri te verlenen en gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Advisering toewijzing zendtijd LOK

   1. De Raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om het Commissariaat van de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendtijd aan stichting Lokale Omroep Krimpen.

   Besluit Aangehouden.

   Document(en)
  • 009. Beantwoording schriftelijke vragen

   1.Bijgaande brief te verzenden aan de CDA-fractie in antwoord op de door hen gestelde vragen over laaggeletterdheid op basis van art. 41 van het reglement van orde

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB nog een kleine aanvulling zal ondergaan. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Er zal actieve perscommunicatie worden gezocht voor de agendapunten 6 en 7.vvv